1-107

4.5 POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

4.5.1 Nekratkoročna sredstva

Pojasnilo 1: Neopredmetena sredstva

Leto 2020

V EUR

Premoženjske pravice

Druga neopredmetena sredstva

Dobro ime

Neopredmetena sredstva v pripravi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2019

1.381.795

11.688.180

1.443.796

543.159

15.056.930

Stanje 1. 1. 2020

1.381.795

11.688.180

1.443.796

543.159

15.056.930

Nabava

-

-

-

1.493.319

1.493.319

Prilagoditve poštenih vrednosti, pridobljenih s poslovno združitvijo

-44.915

2.306

-

-450

-43.059

Aktiviranje

707.376

1.379.460

-

-2.086.836

-

Prodaja

-

-342.590

-

-

-342.590

Odpis

-4.386

-471.335

-

-

-475.721

Oslabitev

-

-54.000

-

-

-54.000

Prenosi med skupinami

-265.162

265.352

-

52.767

52.957

Stanje 31. 12. 2020

1.774.708

12.467.373

1.443.796

1.959

15.687.836

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2019

674.404

8.607.916

-

-

9.282.320

Stanje 1. 1. 2020

674.404

8.607.916

-

-

9.282.320

Amortizacija

279.528

957.354

-

-

1.236.881

Prilagoditve poštenih vrednosti, pridobljenih s poslovno združitvijo

-22.388

-18.053

-

-

-40.441

Prodaja

-

-295.548

-

-

-295.548

Odpis

-3.327

-466.704

-

-

-470.031

Oslabitev

-

-46.457

128.116

-

81.659

Prenosi med skupinami

-182.411

185.396

-

-

2.985

Stanje 31. 12. 2020

745.806

8.923.904

128.116

-

9.797.826

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2019

707.391

3.080.264

1.443.796

543.159

5.774.610

Stanje 1. 1. 2020

707.391

3.080.264

1.443.796

543.159

5.774.610

Stanje 31. 12. 2020

1.028.902

3.543.469

1.315.680

1.959

5.890.010

1-108

Leto 2019

V EUR

Premoženjske pravice

Druga neopredmetena sredstva

Dobro ime

Neopredmetena sredstva v pripravi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2018

822.421

8.948.593

1.443.796

66.124

11.280.934

Stanje 1. 1. 2019

822.421

8.948.593

1.443.796

66.124

11.280.934

Nabava

-

21.860

-

860.918

882.778

Povečanje zaradi poslovne združitve

445.461

2.360.539

-

475.000

3.281.000

Aktiviranje

18.046

794.837

-

-812.883

-

Prodaja

46.000

-

-

-46.000

-

Odpis

-2.872

-349

-

-

-3.221

Oslabitev

-

-437.300

-

-

-437.300

Prenosi med skupinami

51.739

-

-

-

51.739

Tečajne razlike

1.000

-

-

-

1.000

Stanje 31. 12. 2019

1.381.795

11.688.180

1.443.796

543.159

15.056.930

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2018

527.300

8.014.089

-

-

8.541.389

Stanje 1. 1. 2019

527.300

8.014.089

-

-

8.541.389

Amortizacija

155.847

812.583

-

-

968.430

Odpis

-2.872

-286

-

-

-3.158

Oslabitev

-

-225.341

-

-

-225.341

Prenosi med skupinami

-6.871

6.871

-

-

-

Tečajne razlike

1.000

-

-

-

1.000

Stanje 31. 12. 2019

674.404

8.607.916

-

-

9.282.320

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2018

295.121

934.504

1.443.796

66.124

2.739.545

Stanje 1. 1. 2019

295.121

934.504

1.443.796

66.124

2.739.545

Stanje 31. 12. 2019

707.391

3.080.264

1.443.796

543.159

5.774.610

Med premoženjskimi pravicami so izkazane licence, vezane na računalniške programe, v letu 2020 predvsem na nov poslovno-informacijski sistem. Med drugimi neopredmetenimi sredstvi pa je izkazana vrednost različne programske opreme.

Obveznost za nakup neopredmetenih sredstev

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Obveznosti do dobaviteljev za neopredmetena sredstva

102.640

156.000

Odpisanost neopredmetenih sredstev

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 EUR

11.042.460

8.306.043

Odstotek odpisanosti

70,40 %

55,16 %

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 evrov, se pretežno nanaša na razne vrste programske opreme, ki je bila nabavljena v letih 2004–2017. Navedena neopredmetena sredstva na dan 31. decembra 2020 predstavljajo v primerjavi z nabavno vrednostjo vseh neopredmetenih sredstev 70,4-odstotno stopnjo odpisanosti.

Pri oceni potrebe po oslabitvi dobrega imena, je Skupina PS izhajala iz bodočih denarnih tokov denar ustvarjajočih enot, ki jih je možno locirati na posamezno dobro ime. S strani pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij sta bili pripravljeni cenitvi za namen preveritve morebitne slabitve dobrega imena, ki ga družbi v skupini APS PLUS d.o.o. in EPPS, d.o.o. izkazujeta v knjigah iz naslova pripojitve drugih družb v preteklih letih. Pripoznana je bila slabitev dobrega imena v višini 128.116 evrov.

Skupina ni zastavila neopredmetenih sredstev kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo 2: Opredmetena osnovna sredstva

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Opredmetena osnovna sredstva

330.391.516

334.412.565

Pravica do uporabe sredstev

10.534.975

12.247.210

Skupaj

340.926.491

346.659.775

1-109

Leto 2020

V EUR

Zemljišča

Zgradbe

Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva

Oprema

Predujmi za osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva v pripravi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2019

85.244.054

254.848.180

1.662.348

173.989.738

318.463

7.039.530

523.102.313

Stanje 1. 1. 2020

85.244.054

254.848.180

1.662.348

173.989.738

318.463

7.039.530

523.102.313

Nabava

-

-

-

-

936.314

19.393.406

20.329.720

Prilagoditve poštenih vrednosti, pridobljenih s poslovno združitvijo

760.398

-1.122.473

-571

29.258

81.187

-81.384

-333.585

Aktiviranje

298.643

3.037.221

88.392

14.680.326

-83

-18.104.499

-

Prodaja

-133.067

-2.409.042

-

-7.951.180

-

-

-10.493.289

Odpis

-

-20.563

-49.559

-6.475.949

-

-

-6.546.071

Prenos na naložbene nepremičnine

-

-35.838

-

-

-

-36.918

-72.756

Prenos z naložbenih nepremičnin

58.620

952.363

-

-

-

-

1.010.983

Prenos na sredstva za prodajo

-48.277

-1.922.888

-

-

-

-

-1.971.165

Prenos s sredstev za prodajo

2.644.044

-

-

-

-

-

2.644.044

Prenos med skupinami

5.000.967

-5.005.456

7.507

-17.174

-

-73.233

-87.389

Tečajne razlike

-576.106

-343.237

-

-173.417

-432

-1.634

-1.094.826

Stanje 31. 12. 2020

93.249.276

247.978.267

1.708.117

174.081.602

1.335.449

8.135.268

526.487.979

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2019

541.293

68.203.784

1.609.164

118.335.508

-

-

188.689.748

Stanje 1. 1. 2020

541.293

68.203.784

1.609.164

118.335.508

-

-

188.689.748

Amortizacija

37.199

6.287.985

20.367

13.510.144

-

-

19.855.695

Prilagoditve poštenih vrednosti, pridobljenih s poslovno združitvijo

-6.000

-314.829

-

-

-

-

-320.829

Prodaja

-

-1.957.047

-

-7.878.520

-

-

-9.835.567

Odpis

-

-632

-49.559

-6.444.269

-

-

-6.494.460

Oslabitev

173.640

2.679.243

-

-

-

-

2.852.883

Prenos na naložbene nepremičnine

-

-1.133

-

-

-

-

-1.133

Prenos z naložbenih nepremičnin

-

551.771

-

-

-

-

551.771

Prenos na sredstva za prodajo

-

-1.256.109

-

-

-

-

-1.256.109

Prenos s sredstev za prodajo

2.061.104

-

-

-

-

-

2.061.104

Prenos med skupinami

-

-3.907

3.907

30.069

-

-

30.069

Tečajne razlike

-68.200

120.857

-

-89.367

-

-

-36.710

Stanje 31. 12. 2020

2.739.036

74.309.983

1.583.879

117.463.565

-

-

196.096.463

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2019

84.702.761

186.644.396

53.184

55.654.230

318.463

7.039.530

334.412.565

Stanje 1. 1. 2020

84.702.761

186.644.396

53.184

55.654.230

318.463

7.039.530

334.412.565

Stanje 31. 12. 2020

90.510.240

173.668.284

124.238

56.618.037

1.335.449

8.135.268

330.391.516

1-110

Leto 2019

V EUR

Zemljišča

Zgradbe

Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva

Oprema

Predujmi za osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva v pripravi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2018

