1-159

5.5 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

5.5.1 Nekratkoročna sredstva

Pojasnilo PS 1: Neopredmetena sredstva

Leto 2020

V EUR

Premoženjske pravice

Druga neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva v pripravi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2019

452.742

8.088.649

-

8.541.391

Stanje 1. 1. 2020

452.742

8.088.649

-

8.541.391

Nabava

-

-

1.344.852

1.344.852

Aktiviranje

684.339

660.513

-1.344.852

-

Odpis

-4.386

-118.552

-

-122.938

Stanje 31. 12. 2020

1.132.695

8.630.610

-

9.763.305

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2019

419.202

7.551.662

-

7.970.864

Stanje 1. 1. 2020

419.202

7.551.662

-

7.970.864

Amortizacija

94.496

479.317

-

573.813

Odpis

-4.386

-118.552

-

-122.938

Stanje 31. 12. 2020

509.312

7.912.427

-

8.421.739

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2019

33.540

536.987

-

570.527

Stanje 1. 1. 2020

33.540

536.987

-

570.527

Stanje 31. 12. 2020

623.383

718.183

-

1.341.566

Leto 2019

V EUR

Premoženjske pravice

Druga neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva v pripravi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2018

434.696

7.487.236

-

7.921.932

Stanje 1. 1. 2019

434.696

7.487.236

-

7.921.932

Nabava

-

-

619.459

619.459

Aktiviranje

18.046

601.413

-619.459

-

Stanje 31. 12. 2019

452.742

8.088.649

-

8.541.391

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2018

377.589

7.149.131

-

7.526.720

Stanje 1. 1. 2019

377.589

7.149.131

-

7.526.720

Amortizacija

41.613

402.531

444.144

Stanje 31. 12. 2019

419.202

7.551.662

-

7.970.864

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2018

57.107

338.105

-

395.212

Stanje 1. 1. 2019

57.107

338.105

-

395.212

Stanje 31. 12. 2019

33.540

536.987

-

570.527

Med premoženjskimi pravicami so izkazane licence; v letu 2020 se te nanašajo na nov poslovno-informacijski sistem. Med drugimi neopredmetenimi sredstvi pa je izkazana vrednost različne programske opreme.

Odpisanost neopredmetenih sredstev

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 EUR

6.153.026

5.368.516

Odstotek odpisanosti

63,02 %

62,85 %

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 evrov, se nanaša na razne vrste programske opreme, ki je bila nabavljena v letih 2004 2017; aplikacije za spremljanje prijav motenj in delovanja IT opreme (Desk Manager), centralne registre, telegrafijo, informatizacijo in digitalizacijo glavne pisarne, prenovo UPO opreme modul za prodajo blaga in storitev dostave, elektronsko fakturiranje, zapestne terminale, popis osnovnih sredstev, programsko opremo za računalniško konstruiranje in

1-160

risanje, evidentiranje voznikov kartic ter spremljanje in obdelavo tahografov v tovornem cestnem prometu, programski paket varnosti in zdravja idr. Navedena neopredmetena sredstva na dan 31. decembra 2020 predstavljajo v primerjavi z nabavno vrednostjo vseh neopredmetenih sredstev 63-odstotno stopnjo odpisanosti.

Obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Obveznosti do dobaviteljev za neopredmetena sredstva

93.814

-

Družba ni zastavila neopredmetenih sredstev kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 2: Opredmetena osnovna sredstva

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Opredmetena osnovna sredstva

167.509.926

168.877.855

Pravica do uporabe sredstev

7.384.379

8.411.446

Skupaj

174.894.305

177.289.301

a) Opredmetena osnovna sredstva brez pravice do uporabe

Leto 2020

V EUR

Zemljišča

Zgradbe

Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva

Oprema

Predujmi za osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva v pripravi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2019

