1-40

2.2 STRATEGIJA SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

Poslanstvo

Inovativno zadovoljevanje potreb po logističnih, poštnih in informacijskih storitvah ter ustvarjanje dodane vrednosti za lastnika in zaposlene, upoštevajoč trajnostne principe razvoja v Sloveniji, regiji in na globalnih trgih.

Vizija

S svojimi rešitvami in visoko kakovostjo storitev bomo nepogrešljivo vpeti v potrebe državljanov, podjetij in države, tako da bomo:

izvajalec univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju Republike Slovenije,

vodilni poštni operater, ki nudi celovito podporo prebivalstvu in podjetjem v Sloveniji in celovito logistično podporo podjetjem v regiji,

vrhunski ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in eden ključnih ponudnikov na območju jugovzhodne Evrope,

pomemben izvajalec IT-storitev v Sloveniji in regiji.

Vrednote

Odličnost zavedanje, da so uporabniki središče vsega, kar počnemo.

Inovativnost, kreativnost, podjetnost in zavzetost vrhunske rezultate je možno doseči z zadovoljnimi in motiviranimi zaposlenimi. Sodelavce zato spodbujamo, da svoje ideje udejanjijo.

Odgovornost do sodelavcev, uporabnikov, širše skupnosti, naravnega okolja in Skupine Pošta Slovenije.

Partnerstvo in zaupanje v Skupini PS gradimo dobre medsebojne odnose do vseh deležnikov: zaposlenih, kupcev, dobaviteljev in lastnika.

Skupina Pošta Slovenije je prejela soglasje SDH k novi strategiji za obdobje 2020–2025 in novelaciji finančne projekcije SRP-a 2021–2025

Strateški razvojni program (v nadaljevanju tudi: SRP 2025) je temeljni korporativni dokument, v katerem je definiran načrt nadaljnjega razvoja Skupine Pošta Slovenije (v nadaljevanju tudi: Skupina PS ali Skupina).

Novelacija finančne projekcije SRP-a 2025

SDH je januarja 2020 dal soglasje k noveliranemu SRP-u 2025 in hkrati zadolžil Skupino PS, da preveri vrednotenje z upoštevanjem vpliva integracije in dejanskih sinergij prevzema družbe Intereuropa d.d. V skladu z navedenim sklepom je bila nato v letu 2020 opravljena ponovna preverba oz. novelacija finančne projekcije SRP-a 2025, h kateri je SDH dal soglasje januarja 2021.

Na novelirano projekcijo so najbolj vplivali pridobljeni dejanski oz. podrobnejši podatki o poslovanju, sinergijah ter novelirani strateški načrti Skupine Intereuropa, ki so bili pridobljeni v okviru procesa integracije, ter vpliv epidemije COVIDA-19 in vseh posledic oz. sprememb, ki jih ta prinaša v družbeno in poslovno okolje. Zaradi epidemije COVIDA-19 so se namreč močno spremenile navade uporabnikov, pospešila se je digitalizacija v vseh segmentih, spletna trgovina je močno narasla, spremenile so se projekcije gibanja BDP v Sloveniji, Evropi in svetu, okrepila se je regionalizacija (spremembe oskrbnih verig, upoštevajoč selitev dela proizvodnje iz Azije nazaj v Evropo), avtomatizacija in robotizacija (roboti za pomoč v skladiščih, avtomatizirana vodena vozila, robotska procesna avtomatizacija) ter integracija procesov (glede na trende zagotavljanja storitev »just in time« in sledljivosti se beleži velik porast integracije poslovnih procesov med stranko in logistom).

Navedeni trendi v svetovni logistiki pomenijo za Skupino PS pospešen upad števila pisemskih storitev (in večje breme za vzdrževanje zakonsko določenega obsega poštne mreže in kakovosti dostave), veliko rast paketnih storitev (posledično potrebe po večjih kapacitetah) ter boljše projekcije IKT-storitev. Logistična panoga v Sloveniji je v 2020 zaradi COVIDA-19 doživela upad, predvsem na segmentu transporta, še posebej letalskega in avtobusnega, a se obseg logističnih in paketnih storitev v regiji povečuje in podobne trende pričakujemo tudi v prihodnje.

Ključni poudarki novelirane projekcije in SRP 2025

Skupina PS tudi z upoštevanjem vseh spremenjenih dejavnikov v letu 2020 ostaja ambiciozna v svojih razvojnih načrtih in v letu 2025 načrtuje prek 500 milijonov evrov prihodkov, kar je celo nekoliko več kot v verziji iz leta 2020, prav tako smo nekoliko zvišali načrtovano vrednost investicij v informatizacijo, digitalizacijo in avtomatizacijo poslovanja ter širitev kapacitet (prostorskih, transportnih) v Sloveniji in na trgih jugovzhodne Evrope. Primerjava kazalnikov dobičkonosnosti kaže, da bo Skupina PS do leta 2025 dosegala panožno primerljive kazalnike.

Ključne strateške usmeritve in cilji SRP-a 2025 se glede na potrjeno verzijo iz januarja 2020 ne spreminjajo Skupina PS bo še naprej nadaljevala transformacijo iz tradicionalnega poštnega operaterja v mednarodno, poštno-logistično podjetje ter zasledovala predvsem rast na področju paketov, logističnih storitev in IT-rešitev. O tem smo v obsegu, ki ga je v letu 2020 dopuščala epidemiološka situacija, obveščali interne in eksterne javnosti.