15.097.174

183.264.441

1.723.387

164.249.061

650.799

4.783.589

369.768.451

Preračuni za nazaj

-

-

-

-684.197

-

-

-684.197

Stanje 1. 1. 2019

15.097.174

183.264.441

1.723.387

163.564.864

650.799

4.783.589

369.084.254

Nabava

-

-

-

2.885

-441.336

20.725.962

20.287.511

Povečanje zaradi poslovne združitve

69.936.122

71.719.761

24.460

6.403.540

109.000

602.000

148.794.883

Aktiviranje

666.890

3.734.010

-

14.605.629

-

-19.021.282

-

Prodaja

-67.450

-795.528

-

-4.560.128

-

-

-5.423.106

Odpis

-

-11.000

-100.252

-6.053.304

-

-

-6.164.556

Prenos na naložbene nepremičnine

-834.109

-3.936.677

-

-

-

-

-4.770.786

Prenos z naložbenih nepremičnin

408.523

1.400.295

-

-

-

-

1.808.818

Prenos na sredstva za prodajo

-9.959

-358.138

-

-

-

-

-368.097

Prenos med skupinami

-

-

-

-

-

-51.739

-51.739

Tečajne razlike

49.000

118.000

-

26.252

-

1.000

194.252

Stanje 31. 12. 2019

85.244.054

254.848.180

1.662.348

173.989.738

318.463

7.039.530

523.102.313

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2018

498.156

66.527.920

1.698.507

118.120.519

-

-

186.845.102

Preračuni za nazaj

-

-

-

-94.012

-

-

-94.012

Stanje 1. 1. 2019

498.156

66.527.920

1.698.507

118.026.507

-

-

186.751.090

Amortizacija

39.039

4.406.848

8.847

10.842.591

-

-

15.297.325

Prodaja

-

-378.091

-

-4.525.377

-

-

-4.903.468

Odpis

-

-6.000

-100.191

-6.024.201

-

-

-6.130.392

Prenos na naložbene nepremičnine

-1.902

-2.811.380

-

-

-

-

-2.813.282

Prenos z naložbenih nepremičnin

-

551.092

-

-

-

-

551.092

Prenos na sredstva za prodajo

-

-144.605

-

-

-

-

-144.605

Prenos med skupinami

-

-

2.001

-2.001

-

-

-

Tečajne razlike

6.000

58.000

-

17.988

-

-

81.988

Stanje 31. 12. 2019

541.293

68.203.784

1.609.164

118.335.507

-

-

188.689.748

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2018

14.599.018

116.736.521

24.880

46.128.542

650.799

4.783.589

182.923.349

Preračuni za nazaj

-

-

-

-590.185

-

-

-590.185

Stanje 1. 1. 2019

14.599.018

116.736.521

24.880

45.538.357

650.799

4.783.589

182.333.164

Stanje 31. 12. 2019

84.702.761

186.644.396

53.184

55.654.231

318.463

7.039.530

334.412.565

Pri presoji indikatorjev slabitve nepremičnin, z upoštevanjem vpliva epidemije COVIDA-19, so bile identificirane nepremičnine, ki so kazale znake oslabljenosti. Takih nepremičnin je bilo 76 v Sloveniji ter nepremičnine v Črni gori in Ukrajini. Za te nepremičnine so bile izdelane cenitve.

V sklopu preverjanja poštene vrednosti nepremičnin, ki jo je izvedel neodvisni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, je bila ugotovljena nadomestljiva vrednost, in sicer poštena vrednost, znižana za stroške prodaje. Uporabljeni tehniki ocenjevanja sta bili način tržnih primerjav in na donosu zasnovan način. Uporabljena mera kapitalizacije se je gibala v razponu od 7,15 odstotkov do 8,49 odstotka v Sloveniji in od 9,75 odstotkov do 13,5 odstotka v Črni gori in Ukrajini. Ugotovljene nadomestljive vrednosti so bile primerjane z njihovimi knjigovodskimi vrednostmi. Posledično je bila v letu 2020 izvedena oslabitev nepremičnin v skupni vrednosti 2.949.843 evrov, ki je v izkazu poslovnega izida vplivala na druge odhodke.

Pri presoji življenjskih dob zgradb je Skupina Intereuropa spremenila oceno življenjskih dob tako, da je spremenila življenjske dobe visokih zgradb na 50 let in nizkih zgradb na 30 let.

Obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Obveznosti do dobaviteljev za opredmetena osnovna sredstva

3.294.750

3.041.902

1-111

Obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev se pretežno nanašajo na dobavljeno računalniško opremo, dvokolesa, viličarje, električne vozičke za dostavo, pohištveno opremo in pisarniške stole ter gradbena dela.

Odpisanost opredmetenih osnovnih sredstev

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 EUR

107.977.931

121.099.598

Odstotek odpisanosti

20,51 %

23,16 %

Največjo skupino opredmetenih osnovnih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 evrov, pretežno predstavljajo računalniška oprema, ki je bila nabavljena v letih 2006–2016, različne vrste transportnih sredstev ter pohištvena oprema. Delež odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. decembra 2020 znaša 20,51 odstotka in se je glede na 31. december 2019 znižal za 2,65 odstotne točke.

Zastava opredmetenih osnovnih sredstev kot jamstvo za obveznosti na dan 31. decembra 2020

V EUR

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj

Neodpisana vrednost

23.404.352

18.120.615

41.524.967

Knjigovodska vrednost zastavljenih nepremičnin je na dan poročanja znašala 41.524.967 evrov (v enakem obdobju lani 95.067.000 evrov). Nepremičnine so zastavile družbe v Skupini Intereuropa za zavarovanje prejetih posojil od bank in izdanih bančnih garancij, ki so jih banke izdale na zahtevo družb Skupine Intereuropa.

