1-14

Kadar vsi uberemo enako smer, nas nič ne ustavi.

Spoštovani predstavniki lastnika, cenjeni sodelavci in poslovni partnerji ter drugi deležniki Skupine Pošta Slovenije!

Pošta Slovenije je nacionalni poštni operater oziroma izvajalec univerzalne poštne storitve v Republiki Sloveniji. Skupaj s svojimi odvisnimi družbami, ki tvorijo Skupino Pošta Slovenije, je pomemben del slovenske družbe in nepogrešljiv partner gospodarstvu. Celotna Skupina razvija poslovanje v okviru petih strateških stebrov logistične storitve, paketi, pisma z direktno pošto, IT-rešitve in prodaja na mreži.

V skladu s svojim poslanstvom smo v Skupini Pošta Slovenije v lanskem poslovnem letu, ki ga je zaznamovala epidemija COVIDA-19, zagotavljali redno izvajanje določenih poštnih storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. S tem smo pomembno prispevali k nemotenemu delovanju družbe tudi v pogojih zaostrenih razmer, za kar so najbolj zaslužni naši zaposleni. Za požrtvovalnost v boju z epidemijo smo prejeli spominski znak Vlade Republike Slovenije.

Izpeljali smo ključne načrtovane projekte in aktivnosti

Virus, ki je krojil leto povsod po svetu, je zarezal tudi v poslovanje Skupine Pošta Slovenije in način našega dela. Od vseh nas je preteklo leto zahtevalo hitre prilagoditve. Zaradi epidemije COVIDA-19 in z njo povezanih ukrepov smo sprejeli rebalans poslovnega načrta za leto 2020 ter izpeljali ključne načrtovane projekte in aktivnosti. Epidemija COVIDA-19 je na globalni ravni pospešila razvoj digitalizacije, spletne trgovine ter paketnega poslovanja, ti trendi pa se odražajo tudi v Skupini Pošta Slovenije.

Nadaljevali smo z integracijskimi aktivnostmi

Poslovno leto 2020 je zaznamovala tudi konsolidacija lastništva delnic Intereurope v Sloveniji oziroma objava prevzemnih ponudb tako v Sloveniji kot regiji ter integracija Intereurope v Skupino Pošta Slovenije. Intenzivno smo izvajali integracijske aktivnosti na pomembnejših delovnih tokovih, kot so logistika, prodaja, IT, nabava, nepremičnine, in pri vseh ključnih podpornih funkcijah. Pri tem smo bili osredotočeni predvsem na doseganje sinergijskih učinkov, optimizacijo poslovanja in centralizacijo določenih podpornih funkcij Intereurope v Pošti Slovenije.

Skupaj s Skupino Intereuropa bomo uspešnejši na poti do vodilnega, samostojnega in neodvisnega ponudnika logističnih in paketnih storitev za končne kupce v regiji. Izzive panoge skupaj učinkoviteje prepoznavamo kot nove priložnosti in uspešneje krepimo našo konkurenčnost na trgu.

Visoka rast paketnega poslovanja

Poslovno leto 2020 smo kljub epidemiji COVIDA-19, ki je močno zaznamovala naše poslovanje, v Skupini Pošta Slovenije zaključili z dobičkom v višini 5,2 milijona evrov (obvladujoči del 4,5 milijona evrov). Ustvarili smo 426,7 milijona evrov poslovnih prihodkov, od tega je 152,6 milijona evrov prihodkov prispevala Skupina Intereuropa, medtem ko prihodki Pošte Slovenije, med katerimi največji delež predstavljajo prihodki od poštnih storitev, predstavljajo 56,4 odstotka vseh prihodkov Skupine. Ob predvidenem upadu pisemskih storitev in storitev iz mreže smo tolikšne prihodke dosegli predvsem zaradi visoke rasti paketnega poslovanja, ki ga je epidemija COVIDA-19 le še pospešila. V skladu z napovedmi na globalni ravni se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje, seveda pa ne v tolikšni meri kot v času zaprtja trgovin. Na področju paketnega in logističnega poslovanja tako v prihodnjih letih načrtujemo nadaljnjo rast prihodkov.

