1-181

5.6 DOLOČANJE POŠTENE VREDNOSTI IN FINANČNA TVEGANJA

Finančna tveganja

Področje tveganja

Opis tveganja

Ukrepi za obvladovanje tveganja

Izpostavljenost

Kreditno tveganje

Nepravočasna poravnava zapadlih terjatev ali neporavnava.

Sprotna in ažurna izterjava, poglobljeno delo na področju kompenzacij, sklepanje dogovorov o poravnavi, čim ugodnejši koeficient obračanja terjatev. Preventivno delovanje s preverjanjem bonitet, aktivno spremljanje stanja naših terjatev, redno izvajanje postopkov izterjave, dopolnitev Pravilnika o terjatvah.​

Majhna

Valutno tveganje

Vpliv sprememb tečajev tujih valut na poslovni izid.

Zaradi nizkega prometa v tuji valuti Pošta Slovenije ukrepov, kot so varovanje valutnih tveganj, nakup drugih valut v trenutku oddaje, spremljanje kazalcev mednarodnih trgov, ni izvajala. Ni uporabljala valutnega ščitenja, saj Pošta Slovenije sklepa pogodbe v stabilnih valutah.

Majhna

Obrestno tveganje

Nedoseganje obrestnih mer (OM) v skladu s planom zaradi povečanja zadolževanja in sprememb na trgu ter doseganje nižjih obrestnih mer iz naslova depozitov.

Razpršenost kreditov in depozitov med bankami, aktivno sodelovanje z bankami in z agentom v primeru nedoseganja finančnih zavez.

Majhna

Tveganje plačilne sposobnosti

Neusklajena likvidnost oziroma dospelost sredstev in obveznosti do virov sredstev lahko povzroči plačilno nesposobnost.

Najem kreditov, nadzor nad izvedbo investicij, redna izterjava domačih in tujih kupcev, koriščenje depozitov. Vse aktivnosti Pošte Slovenije so usmerjene v stalen nadzor, planiranje likvidnosti in urejene odnose do vseh deležnikov, zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, stalno spremljanje likvidnosti, napoved denarnega toka, primerno višino in ročnost dolgoročnih posojil, redne stike z bankami. 

Majhna

Kreditno tveganje

Zaradi družbenoekonomskega okolja in tudi zaradi vpliva COVIDA-19 posvečamo posebno pozornost kreditnemu tveganju. Družba je tudi v letu 2020 aktivno spremljala terjatve do kupcev. Z enotnim vodenjem politike plačilnih pogojev in možne izpostavljenosti do posameznega kupca že v osnovi preprečujemo večje negativne odklone pri rednem poplačilu terjatev. Zaradi narave produktov, dejavnosti velikih kupcev, velike razpršenosti kupcev in intenzivne izterjave je naš položaj zaradi neporavnavanja finančnih obveznosti posameznega kupca v primerjavi z drugimi dejavnostmi ugodnejši.

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev je bila izpostavljena kreditnemu tveganju in je bila na datum poročanja naslednja:

V EUR

Pojasnilo

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Dana posojila in depoziti (brez zaposlenih)

7, 13

7.723.209

423.048

Popravek vrednosti danih posojil in depozitov

7, 13

-1.098

-1.607

Terjatve do kupcev

8, 14

41.079.767

40.149.921

Popravek vrednosti terjatev do kupcev

8, 14

-2.015.812

-2.402.011

Druge poslovne terjatve (brez predujmov, zaposlenih in države)

8, 14

1.113.797

1.263.366

Popravek vrednosti drugih poslovnih terjatev

8, 14

-523.441

-548.832

Denar in denarni ustrezniki

16

61.084.770

38.879.623

Nezaračunani prihodki

11

10.838.509

7.460.479

Popravek vrednosti nezaračunanih prihodkov

11

-53.109

-64.400

Skupaj

119.246.592

85.159.587

Pošta Slovenije svojih terjatev v glavnem ne zavaruje, razen terjatev do kupcev s slabšo bonitetno oceno. Višina zavarovanih terjatev v letu 2020 znaša 5.717 evrov.

