1-67

3.2 TRAJNOSTNE PRILOŽNOSTI IN IZZIVI

Skupina Pošta Slovenije je del mednarodne poštne in logistične panoge. Sooča se z velikimi spremembami, ki odpirajo številne priložnosti in tveganja z vidika družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Ključne dejavnike sprememb v širšem okolju, katerih del smo, združujemo v štiri kategorije:

pričakovanja strank,

tehnološke spremembe,

novi udeleženci v panogi,

redefinicija sodelovanja.

Vrednote, način življenja in s tem poslovanja ter pričakovanja strank tako pravnih kot fizičnih oseb se spreminjajo. Zelo izrazit je trend individualizacije, torej prilagoditve storitev in blaga željam posameznika, kar zahteva vedno večjo prilagodljivost, izrazita je tudi visoka dinamika sprememb.

V panogi je zaznati vedno večjo specializacijo in vitke organizacijske mreže, s katerimi sedanji in novi akterji odgovarjajo na tržne priložnosti. Pojavljajo se novi poslovni modeli, ki temeljijo na filozofiji »delitve« in kroženja.

Okoljski odtis logistike je postal pomembna tema po vsem svetu, saj je naša panoga energetsko intenzivna, kar pomeni, da bistveno prispevamo k izpustom toplogrednih plinov. Zelena vprašanja postajajo pomemben del strategije logistike številnih podjetij.

Med dejavnike sprememb je treba vključiti demografske spremembe in regionalne vzorce poseljenosti, saj se nadaljuje trend urbanizacije. Na trg dela prihajajo nove generacije in z njimi prihaja nova dinamika zahtev za spremembe, ki jo bo treba usklajevati z obstoječo (starajočo se) demografsko strukturo zaposlenih, zato je upravljanje odnosov z zaposlenimi eno od prioritetnih področij.

Skupina Pošta Slovenije je del nacionalnega in globalnega okolja, v katerem se dogajajo hitre in obsežne spremembe, ki vplivajo na osebno in poslovno življenje. Hkrati tudi Skupina Pošta Slovenije s svojimi odločitvami in dejavnostmi vpliva na družbo in okolje. Zato smo in bomo proaktivni pri zaznavanju in analizi sprememb ter razumevanju njihovega vpliva na naše poslovanje.

Slika 4: Trajnostne priložnosti in izzivi Skupine Pošta Slovenije