1-68

3.3 MEDDELEŽNIŠKI DIALOG

V Skupini Pošta Slovenije si prizadevamo za uresničitev trajnostne družbe z razumevanjem globalnih gospodarskih, socialnih in okoljskih pričakovanj naših strateških deležnikov.

S skupinami deležnikov spodbujamo dialog in jih aktivno vključujemo v naše delo. Pri tem uporabljamo različne komunikacijske kanale in orodja, s katerimi želimo prepoznavati njihove ključne interese oziroma pričakovanja ter ohranjati čim bolj odprto in dvosmerno komunikacijo.

Skupina Pošta Slovenije v duhu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v načrtovanje in izvajanje aktivnosti vključuje različne skupine deležnikov.

Tabela 12: Pregled ključnih interesov deležniških skupin ter komunikacijskih kanalov in orodij

Skupine deležnikov

Ključni interesi

Komunikacijski kanali in orodja / vrsta dialoga

ZAPOSLENI

skrb za zdravje in varnost pri delu

primerno plačilo za opravljeno delo

izobraževanje, osebna in profesionalna rast

odprto, dvosmerno komuniciranje med poslovodstvom in zaposlenimi

prilagoditev delovnih mest starejši delovni sili

medgeneracijsko sodelovanje

poenostavitev delovnih procesov in postopkov

usklajevanje poslovnega in družinskega življenja

spoštovanje raznolikosti in enakopravnosti (človekove pravice)

sodelovanje s širšo skupnostjo

krepitev organizacijske kulture

zaposleni kot ambasadorji ugleda družbe

krepitev zaupanja v lastno organizacijo

prenašanje podatkov, odločitev, odpravljanje negotovosti

doseganje optimalnih organizacijskih ciljev

interno glasilo Poštni razgledi

mesečne e-novičke POŠTA zame

okrožnice

Uradno glasilo Pošte Slovenije

obvestila na oglasnih deskah

intranet

osebni razgovori

sestanki

zbori delavcev

srečanje poslovodstva z vodji pošt

letni razgovori

SVET DELAVCEV IN REPREZENTATIVNI SINDIKATI

skrb za zdravje in varnost pri delu

primerno plačilo za opravljeno delo

izobraževanje, osebna in profesionalna rast

prilagoditev delovnih mest starejši delovni sili

poenostavitev delovnih procesov in postopkov

osebni razgovori

redni sestanki, usklajevanja in pogajanja

seje sveta delavcev

seje konference sindikatov

e-pošta

intranet

LASTNIK – DRŽAVA (SDH v vlogi upravljavca), REGULATOR

skladnost poslovanja

gospodarno ravnanje oz. prispevek k nacionalnemu gospodarstvu, družbi, okolju

primerna dostopnost oziroma pokritost poštnega omrežja

strokovnost in proaktivnost pri oblikovanju zakonskih podlag za zagotavljanje enakopravnih pogojev poslovanja in pri

uveljavljanju najvišjih standardov kakovosti poštnega omrežja ter na trgu univerzalnih poštnih, logističnih in ostalih storitev

konkurenčnost

varstvo podatkov in varnost

seje nadzornega sveta

srečanja na SDH

osebni razgovori

sestanki

poročila o poslovanju

spletna stran

e-pošta

STRANKE IN POSLOVNI PARTNERJI

dostopnost storitev/izdelkov (cenovna, krajevna, tehnološka);

individualen, fleksibilen odnos (možnost vpliva na ponudbo)

pestrost izbire, kakovost in zanesljivost

varnost (ljudi, blaga, informacij)

konkurenčnost

učinkovitost (procesna, energetska, snovna ipd.)

visoka stopnja odpornosti na tveganja

zmanjševanje okoljskega in ogljičnega odtisa lastnega poslovanja in storitev stranke

dvosmerna komunikacija

spoštovanje raznolikosti, enakopravnosti

ustvarjanje zaupanja in ugleda

spletna stran

digitalna sporočila

osebni razgovori

fokusne skupine

družbena omrežja

obiski vodstva pri strankah

ankete, raziskave o zadovoljstvu

strokovna srečanja, dogodki za mreženje in krepitev poslovnih vezi

LOKALNE SKUPNOSTI

dostopnost storitev vsem segmentom prebivalstva

razvoj lokalne skupnosti in njenih prebivalcev, varstvo okolja

skrb za prihodnje generacije

ustvarjanje vzajemnega zaupanja

spletna stran

osebni razgovori in sestanki

dogodki za mreženje in krepitev poslovnih vezi

1-69

DOBAVITELJI

skladnost poslovanja

spoštovanje trajnostnih standardov v celotni dobaviteljski verigi

finančna stabilnost in korektna politika naročanja in plačevanja

(razvojno) partnerstvo z lokalnimi dobavitelji (prenos znanja in izkušenj)

spoštovanje človekovih pravic

osebni razgovori in sestanki

spletna stran

e-pošta

STROKOVNE JAVNOSTI, NACIONALNE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE

strokovno sodelovanje pri pripravi področne zakonodaje in implementaciji ter standardov

mreženje

izmenjava dobrih praks, znanja in izkušenj

vzajemna promocija

mednarodno sodelovanje, mreženje

izmenjava dobrih praks, znanj, izkušenj, razvoj skupnih projektov, storitev, strokovno izpopolnjevanje

spletna stran

okrogle mize

prezentacije

fokusne skupine

strokovne delavnice

letno poročilo

MEDIJI, SPLOŠNA JAVNOST

poštene, ažurne informacije

transparentna dvosmerna komunikacija

pravočasna dostopnost do informacij

korporativno državljanstvo oziroma socialna angažiranost (sponzorstva, donatorstva)

partnerstvo pri razvoju družbe in gospodarstva

ustvarjanje ugleda

zviševanje stopnje zaupanja v organizacijo

redno proaktivno in reaktivno komuniciranje, brifingi, osebna srečanja

novinarske konference

intervjuji

sporočila za javnost in druga komunikacijska orodja

spletna stran