1-182

Struktura terjatev po zapadlosti je razvidna iz naslednje tabele.

Kratkoročne terjatve do kupcev po zapadlosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nezapadle terjatve

36.001.874

33.259.770

Zapadle terjatve

5.077.893

6.890.151

- do 30 dni

1.046.108

2.460.776

- od 31 do 60 dni

144.908

1.075.240

- od 61 do 90 dni

422.278

189.483

- od 91 do 180 dni

1.066.369

901.347

- od 181 do 365 dni

727.161

488.027

- nad 365 dni

1.671.069

1.775.278

Skupaj

41.079.767

40.149.921

Kratkoročne terjatve za obresti in druge terjatve po zapadlosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nezapadle terjatve

197.425

242.769

Zapadle terjatve

916.372

1.020.597

- do 30 dni

107.592

100.695

- od 31 do 60 dni

3.400

1.280

- od 61 do 90 dni

587

3.052

- od 91 do 180 dni

9.075

43.438

- od 181 do 365 dni

48.498

50.432

- nad 365 dni

747.220

821.700

Skupaj

1.113.797

1.263.366

Kratkoročne terjatve do kupcev so se v letu 2020 v skupni vrednosti povišale, od tega so se povišale nezapadle terjatve, medtem ko so se zapadle terjatve znižale. V največji meri so se znižale zapadle kratkoročne terjatve iz mednarodnega obračuna. Kratkoročne terjatve za obresti in druge terjatve so se v skupni vrednosti znižale, in sicer tako nezapadle kot zapadle terjatve.

Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo, so izkazane v bruto vrednosti.

Gibanje popravka vrednosti poslovnih terjatev (nekratkoročnih in kratkoročnih)

V EUR

2020

2019

Stanje na koncu preteklega poslovnega leta

2.950.843

2.946.900

Stanje 1. 1.

2.950.843

2.946.900

Odpisi

-363.854

-265.648

Plačila terjatev

-5.727

-7.964

Izguba zaradi oslabitve terjatev (+)

43.835

347.179

Razveljavitev izgub zaradi oslabitve (-)

-85.844

-69.624

Stanje 31. 12.

2.539.253

2.950.843

Gibanje popravka vrednosti sredstev iz pogodb s kupci

V EUR

2020

2019

Stanje na koncu preteklega poslovnega leta

64.400

72.286

Stanje 1. 1.

64.400

72.286

Izguba zaradi oslabitve terjatev

-

-7.886

Razveljavitev izgub zaradi oslabitve

-11.291

-

Stanje 31. 12.

53.109

64.400

Gibanje popravka vrednosti finančnih terjatev (nekratkoročnih in kratkoročnih)

V EUR

2020

2019

Stanje na koncu preteklega poslovnega leta

1.607

2.100

Stanje 1. 1.

1.607

2.100

Izguba zaradi oslabitve terjatev

-

1.607

Razveljavitev izgub zaradi oslabitve

-509

-2.100

Stanje 31. 12.

1.098

1.607

1-183

Valutno tveganje

Pošta Slovenije je kot vsi poštni operaterji vključena v mednarodni poštni promet, vendar pretežni del denarnega toka poteka v evrih. Obseg poslovanja v tujih valutah ni bistven, zato je izpostavljenost valutnim tveganjem zanemarljiva.

Iz naslednje tabele je razvidna izpostavljenost spremembam deviznih tečajev.