V poslovnem letu 2020 smo v Skupini Pošta Slovenije prejeli tudi nekaj odmevnih domačih in tujih nagrad in priznanj, med njimi tudi spominski znak Vlade Republike Slovenije kolektivu Pošte Slovenije za požrtvovalnost v boju z epidemijo. Pri PostEuropu smo se s Strategijo energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja prijavili na razpis »Utrip srca« na področju »Družbena odgovornost podjetij kategorija Okolje« (Corporate Social Responsibility Environmental Category 2020 CSR Coups de Cœur) in bili izbrani med 20 najboljših operaterjev in njihovih praks. Prav tako je Pošta Slovenije v lanskem letu že drugič zapored prejela srebrno plaketo za kakovost dostave mednarodnih EMS-pošiljk v Sloveniji, EMS Performance Awards, ki jo podeljuje Svetovna poštna zveza (SPZ).

1.2 NAGOVOR ZAČASNEGA

GENERALNEGA DIREKTORJA

POŠTE SLOVENIJE

1-15

Za investicije smo v lanskem poslovnem letu namenili 22 milijonov evrov. Investicijska sredstva smo namenili za izvajanje tekočega poslovanja, za investicije v omrežje, in sicer za posodobitev do okolja prijaznega voznega parka ter izgradnjo dodatnih prostorskih kapacitet za dostavne in logistične pošte, prav tako pa so bila sredstva namenjena za skladiščne kapacitete, informacijsko tehnologijo ter logistično opremo.

Rast in razvoj na začrtanih strateških temeljih

V Skupini Pošta Slovenije smo poslovno leto 2020 kljub precejšnjim izzivom zaključili v dobri kondiciji, uresničujemo poslovne cilje za leto 2021 ter sledimo Strateškemu razvojnemu programu Skupine Pošta Slovenije do leta 2025. Januarja 2020 ga je potrdil Slovenski državni holding, ki je v začetku leta 2021 podal tudi soglasje k novelirani finančni projekciji strateškega razvojnega programa. Ta upošteva vpliv epidemije in podrobnejše podatke o poslovanju in strateških načrtih Skupine Intereuropa.

V svojih razvojnih načrtih ostajamo v Skupini Pošta Slovenije ambiciozni v letu 2025 načrtujemo več kot pol milijarde evrov prihodkov. Za pospešitev transformacije poslovanja bomo v letu 2021 namenili več kot 39 milijonov evrov investicijskih sredstev, in sicer v prostorske in transportne kapacitete, vključno z e-vozili in polnilno infrastrukturo, logistično opremo, informatizacijo in digitalizacijo poslovanja ter za širitev poslovanja na tujih trgih.

Ob tem bomo nadaljevali s konsolidacijo lastništva, z integracijo poslovnih funkcij na nivoju Intereurope in realizacijo skupnih sinergij. Povečevali bomo prostorske kapacitete za paketno in logistično poslovanje, prenovili paketne produkte, razvili regionalno paketno mrežo ter vstopili na hrvaški paketni trg. IT-storitve že ponujamo pod enotno blagovno znamko Posita, čaka nas nadaljnja informatizacija poslovanja in optimizacija poštnega omrežja. Med večje spremembe pa uvrščamo še iniciativo prednostnih in neprednostnih pošiljk.

V Skupini Pošta Slovenije smo se v zadnjih letih razvili v sodobno in odgovorno družbo. Ta velik napredek so spodbudili tako zunanji vplivi kot notranji dejavniki, omogočili pa so ga predvsem široko znanje lastnih strokovnjakov in številne izkušnje celotnega kolektiva. Z jasno vizijo in začrtano smerjo razvoja bomo tudi v poslovnem letu 2021 in v prihodnje ostali pomemben del splošne družbe in nepogrešljiv partner gospodarstva ter stremeli k še višjemu zadovoljstvu vseh svojih deležnikov.