10.349.042

174.873.276

1.629.706

155.875.138

163.313

6.237.895

349.128.370

Stanje 1. 1. 2020

10.349.042

174.873.276

1.629.706

155.875.138

163.313

6.237.895

349.128.370

Nabava

-

-

-

-

982.464

15.656.783

16.639.247

Aktiviranje

298.643

2.229.731

76.880

11.655.246

-

-14.260.500

-

Prodaja

-133.067

-2.399.212

-

-5.103.837

-

-

-7.636.116

Odpis

-

-

-49.559

-5.848.640

-

-

-5.898.199

Prenos iz naložbenih nepremičnin

58.620

952.363

-

-

-

-

1.010.983

Prenos na sredstva za prodajo

-48.277

-1.922.888

-

-

-

-

-1.971.165

Prenos med skupinami

5.000.967

-5.005.456

7.507

-3.018

-

-

-

Stanje 31. 12. 2020

15.525.928

168.727.814

1.664.534

156.574.889

1.145.777

7.634.178

351.273.120

Popravek vrednosti

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2019

535.293

68.018.862

1.607.163

110.089.197

-

-

180.250.515

Stanje 1. 1. 2020

535.293

68.018.862

1.607.163

110.089.197

-

-

180.250.515

Amortizacija

37.199

3.431.058

10.062

10.829.269

-

-

14.307.588

Prodaja

-

-1.955.466

-

-5.063.429

-

-

-7.018.895

Odpis

-

-

-49.559

-5.828.568

-

-

-5.878.127

Oslabitev

160.640

2.645.811

-

-

-

-

2.806.451

Prenos iz naložbenih nepremičnin

-

551.771

-

-

-

-

551.771

Prenos na sredstva za prodajo

-

-1.256.109

-

-

-

-

-1.256.109

Prenos med skupinami

-

-3.907

3.907

-

-

-

-

Stanje 31. 12. 2020

733.132

71.432.020

1.571.573

110.026.469

-

-

183.763.194

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2020

9.813.749

106.854.414

22.543

45.785.941

163.313

6.237.895

168.877.855

Stanje 31. 12. 2020

14.792.796

97.295.794

92.961

46.548.420

1.145.777

7.634.178

167.509.926

1-161

Leto 2019

V EUR

Zemljišča

Zgradbe

Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva

Oprema

Predujmi za osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva v pripravi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2018