a) Pravica do uporabe opredmetenih osnovnih sredstev

Skupina kot najemojemalec

Gibanje pravice do uporabe za leto 2020

V EUR

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Skupaj

Pravica do uporabe

Stanje 31. 12. 2019

402.071

4.687.331

9.914.485

15.003.887

Stanje 1. 1. 2020

402.071

4.687.331

9.914.485

15.003.887

Povečanje iz naslova novih najemov

6.432

1.106.444

1.570.667

2.683.543

Prekinitev najema

-3.544

-236.836

-452.771

-693.151

Preračun

20.127

7.209

-67.591

-40.255

Sprememba najema

-1.780

-244.860

44.382

-202.258

Tečajne razlike

-2.088

-24.699

-134.288

-161.075

Drugo

1.642

-13.469

2.368

-9.459

Stanje 31. 12. 2020

422.860

5.281.120

10.877.252

16.581.232

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2019

43.864

809.533

1.903.280

2.756.677

Stanje 1. 1. 2020

43.864

809.533

1.903.280

2.756.677

Amortizacija

89.184

1.401.046

2.771.012

4.261.242

Prekinitev najema

-3.544

-236.836

-388.328

-628.708

Preračun

-

-176.154

-126.828

-302.982

Odpisi

-

-

-27.602

-27.602

Sprememba najema

-57

-15.315

7.961

-7.411

Tečajne razlike

-792

-808

-5.176

-6.776

Drugo

2.269

-3.809

3.357

1.817

Stanje 31. 12. 2020

130.924

1.777.657

4.137.676

6.046.257

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2019

358.207

3.877.798

8.011.205

12.247.210

Stanje 1. 1. 2020

358.207

3.877.798

8.011.205

12.247.210

Stanje 31. 12. 2020

291.936

3.503.463

6.739.576

10.534.975

1-112

Gibanje pravice do uporabe za leto 2019

V EUR

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Skupaj

Pravica do uporabe

Stanje 31. 12. 2018

-

-

-

-

Preračun MSRP 16

157.922

1.756.420

6.534.570

8.448.912

Prerazvrstitev MSRP 16

-

-

684.198

684.198

Stanje 1. 1. 2019

157.922

1.756.420

7.218.768

9.133.110

Povečanje zaradi poslovne združitve

23.000

2.395.000

1.504.000

3.922.000

Povečanje iz naslova novih najemov

97.420

300.483

5.558.047

5.955.950

Prekinitev najema

-11.624

-100.844

-4.980.911

-5.093.379

Preračun

135.353

336.272

614.581

1.086.206

Stanje 31. 12. 2019

402.071

4.687.331

9.914.485

15.003.887

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2018

-

-

-

-

Prerazvrstitev MSRP 16

-

-

94.012

94.012

Stanje 1. 1. 2019

-

-

94.012

94.012

Amortizacija

44.136

814.849

2.165.515

3.024.500

Prekinitev najema

-272

-5.316

-354.247

-359.835

Tečajne razlike

-

-

-2.000

-2.000

Stanje 31. 12. 2019

43.864

809.533

1.903.280

2.756.677

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2018

-

-

-

-

Preračun MSRP 16

157.922

1.756.420

6.534.570

8.448.912

Prerazvrstitev MSRP 16

-

-

590.186

590.186

Stanje 1. 1. 2019

175.922

1.756.420

7.124.756

9.039.098

Stanje 31. 12. 2019

358.207

3.877.798

8.011.205

12.247.210

Zneski, pripoznani v izkazu poslovnega izida v povezavi z najemi

V EUR

2020

2019

Amortizacija pravice do uporabe

4.261.242

3.024.500

Odhodki za obresti

291.790

203.360

Stroški, povezani s kratkoročnimi najemi

474.990

903.407

Stroški, povezani z najemi sredstev majhne vrednosti

363.853

328.492

Stroški, povezani s spremenljivimi najemninami, ki niso bile zajete pri merjenju obveznosti iz najema

113.408

45.249

Stroški, povezani z neodbitnim deležem DDV

225.718

196.660

Prihodki iz podnajemov sredstev

-

-

Skupaj

5.731.000

4.701.668

Delež spremenljivih najemnin

V EUR

2020

Nespremenljive najemnine

5.521.862

Skupaj

5.521.862

Skupina kot najemodajalec

Prihodke iz najema Skupina razkriva v pojasnilu 29 Prihodki od prodaje.

Zapadlost prihodnjih najemnin

V EUR

2020

2019

Pričakovane nediskontirane najemnine:

do 1 leta

1.718.087

1.910.839

v 2. letu

1.708.944

1.910.559

v 3. letu

1.692.129

1.889.753

v 4. letu

1.677.296

1.889.753

v 5. letu

1.662.642

1.889.753

nad 6 let

1.695.267

1.889.753

Skupaj

10.154.365

11.380.410

Pričakovane prihodnje najemnine se nanašajo na oddajo zemljišč, poslovnih prostorov in opreme ob upoštevanju izteka sklenjenih pogodb.

1-113

Pojasnilo 3: Naložbene nepremičnine

Leto 2020

V EUR

Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2019

41.385.074

Stanje 1. 1. 2020

41.385.074

Nabava

69.123

Prilagoditve poštenih vrednosti, pridobljenih s poslovno združitvijo

178.871

Prodaja

-354.618

Odpisi

-146

Oslabitev

-118.581

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

-1.010.983

Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev

72.755

Prenos na sredstva za prodajo

-442.347

Tečajne razlike

-54.136

Stanje 31. 12. 2020

39.725.012

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2019

6.200.061

Stanje 1. 1. 2020

6.200.061

Amortizacija

1.225.491

Prilagoditve poštenih vrednosti, pridobljenih s poslovno združitvijo

-171.539

Prodaja

-52.846

Odpisi

-2

Oslabitev

-21.621

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

-551.771

Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev

1.133

Prenos na sredstva za prodajo

-63.579

Tečajne razlike

-345

Stanje 31. 12. 2020

6.564.982

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2019

35.185.013

Stanje 1. 1. 2020

35.185.013

Stanje 31. 12. 2020

33.160.030

1-114

Leto 2019

V EUR

Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2018

11.437.622

Stanje 1. 1. 2019

11.437.622

Nabava

54.994

Povečanje zaradi poslovne združitve

26.977.126

Odpisi

-5.000

Oslabitev

-7.639

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

-1.808.818

Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev

4.770.786

Prenos na sredstva za prodajo

-52.997

Tečajne razlike

19.000

Stanje 31. 12. 2019

41.385.074

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2018

3.599.897

Stanje 1. 1. 2019

3.599.897

Amortizacija

359.872

Odpisi

-2.000

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

-551.092

Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev

2.813.282

Prenos na sredstva za prodajo

-30.897

Tečajne razlike

10.999

Stanje 31. 12. 2019

6.200.061

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2018

7.837.725

Stanje 1. 1. 2019

7.837.725

Stanje 31. 12. 2019

35.185.013

Med naložbene nepremičnine so vključene:

naložbene nepremičnine v počitniških stanovanjih in

naložbene nepremičnine poslovni prostori z zemljiščem ali deli v poslovnih prostorih, ki jih dajemo v najem oziroma jih bomo dali v najem.

Naložbene nepremičnine so razvrščene v tretjo raven (sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov in jih zato ni mogoče uvrstiti v prvo ali drugo raven).

Prihodki in odhodki od naložbenih nepremičnin

V EUR

2020

2019

Prihodki od najemnin od naložbenih nepremičnin

5.027.262

1.108.466

Neposredni poslovni odhodki od naložbenih nepremičnin

-2.172.277

-706.559

Skupaj

2.854.985

401.907

Za poslovno leto 2019 so bili prihodki, stroški in odhodki Skupine Intereuropa vključeni od poslovne združitve naprej, to je od 13. novembra 2019 do 31. decembra 2019, zato niso neposredno primerljivi s prihodki, stroški in odhodki za leto 2020.

V sklopu rednega preverjanja poštene vrednosti nepremičnin je Skupina Intereuropa v poslovnem letu 2020 izvedla cenitev naložbenih nepremičnin v Črni gori. Cenitev je opravil pooblaščeni cenilec vrednosti nepremičnin. Pri oceni vrednosti zemljišč je bila uporabljena metoda tržnih primerjav, pri presoji nadomestljive vrednosti gradbenih objektov pa na donosu zasnovan način.

Zastava naložbenih nepremičnin kot jamstvo za obveznosti na dan 31. decembra 2020

V EUR

Naložbene nepremičnine

Neodpisana vrednost

3.272.987

Zastava naložbenih nepremičnin se nanaša na Skupino Intereuropa in predstavlja dopolnitev zavarovanja obveznosti, za katere osnovno zavarovanje predstavljajo zastavljena opredmetena osnovna sredstva.

1-115

Pojasnilo 4: Finančne naložbe v pridružene družbe

Stanje naložb v pridružene družbe

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Športna loterija in igre na srečo, d.d.

2.630.669

2.495.615

Rail Cargo Logistics d.o.o.

64.249

-63.000

Skupaj

2.694.918

2.558.615

Gibanje naložb v pridružene družbe

V EUR

2020

2019

Stanje 1. 1.

2.558.615

2.545.468

Povečanje zaradi poslovne združitve

-

67.000

Pripis poslovnega izida

682.783

544.605

Izplačilo dividend

-552.648

-610.342

Uskladitev

6.168

11.884

Stanje 31. 12.

2.694.918

2.558.615

Finančne naložbe v pridružene družbe niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo 5: Druge nekratkoročne finančne naložbe

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Naložbe v druge deleže

78.283

175.819

Skupaj

78.283

175.819

Gibanje drugih finančnih naložb

V EUR

2020

2019

Stanje 1. 1.

175.819

49.379

Povečanje zaradi poslovne združitve

-

31.000

Prenos med postavkami

-

81.000

Odtujitev

-87.827

-

Prevrednotenje

-5.320

14.440

Tečajne razlike

-4.389

-

Stanje 31. 12.