V EUR

31. 12. 2020

EUR

USD

SDR*

OSTALO

Denar in denarni ustrezniki

61.084.770

61.071.903

12.738

-

129

Kratkoročne poslovne terjatve

42.263.933

39.848.618

2.500

2.412.815

-

Nekratkoročne poslovne terjatve

264.212

264.212

-

-

-

Kratkoročne finančne terjatve

7.300.000

7.300.000

-

-

-

Nekratkoročne finančne terjatve

422.111

422.111

-

-

-

Kratkoročne poslovne obveznosti

-36.193.212

-34.891.707

-

-1.300.105

-1.400

Nekratkoročne poslovne obveznosti

-877.504

-877.504

-

-

-

Kratkoročne finančne obveznosti

-12.633.822

-12.633.822

-

-

-

Nekratkoročne finančne obveznosti

-61.767.226

-61.767.226

-

-

-

Izpostavljenost izkaza finančnega položaja

-136.738

-1.263.415

15.238

1.112.710

-1.271

*SDR (Special Drawing Right) oz. DTS (Droit de tirage special) je posebna pravica črpanja, ki označuje denarno enoto, sestavljeno iz košarice valut, ki jo določa Mednarodni denarni sklad. V tej denarni enoti se praviloma obračunavajo mednarodne poštne storitve.

V EUR

31. 12. 2019

EUR

USD

SDR*

OSTALO

Denar in denarni ustrezniki

38.879.623

38.854.975

24.610

-

38

Kratkoročne poslovne terjatve

39.438.066

36.210.402

-

3.227.664

-

Nekratkoročne poslovne terjatve

369.941

369.941

-

-

-

Nekratkoročne finančne terjatve

421.441

421.441

-

-

-

Kratkoročne poslovne obveznosti

-31.530.420

-30.613.165

-

-914.859

-2.396

Nekratkoročne poslovne obveznosti

-935.293

-935.293

-

-

-

Kratkoročne finančne obveznosti

-7.583.141

-7.583.141

-

-

-

Nekratkoročne finančne obveznosti

-42.703.837

-42.703.837

-

-

-

Izpostavljenost izkaza finančnega položaja

-3.643.620

-5.978.677

24.610

2.312.805

-2.358

*SDR (Special Drawing Right) oz. DTS (Droit de tirage special) je posebna pravica črpanja, ki označuje denarno enoto, sestavljeno iz košarice valut, ki jo določa Mednarodni denarni sklad. V tej denarni enoti se praviloma obračunavajo mednarodne poštne storitve.

Obrestno tveganje

Izpostavljenost obrestnemu tveganju, ki predstavlja nevarnost sprememb obrestnih mer za posojila, je nizka, povečala pa se je pri depozitih. Banke so v letu 2020 konstantno zniževale obrestne mere za depozite in ponujale celo negativne obresti. Z načrtovanjem investicijske dejavnosti, tekočega poslovanja in depozitov imamo usklajen denarni tok, ki praviloma ne zahteva dodatnega zadolževanja.

Izpostavljenost obrestnemu tveganju je razvidna iz spodnje tabele.

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Finančni instrumenti, obrestovani po fiksni obrestni meri

Finančne terjatve

7.657.111

356.441

Denar in denarni ustrezniki

61.084.770

38.879.623

Finančne obveznosti

-7.160.116

-8.206.049

Neto finančni instrumenti po fiksni obrestni meri

61.581.765

31.030.015

Finančni instrumenti, obrestovani po variabilni obrestni meri

Finančne terjatve

65.000

65.000

Finančne obveznosti

-67.240.932

-42.080.929

Neto finančni instrumenti po variabilni obrestni meri

-67.175.932

-42.015.929

Analiza občutljivosti in vpliv na poslovni izid iz rednega poslovanja

Za simulacijo vpliva spremembe obrestne mere na poslovni izid za leto 2020 je upoštevana sprememba 6-mesečnega EURIBOR-a za 0,10 %, 0,25 % in 0,50 %. 6-mesečni EURIBOR je bil na dan 31. decembra 2020 negativen in je znašal -0,523 %. Pri amortizacijskih načrtih in izračunih obresti je bil upoštevan v višini 0,0 %. V primeru spremembe 6-mesečnega EURIBOR-a za +0,10 %, +0,25 % ali za 0,5 % bi bil EURIBOR še vedno negativen, zato na višino plačila obresti ne bi vplival.

