1-12

1.1 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU

SKUPINE POŠTA SLOVENIJE IN POŠTE SLOVENIJE D. O. O.

Ključni podatki v številkah

SKUPINA POŠTA SLOVENIJE

Leto 2020

Leto 2019

Indeks 2020/2019

Čisti prihodki od prodaje v EUR

410.694.634

277.857.007

148

Dodana vrednost v EUR

238.004.847

187.168.204

127

Kosmati denarni tok v EUR

38.181.701

25.431.493

150

Poslovni izid iz poslovanja v EUR

7.924.982

5.190.982

153

Čisti poslovni izid Skupine PS v EUR

5.175.054

65.267.063

8

Čisti poslovni izid Skupine PS v EUR (obvladajoči del)

4.516.421

65.532.990

7

Vrednost naložb v EUR

22.050.683

22.747.175

97

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur*

7.370

7.306

101

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR**

32.292

30.822

105

Kapital v EUR

325.473.155

329.639.462

99

Bilančna vsota v EUR

572.111.346

545.870.475

105

Razmerje med kapitalom in sredstvi v %

56,9

60,4

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v %

8,9

9,0

ROS - donosnost prodaje v %

1,1

23,6

ROE - donosnost kapitala v %

1,4

26,6

ROA - donosnost sredstev v %

0,8

15,4

CAPEX - capital expenditure v %

1,5

8,2

Legenda: ROS = čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje; ROE = čisti poslovni izid / povprečno stanje kapitala; ROA = čisti poslovni izid / povprečno stanje sredstev; CAPEX = vrednost investicijskih vlaganj / čisti prihodki od prodaje

* Seštevek št. zaposlenih iz ur Skupine PS brez Intereurope in Skupina Intereuropa

**(Dodana vrednost Skupine PS brez IE + dodana vrednost Skupine IE)/ (povp.št zaposlenih Skupina PS brez IE + povp.št. zaposlenih Skupina IE)

POŠTA SLOVENIJE

Leto 2020

Leto 2019

Indeks 2020/2019

Čisti prihodki od prodaje v EUR

240.603.293

236.015.959

102

Dodana vrednost v EUR

175.386.162

163.152.298

107

Kosmati denarni tok v EUR

21.036.628

20.573.006

102

Poslovni izid iz poslovanja v EUR

130.439

3.794.739

3

Čisti poslovni izid Pošte Slovenije v EUR

3.130.312

4.157.023

75

Vrednost naložb v EUR

18.116.665

19.823.115

91

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur

5.510

5.451

101

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

31.828

29.932

106

Kapital v EUR

218.677.483

216.528.576

101

Bilančna vsota v EUR

363.130.204

326.469.033

111

Razmerje med kapitalom in sredstvi v %

60,2

66,3

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v %

8,4

8,7

ROS - donosnost prodaje v %

1,3

1,8

ROE - donosnost kapitala v %

1,4

1,9

ROA - donosnost sredstev v %

0,9

1,3

CAPEX - capital expenditure v %

7,5

8,4

Legenda: ROS = čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje; ROE = čisti poslovni izid / povprečno stanje kapitala; ROA = čisti poslovni izid / povprečno stanje sredstev; CAPEX = vrednost investicijskih vlaganj / čisti prihodki od prodaje

1-13

Čisti prihodki od prodaje

Čisti poslovni izid

Dodana vrednost