78.283

175.819

Postavka Prevrednotenje se nanaša na prevrednotenje finančnih naložb po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa.

Finančne naložbe niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo 6: Nekratkoročne finančne terjatve

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Dani depoziti

402.372

366.958

Popravek vrednosti danih depozitov

-30

-

Dana posojila drugim

73.838

124.048

Popravek vrednosti danih posojil drugim

-1.098

-1.607

Skupaj

475.082

489.399

Dogovorjene obresti za depozite pri bankah se gibljejo od 0 do 0,15 % in za dana posojila od 0 do 2 % oziroma 6-mesečna obrestna mera EURIBOR + 2 %.

1-116

Gibanje nekratkoročnih finančnih terjatev

V EUR

2020

2019

Stanje 1. 1.

489.399

359.630

Nova posojila in depoziti

3.406

84.376

Vračila posojil in depozitov

-7.792

-

Povečanje zaradi poslovne združitve

-

11.000

Prenos s kratkoročnih finančnih terjatev

-

35.000

Prenos na kratkoročne finančne terjatve

-5.884

-

Oslabitev

-19

-1.607

Odprava oslabitve

509

-

Pripis obresti

161

-

Tečajne razlike

-4.698

1.000

Stanje 31. 12.

475.082

489.399

Finančne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nad 1 do 2 let

50.764

51.000

Nad 2 do 3 let

45.302

27.771

Nad 3 do 5 let

379.016

410.628

Skupaj

475.082

489.399

Skupaj

475.082

489.399

Depozit v višini 350.000 evrov je zastavljen in služi kot zavarovanje za garancije za splošno zavarovanje plačila carinskih obveznosti in drugih uvoznih terjatev.

Pojasnilo 7: Nekratkoročne poslovne terjatve

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Terjatve do drugih

338.590

457.817

Popravek vrednosti terjatev do drugih

-84.783

-91.738

Terjatve do kupcev

199.114

258.000

Dane dolgoročne varščine

56.692

-

Skupaj

509.613

624.079

Terjatve do drugih vsebujejo pretežno terjatve iz naslova prodanih stanovanj posojila zaposlenim za odkup službenih stanovanj, ki so bila do 27. julija 2007 odobrena s fiksno, 4-odstotno letno obrestno mero, z dobo vračila do 20 let, po tem datumu pa po 6-mesečni obrestni meri EURIBOR + 2 % (letna obrestna mera). Nekratkoročne terjatve do kupcev pa predstavljajo terjatve do kupcev v prisilni poravnavi.

Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nad 1 do 2 let

296.851

328.988

Nad 2 do 5 let

288.825

365.236

Nad 5 do 10 let

8.720

21.593

Skupaj

594.395

715.817

Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo, so izkazane v bruto vrednosti.

Pojasnilo 8: Druga nekratkoročna sredstva

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Dane varščine in predujmi

-

157.863

Odloženi stroški iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada

504.695

449.144

Odloženi stroški

1.953

2.255

Skupaj

506.648

609.262

1-117

4.5.2 Kratkoročna sredstva

Pojasnilo 9: Sredstva za odtujitev

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nepremičnine

1.168.520

2.896.592

Skupaj

1.168.520

2.896.592

Sredstva za prodajo se nanašajo na nepremičnine, katerih prodaja je predvidena v letu 2021.

Gibanje sredstev za prodajo

V EUR

2020

2019

Stanje 1. 1.

2.896.592

31.759

Povečanje zaradi poslovne združitve

-

2.641.000

Prenos z opredmetenih osnovnih sredstev

715.057

223.492

Prenos z naložbenih nepremičnin

378.768

22.100

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

-582.940

-

Prodaja

-2.213.170

-31.759

Odprava slabitve

20.172

-

Tečajne razlike

-45.959

10.000

Stanje 31. 12.

1.168.520

2.896.592

Pojasnilo 10: Sredstva iz pogodb s kupci

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nezaračunani prihodki

11.355.189

7.993.479

Popravek vrednosti nezaračunanih prihodkov

-53.109

-64.400

Skupaj

11.302.080

7.929.079

Gibanje popravka vrednosti sredstev iz pogodb s kupci

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Stanje na koncu preteklega poslovnega leta

64.400

72.286

Stanje 1. 1.

64.400

72.286

Oblikovanje

-

-7.886

Odprava

-11.291

-

Stanje 31. 12.

53.109

64.400

Sredstva iz pogodb s kupci se pretežno nanašajo na nezaračunane prihodke iz naslova mednarodnega poštnega obračuna ter prihodke iz naslova nezaračunanih carinskih in drugih dajatev ob carinjenju, ki se zaračunajo kupcem.

Pojasnilo 11: Zaloge

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Material

454.092

412.777

Drobni inventar

781.155

628.975

Trgovsko blago

1.015.024

1.003.607

Skupaj

2.250.271

2.045.359

Oslabitev, odpis, primanjkljaj in presežek pri popisu

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Oslabitev

63.302

-17.594

Odpis

-94.519

-71.890

Primanjkljaj pri popisu

-18.863

-20.610

Presežek pri popisu

1.686

2.902

Skupaj

-174.998

-107.192

Skupina na dan 31. decembra 2020 nima zastavljenih zalog.

1-118

Pojasnilo 12: Kratkoročne finančne terjatve

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Dana posojila drugim

406.921

407.185

Popravek vrednosti danih posojil drugim

-406.155

-406.185

Depoziti pri bankah

9.602.640

1.009.000

Skupaj

9.603.406

1.010.000

Zastava finančnih terjatev kot jamstvo za obveznosti na dan 31. decembra

V EUR

2020

2019

Depoziti pri bankah

300.000 

980.000

Skupaj

300.000

980.000

Gibanje finančnih terjatev

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Stanje 1. 1.

1.010.000

-

Povečanje zaradi poslovne združitve

-

1.674.000

Nova posojila in depoziti

9.600.000

-

Prenos na nekratkoročne finančne terjatve

-

-35.000

Prenos z nekratkoročnih finančnih terjatev

5.240

-

Prenos finančne naložbe (reklasifikacija)

-

-100.000

Vračila posojil in depozitov

-1.009.978

-529.000

Oslabitev

-1.630

-

Odprava oslabitve

5

-

Tečajne razlike

-231

-

Stanje 31. 12.

9.603.406

1.010.000

Pojasnilo 13: Kratkoročne poslovne terjatve

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Terjatve do kupcev

75.283.678

77.166.277

Popravek vrednosti terjatev do kupcev

-6.410.906

-7.455.812

Terjatve za obresti

231.316

289.502

Popravek vrednosti terjatev za obresti

-128.166

-87.019

Terjatve do državnih in drugih institucij

4.495.640

1.911.848

Druge poslovne terjatve

2.293.280

2.629.442

Popravek vrednosti drugih terjatev

-611.818

-633.716

Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih terjatev

97.757

97.806

Skupaj

75.250.781

73.918.328

Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. decembra 2020 niso zastavljene kot jamstvo.

Višina zavarovanih terjatev v letu 2020 znaša 5.422.157 evrov in se pretežno nanaša na Skupino Intereuropa.

Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo, ter gibanje popravkov vrednosti terjatev je predstavljeno v poglavju 4.7 Določanje poštene vrednosti in finančna tveganja.

Pojasnilo 14: Terjatve za davek od dohodka

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb

215.699

243.492

Skupaj

215.699

243.492

Pojasnilo 15: Predujmi in druga sredstva

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Dani predujmi in varščine

282.050

4.180.117

Odloženi stroški in odhodki

1.088.250

1.296.157

Skupaj

1.370.300

5.476.274

Predujmi, dani za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, so prikazani med opredmetenimi osnovnimi sredstvi.

Odloženi stroški in odhodki zajemajo vkalkulirane postavke, ki se nanašajo na leto 2021, so pa bili zanje prejeti računi v letu 2020.

1-119

Pojasnilo 16: Denar in denarni ustrezniki

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Gotovina v blagajni in prejeti čeki

7.977

52.542

Denar v bankah

57.222.642

21.700.903

Kratkoročni depoziti pri bankah

20.320.000

28.850.000

Skupaj

77.550.619

50.603.445

Denarna sredstva so izkazana po izvirni vrednosti. Predstavljajo sredstva v evrih v blagajni in na transakcijskih računih pri bankah ter depozite na odpoklic.