V EUR

Posojilo na dan 31. 12. 2020

Porast OM za 0,1 %

Porast OM za 0,25 %

Porast OM za 0,5 %

6 M EURIBOR

67.240.932

-

-

-

Skupaj

67.240.932

-

-

-

1-184

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje, ki izhaja iz neusklajene dospelosti sredstev in obveznosti do virov sredstev, lahko povzroči plačilno nesposobnost (pomanjkanje denarnih sredstev za poravnavanje zapadlih obveznosti). Zaradi negativnih gibanj gospodarskih aktivnosti, v letu 2020 povezanih predvsem s pandemijo COVIDA-19, je to tveganje tesno povezano s kreditnim tveganjem. Navedeno tveganje obvladujemo s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov (investicije, obvladovanje kreditnega tveganja in tekočega poslovanja). Pošta Slovenije je znana po plačilni disciplini ter stabilnem denarnem toku. V letu 2020 pa se je povečalo financiranje z najetimi viri (krediti) za financiranje investicij in financiranje prevzema družbe Intereuropa d. d. Povečalo pa se je tudi stanje likvidnih sredstev, iz česar izhaja, da Pošta Slovenije nima likvidnostnih težav.

V EUR

Knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2020

Pogodbeni denarni tokovi skupaj

Od 0 do 6 mesecev

Od 6 do 12 mesecev

Od 1 do 5 let

Nad 5 let

Prejeta posojila od bank in drugih

67.240.932

69.681.462

5.324.237

5.305.144

41.589.690

17.462.390

Finančne obveznosti iz najema

7.160.116

7.163.966

1.309.441

1.309.441

4.545.084

-

Obveznosti do dobaviteljev

14.336.300

14.336.300

14.336.300

-

-

-

Druge poslovne obveznosti

22.734.416

22.764.477

21.886.973

-

877.504

-

Skupaj

111.471.764

113.946.205

42.856.951

6.614.585

47.012.278

17.462.390

V EUR

Knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2019

Pogodbeni denarni tokovi skupaj

Od 0 do 6 mesecev

Od 6 do 12 mesecev

Od 1 do 5 let

Nad 5 let

Prejeta posojila od bank in drugih

42.080.929

43.491.438

2.799.552

2.789.246

26.129.056

11.773.585

Finančne obveznosti iz najema

8.206.049

8.217.419

1.175.918

1.175.918

5.865.583

-

Obveznosti do dobaviteljev

13.883.592

13.883.592

13.883.592

-

-

-

Druge poslovne obveznosti

18.582.121

18.582.121

17.646.828

-

935.293

-

Skupaj

82.752.691

84.174.570

35.505.890

3.965.164

32.929.932

11.773.585

Določanje poštene vrednosti

Ob upoštevanju računovodskih usmeritev je v več primerih potrebna določitev poštene vrednosti finančnih ter tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Družba je poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja določila po metodah, predstavljenih v računovodskih usmeritvah. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev poštenih vrednosti, so ta navedena v pojasnilih k posameznim postavkam sredstev oziroma obveznosti družbe.

Sredstva in obveznosti družba uvršča glede na izračun njihove poštene vrednosti v tri ravni:

prva raven sredstva in obveznosti po tržni ceni (uporaba objavljenih cen, ki se pojavljajo na aktivnem trgu za enaka sredstva in obveznosti),

druga raven sredstva in obveznosti, ki se ne uvrščajo v prvo raven, njihova vrednost pa je določena neposredno ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov,

tretja raven sredstva in obveznosti, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov in jih zato ni mogoče uvrstiti v prvo ali drugo raven.

Poštena vrednost naložbenih nepremičnin se ugotavlja na podlagi cenitev, ki jih izdela neodvisni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Za naložbene nepremičnine, katerih poštena vrednost je bila ocenjena, je cenilec uporabil način tržnih primerjav (za prazno zemljišče in poslovni prostor) ter na donosu zasnovan način (za zasedene poslovne prostore). V primeru, ko je bila ocenjena vrednost naložbene nepremičnine (poštena vrednost, znižana za stroške prodaje) nižja od knjigovodske vrednosti, je bila opravljena slabitev naložbene nepremičnine.

