1-51

2.6 NABAVA V SKUPINI POŠTA SLOVENIJE

K uspešnemu poslovanju Skupine PS prispeva tudi uspešno izvajanje postopkov javnega naročanja, ki je bilo v letu 2020 še posebej učinkovito, saj je bilo treba kar se da hitro odreagirati na povečane potrebe po zaščitni opremi predvsem za delavce v prometu in na povečane potrebe po delovnih sredstvih glede na povečan promet v logistiki (najem vozil in šotorov, najem pogodbenih prevozov, skladiščnih prostorov skupaj s skladiščnimi storitvami, idr.). S tem se je pokazala učinkovitost nabavnega procesa v celotni Skupini Pošta Slovenije, v katerega so vključeni predlagatelji naročil iz vseh organizacijskih enot in nabavniki vseh družb Skupine, ki kljub izvajanju postopkov izbire najugodnejših ponudnikov v skladu z Zakonom o javnem naročanju zagotavljajo nemoteno in tekoče poslovanje, hkrati pa je zagotovljena tržna naravnanost tako pri operativni kot strateški nabavi. Oddelek Nabava skupaj s strokovnimi sodelavci iz ostalih organizacijskih enot in hčerinskimi družbami z uspešno izvedenimi postopki javnega naročanja in posledično pravočasno sklenjenimi pogodbami zagotavlja nemoteno oskrbo poslovnega procesa z naročili blaga, storitev in gradenj.

V okviru strateške nabave so bile izvedene aktivnosti, vezane predvsem na strateška projekta POINT in OPT PIS: v okviru POINT-a so bile realizirane nekatere večje nabavne sinergije, kjer smo z združenimi nabavnimi količinami dosegali ekonomijo obsega nižje cene in višje popuste na nabavne cene. Pri projektu OPT PIS pa smo prevzeli aktivnosti ključnih uporabnikov in pripravili vsa operativna navodila za končne uporabnike modula SAP MM (Material Management Modul), ki je ključni modul nabave v novem sistemu ERP, katerega implementacija je predvidena v letu 2021. V okviru strateške nabave so potekale aktivnosti, vezane na večja naročila logistike v predrazpisni fazi, v fazi postopka javnega naročila (JN) do sklepanja pogodb z izbranimi ponudniki. Pripravljamo analize trga po tehničnih zahtevah tehnologov in tako pripravimo podlago za postopke izbora novih dobaviteljev. Strateška nabava sodeluje tudi pri postavljanju meril in pogojev v razpisni dokumentaciji za ponudnike ter proizvode in storitve, pri pogajanjih za znižanje ponudbenih cen ter spremlja dosežene prihranke. Na strateškem nivoju sledimo cilju, da se v nabavni proces vnesejo inovacije tako na tehnološkem kot procesnem nivoju, kar dosegamo z izvajanjem analiz trga, spodbujanjem strokovnih dialogov in pošiljanjem RFI-vprašalnikov. V letu 2020 so potekale aktivnosti predvsem na področju nabavnih kategorij, vezanih na logistiko: vzdrževanje osebnih in tovornih vozil, nakup tovornih vozil z osemletnim vzdrževanjem, vzdrževanje službenih vozil (srednjih dostavnih, lahkih dostavnih in osebnih vozil), nakup štirikolesnikov, nakup skuterjev, analiza trga CT-naprav.

Zaščitna sredstva, ki so bila potrebna za zaščito delavcev pred okužbo, so bila zagotovljena takoj ob začetnem izbruhu širjenja COVIDA-19 in za nemoteno poslovanje tudi skozi vse leto 2020, in to kljub velikim težavam, ki so jih imeli dobavitelji pri dobavi zaščitnih sredstev v dogovorjenih rokih. Povpraševanje po zaščitnih sredstvih je bilo ogromno, predvsem po zaščitnih maskah, ki jih evropski trg ni imel na zalogi. Tako smo bili naročniki odvisni od pošiljk iz Kitajske, od koder so tovorna letala prevažala naročene količine zaščitnih sredstev. Dobave so bile v začetnih mesecih (marec in april) neredne in v manjših količinah, v maju pa nam je uspelo dobiti večjo količino trislojnih medicinskih mask. Za zaščitna sredstva smo v letu 2020 porabili 1,5 milijona evrov.

Operativna nabava ostaja pomemben del nabavnega procesa, ki zagotavlja nabavo materiala in storitev za nemoteno poslovanje po sklenjenih nabavnih pogodbah. Stalna naloga skrbnikov pogodb je skrbno, premišljeno in gospodarno naročanje v skladu s pogodbenimi določili in utemeljenimi potrebami. V letu 2020 smo intenzivno delali na testiranju modula SAP MM, ki bo v prihodnje enovit informacijski sistem za vse družbe v Skupini Pošta Slovenije.

Tudi v letu 2020 je bil osrednji cilj nabave stroškovna učinkovitost glede na enako raven kakovosti predmetov naročanja, kar smo dosegali s približevanjem nabavnim pogojem iz preteklih let in kar je bil velik izziv glede na razmere, povezane s COVIDOM-19. V večini primerov smo sklenili pogodbe pod pogoji, ki so bili doseženi v preteklih letih, kljub trendu zviševanja cen na nabavnih trgih.

Strateška usmeritev nabavne funkcije ostaja nespremenjena, to je pravočasna in gospodarna zagotovitev blaga in storitev za nemoteno poslovanje družbe, kar uresničujemo s stalno optimizacijo tako stroškovne kot količinske učinkovitosti izvajanja storitev, optimizacijo tehnoloških procesov in racionalnim naročanjem, stalnim izboljševanjem procesov, s katerimi skrajšujemo pretočne čase v celotni oskrbovalni verigi, ter poenotenjem procesov naročanja v vseh družbah Skupine Pošta Slovenije.