Depoziti niso bili zastavljeni kot jamstvo za obveznosti.

4.5.3 Kapital

Pojasnilo 17: Kapital

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Osnovni kapital

121.472.482

121.472.482

Kapitalske rezerve

80.392.585

80.392.585

Rezerve iz dobička:

2.044.145

1.887.630

- zakonske rezerve

2.044.145

1.887.630

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

-4.301.382

-2.667.722

Prevedbene tečajne razlike

-824.988

-264.000

Prenesen čisti poslovni izid

91.267.552

21.506.034

Čisti poslovni izid poslovnega leta

4.359.905

65.320.921

Kapital lastnika neobvladujočega deleža

31.062.856

41.991.532

Skupaj

325.473.155

329.639.462

4.5.4 Nekratkoročne obveznosti

Pojasnilo 18: Rezervacije

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Jubilejne nagrade

3.353.131

3.313.174

Odpravnine

19.817.628

17.914.266

Tožbe

298.255

467.350

Nepremičnine

159.470

201.785

Druge rezervacije

125.751

-

Skupaj

23.754.235

21.896.575

Gibanje rezervacij 2020

Stanje na dan 1. 1. 2020

Poraba v letu 2020

Odprava v letu 2020

Oblikovanje v letu 2020

Tečajne razlike

Stanje na dan 31. 12. 2020

Jubilejne nagrade

3.313.175

-344.041

-4.179

385.690

2.487

3.353.131

Odpravnine

17.914.265

-894.204

-27.527

2.834.342

-9.249

19.817.628

Tožbe

467.350

-107.810

-202.613

144.028

-2.700

298.255

Nepremičnine

201.785

-

-42.315

-

-

159.470

Druge rezervacije

-

-

-

125.559

192

125.751

Skupaj

21.896.575

-1.346.055

-276.634

3.489.619

-9.270

23.754.235

Gibanje rezervacij 2019

Stanje na dan 1. 1. 2019

Povečanje zaradi poslovne združitve

Poraba v letu 2019

Odprava v letu 2019

Oblikovanje v letu 2019

Stanje na dan 31. 12. 2019

Jubilejne nagrade

2.829.053

420.000

-375.584

-6.484

446.190

3.313.175

Odpravnine

14.104.413

1.871.000

-660.382

-39.704

2.638.938

17.914.265

Tožbe

89.000

668.000

-90.102

-244.898

45.350

467.350

Nepremičnine

210.162

-

-

-8.377

-

201.785

Skupaj

17.232.628

2.959.000

-1.126.068

-299.463

3.130.478

21.896.575

1-120

Pojasnilo 19: Odloženi prihodki

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Odloženi prihodki

318.161

320.009

Skupaj

318.161

320.009

Gibanje odloženih prihodkov

V EUR

2020

2019

Stanje 1. 1.

320.009

451.783

Povečanje zaradi poslovne združitve

-

61.000

Povečanje

154.784

34.250

Zmanjšanje

-156.632

-227.024

Stanje 31. 12.

318.161

320.009

Odloženi prihodki se nanašajo na odložene prihodke v zvezi s prejetimi in v letu 2020 neizkoriščenimi finančnimi sredstvi za izvedbo projektov.

Pojasnilo 20: Nekratkoročne finančne obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Prejeta posojila od bank

110.431.761

37.317.048

Obveznosti iz najemov

6.455.274

8.429.720

Skupaj

116.887.035

45.746.768

Gibanje nekratkoročnih finančnih obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Stanje na koncu preteklega poslovnega leta

45.746.768

13.751.290

Prehod na MSRP 16

-

8.448.912

Prenos na kratkoročne finančne obveznosti MSRP 16

-

-2.705.122

Stanje 1. 1.

45.746.768

19.495.080

Povečanje zaradi poslovne združitve

-

2.656.000

Povečanje prejetih posojil od bank

86.423.552

29.324.316

Povečanje obveznosti iz najemov

3.158.605

2.035.177

Odplačila

-2.508

-21.418

Zmanjšanje zaradi prekinitve

-6.342

-11.762

Prenos na kratkoročne finančne obveznosti iz posojil

-13.241.383

-5.415.653

Prenos na kratkoročne finančne obveznosti iz najemov

-4.902.683

-2.316.991

Sprememba pogodbe

-192.794

-

Drugo

-88.141

-

Tečajne razlike

-8.039

2.019

Stanje 31. 12.

116.887.035

45.746.768

Postavka Prejeta posojila od bank, ki se nanaša na obvladujočo družbo, zajema:

Posojilo pri Novi KBM v višini 15 milijonov evrov, ki je bilo najeto za investicije v letu 2019. Rok koriščenja posojila je bil do 31. decembra 2018, rok vračila posojila je 1. oktober 2025. Obrestna mera posojila je 6-mesečni EURIBOR + 0,50 %. V letu 2020 sta bila odplačana dva obroka v skupni višini 2.142.857 evrov. Konec leta 2020 je bil del obveznosti v vrednosti, ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.

Posojilo pri kreditodajalcih Nova Ljubljanska banka (NLB), SKB Banka in Unicredit banka Slovenije, in sicer:

Tranša A se je črpala za plačilo kupnine za odkup delnic Intereurope d.d. v višini 20.123.788 evrov v letu 2019 in 2.444.979 evrov v letu 2020. Rok koriščenja posojila je bil 25. marec 2020, rok vračila posojila je 30. junij 2026. Obrestna mera posojila je 6-mesečni EURIBOR + 1,00 %. V letu 2020 so bili odplačani štirje obroki v skupni višini 3.472.118 evrov. Konec leta 2020 je bil del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.

Tranša B se je črpala za plačilo CAPEX in OPEX v višini 9.100.000 evrov v letu 2019 in 28.330.000 evrov v letu 2020. Rok koriščenja posojila je bil 31. december 2020, rok vračila posojila je 26. junij 2029. Obrestna mera posojila je 6-mesečni EURIBOR + 1,05 %. Konec leta 2020 je bil del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.

Postavka Prejeta posojila od bank se nanaša tudi na družbo Intereuropa d.d. in zajema:

Posojilo, sklenjeno med Intereuropo d.d. in sindikatom bank, z NLB v vlogi organizatorja in agenta, v višini 54.850.000 evrov, v obliki dveh tranš, ena z ročnostjo sedem in druga z ročnostjo štirih let. S tem dolgoročnim posojilom je bilo 31. januarja 2020 refinciranih več posojil, ki jih je urejala leta 2012 sklenjena Pogodba o finančnem prestrukturiranju družbe Intereuropa d.d. Pogodba veže tako Intereuropo kot Pošto Slovenije k doseganju določenih finančnih kazalnikov, izračunanih iz izkazov Skupine Pošta Slovenije. Vsi zavezujoči kazalniki so bili v letu 2020 doseženi.

1-121

27. maja 2020 je začel veljati dodatek h kreditni pogodbi, s katerim se je družba Intereuropa d.d. s sindikatom bank dogovorila o enoletnem odlogu plačil glavnic in obresti v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. Odlog velja za obdobje od 1. aprila 2020 do 31. marca 2021.

Pojasnilo 21: Nekratkoročne poslovne obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Poslovne obveznosti do drugih

183.767

184.112

Druge poslovne obveznosti

978.301

1.044.601

Skupaj

1.162.068

1.228.713

Med poslovnimi obveznostmi Skupina izkazuje obveznost za izplačilo spremenljivega dela plač poslovodnih oseb, katerih pravica izhaja iz pogodb o zaposlitvi poslovodnih oseb in iz Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države, ter obveznost iz naslova udeležbe delavcev Skupine Intereuropa pri dobičku, ki bo poravnana po preteku enega leta od potrditve letnega poročila za leto 2020.