1-41

Slika 2: Ključni strateški stebri SRP-a 2025

Strateške smernice so tako predvsem osredotočenost virov Skupine PS v poslovne segmente paketnih in logističnih storitev, ki so blizu jedrnim kompetencam Skupine PS, ter doseganje operativne odličnosti. V obeh strateških poslovnih segmentih se bomo osredotočili na povečanje kapacitet, učinkovitost in kakovost storitev ter na krepitev na regionalnih trgih, kjer smo že prisotni.

Integracija Pošte Slovenije in Intereurope je bila naša prednostna naloga v letu 2020 in prava pot, da postanemo vodilni ponudnik logističnih in paketnih storitev za končne kupce v regiji.

V skladu z našo strategijo pa bomo v prihodnosti še vedno ohranjali vodilni tržni delež na področju poštnih storitev ter status izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem območju Republike Slovenije v skladu s predpisano kakovostjo, kjer pa bo ključna prilagoditev kakovosti dejanskim potrebam uporabnikov in spremenjenim razmeram na trgu poštnih storitev. Še naprej bomo spodbujali strokoven in konstruktiven dialog z regulatorjem ter pristojnim ministrstvom, prilagajali cenovno politiko ter nadaljevali optimizacijo omrežja, da bomo strankam še naprej lahko nudili cenovno dostopne pisemske storitve, hkrati pa ohranjali dobičkonosnost. V segmentu IT-storitev bomo v okviru novokonsolidirane ponudbe v odvisni družbi Posita d. o. o. gradili na temelju uveljavljenega ponudnika platforme informacijskih storitev za sodobno digitalno poslovanje, ki na enem mestu zagotavlja informacijsko infrastrukturo, poslovni informacijski sistem, dokumentne rešitve, digitalizacijo dokumentnega gradiva in dolgoročno varno hrambo, elektronsko izmenjavo in vročanje dokumentov ter storitve zaupanja.

Strateški projekti in investicije

Glede na pozitivne napovedi rasti spletne trgovine (e-commerce), domače in čezmejne, ki je glavno gonilo naše panoge, so naši strateški projekti in investicije usmerjeni v nadaljnjo modernizacijo strojnega usmerjanja paketnih in pisemskih pošiljk (avtomatizacija, robotizacija), digitalizacijo poslovanja, informatizacijo logističnih procesov, modernizacijo/elektrifikacijo voznega parka, širitev kapacitet poštnih logističnih centrov in izgradnjo dodatnih, skladiščno-pretovornih kapacitet, optimizacijo poštnega omrežja, prenovo paketnega poslovanja in razvoj logističnih storitev ter izboljšanje uporabniške izkušnje z vzpostavitvijo enotne vstopne točke za vse stranke. Cilji, ki jih zasledujemo, so stroškovna optimizacija in večja učinkovitost poslovanja, s tem pa tudi boljša dobičkonosnost. Za dvig konkurenčnosti in povečanje zadovoljstva uporabnikov naših storitev bo za Skupino PS ključnega pomena digitalizacija poslovanja. Ta bo poleg novih tehnoloških rešitev morala vključevati tudi razvoj digitalnih znanj in veščin zaposlenih.

V naslednjih letih bomo naše vire na področju novih tehnologij usmerjali v sodobno logistično opremo za usmerjanje pošiljk, vključno z roboti za premikanje pošiljk, senzorji in tehnologijo RFID za sledenje pošiljk, moderno skladiščno opremo, mrežo paketomatov in paketnikov, nadaljnjo informatizacijo logističnih procesov, digitalno interakcijo s kupci ter e-mobilnost (e-vozila in polnilnice).

Družbena odgovornost in energetska učinkovitost

Zadovoljni zaposleni so srce Skupine PS in ključ do zadovoljnih uporabnikov. Še naprej bomo skrbeli za kulturo, ki temelji na spoštovanju, strokovnosti in odličnosti izvedbe, da pritegnemo in obdržimo uspešne strokovnjake. Stalno skrb bomo tudi v prihodnje namenili strokovnemu izobraževanju ter varnosti in zdravju pri delu. Uvedba učinkovitega sistema nagrajevanja in zagotavljanje optimalnega števila kadrov so za nadaljnji razvoj Skupine bistvenega pomena.

Skupina PS je ekološko usmerjena in si prizadeva za uporabo transportnih sredstev, prijaznih do okolja, in za izvajanje energetske učinkovitosti pri stavbah. Trajnost postaja vse bolj bistvena za delovanje v logistični panogi, saj se vlade, mesta in ponudniki v vedno večji meri zavezujejo, da bodo zmanjšali emisije CO2, porabo energije in odpadke. Trajnostna logistika optimizacija procesov, materialov, nove pogonske tehnike in pametne naprave zagotavlja velik potencial, da logistika postane prijaznejša do okolja.

Veliko poslovnih priložnosti pa v prihodnje vidimo tudi v tehnoloških in poslovnih inovacijah, zato bomo krepili agilne pristope za odprto inoviranje in aktivno sodelovali s start-up podjetji in v evropskih projektih.

Z aktivnim upravljanjem odvisnih družb, njihovo konsolidacijo in iskanjem sinergij med družbami v Skupini PS si prizadevamo doseči maksimalne poslovne učinke in ustrezno donosnost na kapital družb in Skupine PS.