V letu 2020 je družba izvedla cenitve nepremičnih v sklopu opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih je izdelal neodvisni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, pri čemer je uporabil način tržnih primerjav in na donosu zasnovan način. Nadomestljiva vrednost nepremičnin temelji na pošteni vrednosti, znižani za stroške prodaje. Z metodo kapitalizacije donosa je cenilec ocenil vrednost celotne lokacije. V primeru, ko je bila ocenjena vrednost nepremičnin nižja od knjigovodskih vrednostih, je bila opravljena slabitev nepremičnin.

Poštena vrednost kratkoročnih sredstev in obveznosti je na dan 31. decembra 2020 enaka njihovi knjigovodski vrednosti.

1-185

Poštena vrednost

31. 12. 2020

31. 12. 2019

V EUR

Knjigovodska vrednost

Poštena vrednost

Knjigovodska vrednost

Poštena vrednost

Nekratkoročne finančne naložbe

51.035.095

51.035.095

44.327.606

44.327.606

Naložbene nepremičnine

7.459.240

7.459.240

8.337.887

8.337.887

Nekratkoročne finančne terjatve

422.111

422.111

421.441

421.441

Nekratkoročne poslovne terjatve

264.212

264.212

369.941

369.941

Kratkoročne finančne terjatve

7.300.000

7.300.000

-

-

Kratkoročne poslovne terjatve

42.263.933

42.263.933

39.438.066

39.438.066

Denar in denarni ustrezniki

61.084.770

61.084.770

38.879.623

38.879.623

Nekratkoročne finančne obveznosti

-61.767.226

-61.767.226

-42.703.837

-42.703.837

Nekratkoročne poslovne obveznosti

-877.504

-877.504

-935.293

-935.293

Kratkoročne finančne obveznosti

-12.633.822

-12.633.822

-7.583.141

-7.583.141

Kratkoročne poslovne obveznosti

-36.193.212

-36.193.212

-31.530.420

-31.530.420

Skupaj

58.357.597

58.357.597

49.021.873

49.021.873

Poštena vrednost sredstev

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

1. raven

2. raven

3. raven

1. raven

2. raven

3. raven

Sredstva, merjena po pošteni vrednosti

Nekratkoročne finančne naložbe

44.400

35.898.778

15.091.917

49.284

28.748.266

15.530.056

44.400

35.898.778

15.091.917

49.284

28.748.266

15.530.056

Sredstva, za katera je poštena vrednost razkrita

Nekratkoročne finančne terjatve

-

-

422.111

-

-

421.441

Nekratkoročne poslovne terjatve

-

-

264.212

-

-

369.941

Kratkoročne finančne terjatve

-

-

7.300.000

-

-

-

Kratkoročne poslovne terjatve

-

-

42.263.933

-

-

39.438.066

Denar in denarni ustrezniki

61.084.770

-

-

38.879.623

-

-

61.084.770

-

50.250.256

38.879.623

-

40.229.448

Skupaj

61.129.170

35.898.778

65.342.173

38.928.907

28.748.266

55.759.504

Poštena vrednost naložbenih nepremičnin

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

1. raven

2. raven

3. raven

1. raven

2. raven

3. raven

Sredstva, za katera je poštena vrednost razkrita

Naložbene nepremičnine

-

-

7.459.240

-

-

8.337.887

Skupaj

-

-

7.459.240

-

-

8.337.887

Poštena vrednost obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

1. raven

2. raven

3. raven

1. raven

2. raven

3. raven

Obveznosti, za katere je poštena vrednost razkrita

Nekratkoročne finančne obveznosti

-

-

61.767.226

-

-

42.703.837

Nekratkoročne poslovne obveznosti

-

-

877.504

-

-

835.293

Kratkoročne finančne obveznosti

-

-

12.633.822

-

-

7.583.141

Kratkoročne poslovne obveznosti

-

-

36.193.212

-

-

31.530.420

Skupaj

-

-

111.471.764

-

-

82.652.691