4.5.5 Kratkoročne obveznosti

Pojasnilo 22: Nekratkoročne finančne obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Prejeta posojila od bank

2.666.878

-

Prejeta posojila od drugih

6.060

5.797

Obveznosti za dividende in druge deleže

425.086

438.000

Obveznosti iz najemov

4.078.611

3.778.428

Kratkoročni del dolgoročnih posojil

10.171.444

62.532.764

Skupaj

17.348.079

66.754.989

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti

V EUR

2020

2019

Stanje na koncu preteklega poslovnega leta

66.754.988

2.402.160

Prenos z nekratkoročnih finančnih obveznosti MSRP 16

-

2.705.122

Stanje 1. 1.

66.754.988

5.107.282

Povečanje zaradi poslovne združitve

-

60.263.000

Povečanje

-

5.798

Prenos z nekratkoročnih finančnih obveznosti iz posojil

13.241.383

5.415.653

Prenos z nekratkoročnih finančnih obveznosti iz najemov

4.902.679

2.316.991

Prekinitev najema

-30.780

-26.000

Odplačila obveznosti iz posojil

-62.908.776

-3.383.669

Odplačila obveznosti iz najemov

-4.537.427

-2.957.048

Drugo

106.614

9.001

Sprememba pogodbe

-166.326

-

Tečajne razlike

-14.276

3.981

Stanje 31. 12.

17.348.079

66.754.989

Finančne obveznosti obsegajo obveznosti iz naslova najemov, ki zapadejo v plačilo v letu 2021, ter obveznosti iz naslova prejetih posojil od bank in drugih, ki prav tako zapadejo v plačilo v letu 2021.

Pojasnilo 23: Kratkoročne poslovne obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Obveznosti do dobaviteljev

29.324.300

32.795.345

Obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje

489.011

375.388

Obveznosti do zaposlencev

20.345.310

16.798.946

Obveznosti do države in drugih institucij

2.510.969

3.185.335

Obveznosti za vračilo državne pomoči

1.092.180

-

Druge obveznosti

4.669.663

3.154.423

Skupaj

58.431.433

56.309.437

Družba nima obveznosti do članov poslovodstva, zaposlenih po individualni pogodbi, niti do članov nadzornega sveta, razen tistih, ki se nanašajo na izplačilo spremenljivega dela plač poslovodstva ter plač za december 2020.

1-122

Pojasnilo 24: Obveznosti za davek od dohodka

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb

854.002

408.480

Skupaj

854.002

408.480

Pojasnilo 25: Obveznosti iz pogodb s kupci

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Prejeti predujmi in varščine

737.732

638.820

Skupaj

737.732

638.820

Pojasnilo 26: Odloženi prihodki

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Odloženi prihodki

228.496

349.271

Skupaj

228.496

349.271

Odloženi prihodki predstavljajo prihodke, ki se nanašajo na leto 2021, medtem ko so računi bili izstavljeni v letu 2020.

Gibanje odloženih prihodkov

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Stanje 1. 1.

349.271

156.469

Povečanje zaradi poslovne združitve

-

52.000

Povečanje

215.366

313.271

Zmanjšanje

-336.141

-172.469

Stanje 31. 12.

228.496

349.271

Pojasnilo 27: Druge kratkoročne obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Vnaprej vračunani stroški in odhodki:

- neizkoriščen letni dopust

3.701.013

3.458.662

- stroški iz naslova mednarodnega obračuna

7.358.967

4.740.575

- drugi stroški

3.264.866

1.606.756

Skupaj

14.324.846

9.805.993

V okviru vnaprej vračunanih stroškov predstavljajo največji delež vnaprej vračunani stroški za neizkoriščen letni dopust ter vnaprej vračunani stroški iz naslova mednarodnega obračuna za pisemske, paketne in EMS-pošiljke.

Pojasnilo 28: Pogojna sredstva in obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Prejete garancije in poroštva ter menice

2.578.001

3.102.519

Izdane garancije in poroštva za družbe v Skupini

53.616.166

-

Izdane garancije in poroštva

22.560.881

31.130.687

Pogojne obveznosti iz naslova tožb

602.032

303.000

Druge pogojne obveznosti

3.492.439

3.156.716

Skupaj

82.849.519

37.692.922

Prejete garancije se nanašajo na prejete bančne garancije za dobro izvedbo poslov.

Izdane garancije se nanašajo na carinske garancije in ostale tranzitne postopke.

Druge pogojne obveznosti se nanašajo na zalogo blaga, ki se prodaja v svojem imenu za tuj račun (komisijska prodaja).

1-123

4.5.6 Poslovni prihodki

Pojasnilo 29: Prihodki od prodaje

V EUR

2020

2019

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu

340.909.436

247.005.577

Prihodki od prodaje storitev na tujih trgih

67.046.964

25.144.745

Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu

2.627.924

5.562.671

Prihodki od prodaje blaga in materiala na tujih trgih

110.310

144.014

Skupaj

410.694.634

277.857.007

V EUR

2020

2019

Prihodki od pogodb s kupci

405.111.651

275.883.492

Prihodki od najemnin

5.582.983

1.973.515

Skupaj

410.694.634

277.857.007

Postavke prihodkov, stroškov in odhodkov poslovnega leta 2019 vsebujejo postavke Skupine Intereuropa od poslovne združitve naprej, to je za obdobje od 13. novembra 2019 do 31. decembra 2019, zato niso neposredno primerljive s poslovnim letom 2020, kjer so vključene za celo leto.

Pojasnilo 30: Drugi prihodki

V EUR

2020

2019

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

1.800

-

Prihodki od subvencij

13.170.966

3.945.246

Dobiček od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin

1.467.088

276.368

Odprava rezervacij

276.634

299.463

Odprava vkalkuliranih stroškov

252.578

198.693

Prejete odškodnine

229.689

353.547

Odpis obveznosti

91.421

122.149

Drugi prihodki

550.276

314.233

Skupaj

16.040.452

5.509.699

Prihodki iz naslova odprave oslabitve terjatev so predstavljeni v pojasnilu 35 Izgube zaradi oslabitve terjatev (vključno z razveljavitvami izgub ali dobičkov zaradi oslabitve).

Prihodki od subvencij, vezanih na državne pomoči COVID-19

V EUR

2020

Oproščeni prispevki

5.850.700

Krizni dodatek

946.686

Višja sila in karantena

1.053.382

Čakanje na delo doma

37.597

Boleznine

479.430

Subvencija za ohranjanje delovnih mest

351.893

Povečana subvencija za zaposlovanje invalidov

19.506

Skupaj

8.739.194

Prihodki od subvencij se nanašajo pretežno na državne pomoči, prejete v zvezi s pandemijo COVIDA-19, na prihodke iz naslova preseganja kvot invalidov in oprostitve plačila prispevkov za invalide ter prihodke od ostalih subvencij (energetska učinkovitost, projekti, spodbude za izobraževalne programe).

Dobiček od prodaje osnovnih sredstev predstavlja pozitivno razliko med prodajno vrednostjo osnovnih sredstev in njihovo knjigovodsko vrednostjo.

Prejete odškodnine vključujejo povrnjene odškodnine za poškodovana transportna sredstva oziroma poškodbe na objektih, za izgubljene pošiljke ter odškodnine zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbene obveznosti.

Prihodki, vezani na znižanje najemnin zaradi COVIDA-19, so v letu 2020 znašali 23.394 evrov.

Druge postavke se nanašajo na prihodke od ostalih provizij, skontov, prihodke za stroške, nastale po zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih, ter druge prihodke.

1-124

4.5.7 Poslovni odhodki

Pojasnilo 31: Nabavna vrednost prodanega blaga, stroški materiala in energije

V EUR

2020

2019

Nabavna vrednost prodanega blaga

1.570.084

2.742.304

Stroški materiala in energije

17.916.842

14.056.457

- stroški materiala

6.178.535

4.712.422

- stroški energije

8.726.462

7.054.035

- odpis drobnega inventarja

1.085.158

1.491.545

- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature

834.072

780.368

- drugi stroški materiala in popisne razlike pri materialu

1.092.615

18.087

Skupaj

19.486.926

16.798.761

Pojasnilo 32: Stroški storitev

V EUR

2020

2019

Stroški prevoznih storitev

79.877.457

27.356.509

Najemnine

1.649.929

1.648.577

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev

13.453.620

10.241.585

Stroški storitev poštnega prometa

10.583.559

10.404.681

Povračila stroškov v zvezi z delom

1.112.231

1.384.882

Stroški intelektualnih in osebnih storitev

7.514.880

5.287.210

Zavarovalne premije

5.405.669

3.755.303

Stroški bančnih storitev in plačilnega prometa

3.260.841

2.442.922

Stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentance

1.667.955

1.828.361

Stroški študentskega dela

6.185.817

5.234.407

Stroški čiščenja

2.096.955

1.681.001

Stroški cestnin in špediterskih storitev

866.805

878.070

Pristojbina AKOS

461.331

364.509

Stroški drugih storitev

30.903.304

4.166.175

Skupaj

165.040.353

76.674.192

Med drugimi stroški storitev so bili pripoznani stroški pristaniških storitev, stroški skladiščenja in drugi neposredni stroški storitev.

Stroški revizijskih storitev

V EUR

2020

2019

Revidiranje letnega poročila

159.735

165.056

Druge storitve dajanja zagotovil

1.101

1.101

Druge nerevizijske storitve

4.800

31.500

Skupaj

165.636

197.657

Pojasnilo 33: Stroški dela

V EUR

2020

2019

Plače

141.640.237

119.111.857

Stroški pokojninskega in socialnega zavarovanja

24.313.047

19.613.528

Povračilo prehrane in prevoza

15.842.248

13.586.595

Regres za letni dopust

9.075.095

6.757.253

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine

1.559.414

1.322.822

Ostali stroški dela

7.287.385

1.318.306

Skupaj

199.717.426

161.710.361

Prejemki poslovodstva, članov nadzornega sveta in zaposlenih po individualnih pogodbah v Skupini Pošta Slovenije brez Skupine Intereuropa

V EUR

2020

2019

Poslovodstvo

636.803

870.205

Nadzorni svet

135.823

147.758

Zaposleni po individualnih pogodbah

2.877.612

2.420.574

Skupaj

3.650.238

3.438.537

1-125

Prejemki poslovodstva, članov nadzornega sveta in zaposlenih po individualnih pogodbah za Skupino Intereuropa so razkriti v letnem poročilu Skupine Intereuropa, zato jih na tem mestu ne razkrivamo.

Skupina članom poslovodstva, članom nadzornega sveta in zaposlenim po individualni pogodbi ni odobrila predujmov, posojil ali poroštev.

Prejemki poslovodstva

V EUR

Bruto plača (1)

Spremenljivi del plače (2)

Bonitete (3)

Skupaj bruto plača (1+2+3)

Skupaj neto*

Povračila stroškov, regres, drugi prejemki

Pošta Slovenije d.o.o.

Boris NOVAK

95.326

-

5.055

100.381

49.193

2.582

Andrej RIHTER

85.438

-

6.837

92.275

43.932

2.848

Vinko FILIPIČ

85.429

-

3.433

88.862

47.742

2.716

PS Moj Paket d.o.o.

Aleksander MAJHEN**

-

-

-

-

9.800

13.954

IPPS d.o.o.

Janez ZIDAR

61.790

17.583

3.162

82.535

35.298

1.260

APS PLUS d.o.o.

Boštjan GRUDEN (do 30. 6. 2020)

39.742

-

524

40.266

23.811

1.646

Iztok RENČELJ (od 8. 8. 2020)**

-

-

-

-

-

4.624

EPPS, d.o.o.

Vili HRIBERNIK

66.834

6.723

2.376

75.933

41.198

1.260

PS Logistika d.o.o.

Damijan VAJS (do 30. 6. 2020)

39.294

8.946

1.799

50.039

26.739

630

Damijan VAJS (od 1. 7. 2020)**

-

-

-

-

4.609

6.942

Marko GRDEN

55.568

8.327

2.896

66.791

36.160

1.260

529.421

41.579

26.082

597.082

318.482

39.722

*Znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika.

**Po pogodbi o poslovodenju.

Prejemki poslovodstva za Skupino Intereuropa so razkriti v letnem poročilu Skupine Intereuropa, zato jih na tem mestu ne razkrivamo.

Prejemki članov nadzornega sveta, revizijske komisije in kadrovske komisije nadzornega sveta

V EUR

Plačilo za opravljanje funkcije – bruto letno (1)

Sejnine NS in komisij – bruto letno (2)

Potni stroški in drugi prejemki (3)

Skupaj bruto (1+2+3)

Skupaj neto*

Pošta Slovenije d.o.o.

Matjaž ŠIFKOVIČ

18.810

3.234

570

22.614

15.877

Dejan KASTELIC

15.589

4.543

570

20.702

14.487

Matjaž FORTIČ

16.535

4.763

2.116

23.414

16.457

Zdravko SELIČ

18.038

4.763

707

23.508

16.527

Aleš ARNEJČIČ

1.878

-

48

1.926

1.353

Dijana KOS

10.522

2.915

1.607

15.044

10.942

Božidar POGRAJC

1.878

-

48

1.926

1.353

Saša GRŽINIĆ

10.522

2.915

-

13.437

9.773

Katarina SITAR ŠUŠTAR

6.500

4.248

559

11.307

8.223

Jasna BROVČ POTOKAR

-

1.890

55

1.945

1.415

100.272

29.271

6.280

135.823

96.407

*Znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika.

Prejemki članov nadzornega sveta, članov komisij in zaposlenih po individualnih pogodbah za Skupino Intereuropa so razkriti v letnem poročilu Skupine Intereuropa, zato jih na tem mestu ne razkrivamo.

V letu 2020 smo evidentirali 165 evrov stroškov kotizacije za izobraževanje članov revizijske komisije. Drugih stroškov v letu 2020 ni bilo.

1-126

Pojasnilo 34: Amortizacija

V EUR

2020

2019

Amortizacija neopredmetenih sredstev

1.236.881

968.430

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

19.855.695

15.297.325

Amortizacija naložbenih nepremičnin

1.225.491

359.872

Amortizacija pravice do uporabe

4.261.241

3.024.500

Skupaj

26.579.308

19.650.127

Pojasnilo 35: Drugi odhodki

V EUR

2020

2019

Izguba ob izločitvi/prodaji osnovnih sredstev

165.575

108.004

Oslabitev neopredmetenih sredstev

135.658

219.738

Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin

2.949.843

296.760

Oslabitev zalog

63.302

17.594

Oblikovanje rezervacij

277.455

45.350

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

2.304.757

1.139.765

Odškodnine

592.982

783.493

Donacije za humanitarne, kulturne in druge namene

223.411

202.442

Drugi stroški

1.013.103

492.817

Skupaj

7.726.086

3.305.963

Izgube zaradi oslabitve terjatev (vključno z razveljavitvami izgub ali dobičkov zaradi oslabitve)

V EUR

2020

2019

Oslabitev terjatev

358.424

386.746

Odprava oslabitve terjatev

-116.171

-431.801

Skupaj

242.253

-45.055

Izgubo ob izločitvi osnovnih sredstev predstavlja negativna razlika med prodajno vrednostjo osnovnih sredstev in njihovo knjigovodsko vrednostjo.

Na osnovi izdelanih cenitev nepremičnin je bila izvedena oslabitev v skupni vrednosti 2.949.843 evrov. Način preverjanja poštene vrednosti nepremičnin je podrobneje opisan v pojasnilu 2 Opredmetena osnovna sredstva.

Oslabitev terjatev je izračunana na podlagi poenostavljenega modela oslabitve terjatev, ki je opisan v računovodskih usmeritvah.

Postavka Oblikovanje rezervacij predstavlja oblikovane rezervacije za tožbe iz gospodarskih sporov, pravd in delovnih sporov za leto 2020.

Postavka Odškodnine vsebuje pretežno plačila nadomestil za izgubljene poštne pošiljke.

V letu 2020 so bile izplačane donacije za kulturne, humanitarne, športne in druge namene, od tega smo največji znesek namenili donaciji za KUD Pošta v višini 80.000 evrov.

4.5.8 Finančni prihodki

Pojasnilo 36: Dobiček pri izpogajanem nakupu

V EUR

2020

2019

Dobiček pri izpogajanem nakupu

-

59.951.321

Skupaj

-

59.951.321

V letu 2019 je prišlo do poslovne združitve, v kateri je Pošta Slovenije pridobila 72,13-odstotni delež v družbi Intereuropa d. d. Poštena vrednost plačane kupnine je znašala 28.748.266 evrov, poštena vrednost pridobljenih sredstev je znašala 130.595.051. Ob upoštevanju neobvladujočih deležev v višini 41.895.464 evrov je bil na datum prevzema v konsolidiranih izkazih pripoznan dobiček pri izpogajanem nakupu v višini 59.951.321 evrov.

Poslovnih združitev v letu 2020 ni bilo.

Pojasnilo 37: Finančni prihodki iz deležev v dobičku pridruženih in skupaj obvladovanih družb

V EUR

2020

2019

Športna loterija in igre na srečo d. d.

681.997

547.605

Rail Cargo Logistics d. o. o.

785

-3.000

Skupaj

682.782

544.605

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah se nanašajo na pripis poslovnega izida pridruženih družb.

1-127

Pojasnilo 38: Finančni prihodki

V EUR

2020

2019

Prihodki iz deležev v drugih družbah

-

-2.300

Prihodki od obresti od danih posojil

161

-

Prihodki od obresti od drugih

209.302

220.323

Dobiček od prodaje finančnih naložb

-

1.000

Tečajne razlike

275.780

572.102

Prihodki iz spremembe poštene vrednosti finančnih instrumentov skozi poslovni izid

1.179

-

Odprava oslabitev danih posojil

509

-

Drugi finančni prihodki

269.638

1.221

Skupaj

756.569

792.346

4.5.9 Finančni odhodki

Pojasnilo 39: Finančni odhodki

V EUR

2020

2019

Odhodki za obresti od bank

1.183.554

327.775

Odhodki za obresti od drugih

77.816

11.309

Odhodki za obresti - aktuarski izračun

146.811

250.247

Odhodki za obresti iz najemov

291.790

202.965

Oslabitev in odpisi drugih finančnih naložb

4.240

-

Oslabitev posojil, danih drugim

5.259

-

Oslabitev posojil

-

9.607

Tečajne razlike

930.621

247.555

Drugi finančni odhodki

33

842

Skupaj

2.640.124

1.050.300

4.5.10 Davek od dobička in odloženi davki

Pojasnilo 40: Davek od dobička in odloženi davki

V EUR

2020

2019

Obračunani davek

1.131.158

192.668

Odloženi davek

417.997

-30.777

Davek

1.549.155

161.891

Dobiček pred obdavčitvijo

6.724.209

65.428.954

Davek, obračunan po predpisani stopnji

1.024.488

12.431.501

Davek od prihodkov, ki povečujejo davčno osnovo

5.123

-

Davek od prihodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo

-285.570

-166.614

Davek od odhodkov, ki povečujejo davčno osnovo

1.494.463

393.962

Davek od odhodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo

-136.314

-149.299

Davek od davčnih olajšav

-787.656

-820.192

Davek od drugih prilagoditev davčne osnove

-15.588

-253.741

Davek iz odprave terjatev za odložene davke

487.450

266.562

Davek iz oblikovanja terjatev za odložene davke

-214.718

-149.537

Davek iz drugih postavk

-22.523

-

Davek od dobička pri izpogajanem nakupu, ki zmanjšuje davčno osnovo

-

-11.390.751

Davek skupaj

1.549.155

161.891

Efektivna davčna stopnja

23,04 %

0 %

1-128

Odložene terjatve za davek

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Rezervacije

2.102.333

2.029.802

Opredmetena osnovna sredstva

1.921.592

1.974.000

Oslabitev finančnih naložb

104.384

104.000

Oslabitev terjatev

262.000

301.531

Drugo

189.004

114.000

Neizrabljene davčne izgube

4.579.282

5.148.000

Skupaj

9.158.595

9.671.334

Največji delež zajemajo odložene terjatve za davek iz davčne izgube, ki nimajo omejitve koriščenja v prihodnjih davčnih obdobjih (letih).

Vrednost neizkoriščenih davčnih izgub na dan 31. decembra 2020 znaša 101.546 tisoč evrov. Za neizkoriščene davčne izgube v višini 24.101 tisoč evrov so bile pripoznane odložene terjatve za davek v višini 4.579 tisoč evrov, za preostali znesek davčne izgube pa odložene terjatve za davek niso bile pripoznane.

Poslovodska ocena odprave terjatev za odloženi davek iz davčne izgube preteklih let temelji na podatkih projekcije poslovanja družb v naslednjih obdobjih, pri čemer so bile upoštevane naslednje predpostavke:

koriščenje davčne izgube do leta 2025 ob upoštevanju veljavne davčne stopnje,

spremenjena zakonodaja od leta 2020, ki dopušča koriščenje davčne izgube in drugih olajšav največ v višini 63 odstotkov davčne osnove, predvidene prodaje nekaterih nepremičnin.

V primeru bistvenih odmikov od predvidenih rezultatov poslovanja v obdobju projekcije bo koriščenje davčne izgube ponovno ocenjeno in ustrezno popravljena vrednost terjatev za odloženi davek iz naslova davčne izgube.

Gibanje odloženih terjatev za davek za leto 2020

V EUR

Stanje na dan 1. 1. 2020

Črpanje v letu 2020

Odprava v letu 2020

Oblikovanje v letu 2020

Stanje na dan 31. 12. 2020

Rezervacije

2.029.802

-167.356

-4.505

244.392

2.102.333

Opredmetena osnovna sredstva

1.974.000

-52.408

-

-

1.921.592

Oslabitev finančnih naložb

104.000

-

-

384

104.384

Oslabitev terjatev

301.531

-6.152

-38.437

5.058

262.000

Drugo

114.000

-

-

75.004

189.004

Neizrabljene davčne izgube

5.148.000

-382.718

-186.000

-

4.579.282

Skupaj

9.671.334

-608.634

-228.942

324.838

9.158.595

Gibanje odloženih terjatev za davek za leto 2019

Stanje na dan 1. 1. 2019

Povečanje zaradi poslovne združitve

Črpanje v letu 2019

Odprava v letu 2019

Oblikovanje v letu 2019

Stanje na dan 31. 12. 2019

Rezervacije

1.662.350

249.000

-131.710

-8.160

258.322

2.029.802

Opredmetena osnovna sredstva

-

1.981.000

-

-7.000

-

1.974.000

Oslabitev finančnih naložb

-

104.000

-

0

-

104.000

Oslabitev terjatev

260.644

8.000

-4.346

-26.491

63.724

301.531

Drugo

-

104.000

-

-

10.000

114.000

Neizrabljene davčne izgube

-

5.123.000

-

-

25.000

5.148.000

Skupaj

1.922.994

7.569.000

-136.056

-41.651

357.047

9.671.334

Vpliv oblikovanja odloženih terjatev za davek na izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa

V EUR

Stanje na dan 1. 1. 2020

Tečajne razlike

Pripoznano v izkazu poslovnega izida

Pripoznano v drugem vseobsegajočem donosu

Stanje na dan 31. 12. 2020

Rezervacije

2.029.802

-1.533

-42.225

116.289

2.102.333

Opredmetena osnovna sredstva

1.974.000

-29.962

-22.446

-

1.921.592

Oslabitev finančnih naložb

104.000

384

-

-

104.384

Oslabitev terjatev

301.531

-5.824

-33.707

-

262.000

Drugo

114.000

-126

75.130

-

189.004

Neizrabljene davčne izgube

5.148.000

-3.456

-379.262

-186.000

4.579.282

Skupaj

9.671.334

-40.517

-402.510

-69.711

9.158.595

1-129

Odložene obveznosti za davek

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Odložene obveznosti iz naslova osnovnih sredstev

12.592.104

12.771.958

Skupaj

12.592.104

12.771.958

Postavka odloženih obveznosti iz naslova osnovnih sredstev predstavlja odložene obveznosti za davek, pripoznane ob poslovni združitvi kot razlika med pošteno in knjigovodsko vrednostjo.

Gibanje odloženih obveznosti za davek za leto 2020

V EUR

Stanje na dan 1. 1. 2020

Prilagoditev

Črpanje v letu 2020

Odprava v letu 2020

Oblikovanje v letu 2020

Stanje na dan 31. 12. 2020

Odložene obveznosti iz naslova osnovnih sredstev

12.771.958