10.191.042

175.092.912

1.723.387

153.985.223

650.799

4.311.974

345.955.337

Prerazvrstitev MSRP 16

-

-

-

-634.432

-

-

-634.432

Stanje 1. 1. 2019

10.191.042

175.092.912

1.723.387

153.350.791

650.799

4.311.974

345.320.905

Nabava

-

-

-

-

-487.486

18.867.400

18.379.914

Aktiviranje

657.132

3.448.316

6.571

12.829.460

-

-16.941.479

-

Prodaja

-67.450

-795.528

-

-4.399.467

-

-

-5.262.445

Odpis

-

-

-100.252

-5.905.646

-

-

-6.005.898

Oslabitev

-2.137

-24.904

-

-

-

-

-27.041

Prenos na naložbene nepremičnine

-834.109

-3.936.677

-

-

-

-

-4.770.786

Prenos iz naložbenih nepremičnin

408.523

1.400.295

-

-

-

-

1.808.818

Prenos na sredstva za prodajo

-3.959

-311.138

-

-

-

-

-315.097

Stanje 31. 12. 2019

10.349.042

174.873.276

1.629.706

155.875.138

163.313

6.237.895

349.128.370

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2018

498.156

67.273.089

1.698.507

110.746.884

-

-

180.216.636

Preračuni za nazaj

-

-

-

-70.486

-

-

-70.486

Stanje 1. 1. 2019

498.156

67.273.089

1.698.507

110.676.398

-

-

180.146.150

Amortizacija

39.039

3.525.757

8.847

9.678.389

-

-

13.252.032

Prodaja

-

-378.091

-

-4.372.540

-

-

-4.750.631

Odpis

-

-

-100.191

-5.893.738

-

-

-5.993.929

Prenos na naložbene nepremičnine

-1.902

-2.811.380

-

-

-

-

-2.813.282

Prenos z naložbenih nepremičnin

-

551.092

-

-

-

-

551.092

Prenos na sredstva za prodajo

-

-141.605

-

-

-

-

-141.605

Prenos med skupinami

-

-

-

689

-

-

689

Stanje 31. 12. 2019

535.293

68.018.862

1.607.163

110.089.198

-

-

180.250.516

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2018

9.692.886

107.819.823

24.880

43.238.339

650.799

4.311.974

165.738.701

Prerazvrstitev MSRP 16

-

-

-

-563.946

-

-

-563.946

Stanje 1. 1. 2019

9.692.886

107.819.823

24.880

42.674.393

650.799

4.311.974

165.174.755

Stanje 31. 12. 2019

9.813.749

106.854.414

22.543

45.785.940

163.313

6.237.895

168.877.854

V letu 2020 smo odprli nove prostore z opremo za paketni pretovorni center Šentjanž pri Dravogradu ter uredili tretjo fazo energetike v poštnem logističnem centru Maribor. Povečanje vrednosti opreme se nanaša na nabavo vozil in prikolic, viličarjev in dvokoles, zabojnikov za prevoz tvarine, pohištvene in računalniške opreme (strežniki, delovne postaje, računalniki, tiskalniki, podpisne tablice), DWS-naprave v poštnem logističnem centru, nabavo agregatov, klimatskih naprav ter druge opreme. V okviru vlaganj v tuja sredstva so bili urejeni prostori za dostavo pošte Lenart.

Med investicijami v teku so izkazane nabave nepremičnin in opreme, ki v obračunskem obdobju še niso bile aktivirane. Večje postavke so: nepremičnine na Ptuju, v Vidmu pri Ptuju, Murski Soboti, Idriji in Kopru, paketna pretovorna pošta Celje ter poštni logistični center (PLC) Ljubljana.

Predujmi so bili dani za nabavo transportnih sredstev dvokoles ter za nadgradnjo programske in strojne opreme obstoječih naprav za usmerjanje standardnih pisemskih pošiljk v PLC Ljubljana.

Prenos sredstev na naložbene nepremičnine je pojasnjeno v Pojasnilu PS 3.

Prenos sredstev na sredstva za prodajo je pojasnjeno v Pojasnilu PS 10.

Prenos sredstev med skupinami se nanaša na preknjižbo vrednosti zemljišč pod stavbami, ki smo jih v letu 2020 iz nepremičnin prenesli na postavko zemljišč.

Zaradi dotrajanosti, uničenja in neuporabnosti so bila med letom ter ob rednem letnem popisu odpisana osnovna sredstva s skupno sedanjo vrednostjo 19.504 evrov.

Obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Obveznosti do dobaviteljev za opredmetena osnovna sredstva

2.800.462

2.563.902

1-162

Obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev se nanašajo na dobavljeno računalniško opremo, dvokolesa, viličarje, električne vozičke za dostavo, pohištveno opremo in pisarniške stole ter izvedena gradbena dela.

Odpisanost opredmetenih osnovnih sredstev

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 EUR

78.445.740

81.623.234

Odstotek odpisanosti

22,33 %

23,38 %

Največjo skupino sredstev, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0 EUR, predstavljajo računalniška oprema, ki je bila nabavljena v letih 2006–2016, različne vrste transportnih sredstev ter pohištvena in poštna oprema. Delež odpisanosti opredmetenih sredstev v letu 2020 znaša 22 odstotkov in se je glede na leto 2019 znižal.

Družba je v sklopu presoje indikatorjev slabitve osnovnih sredstev identificirala 76 nepremičnin, za katere so bile izvedene cenitve.

Izbrane nepremičnine je ocenjevalo zunanje podjetje na dan 30. novembra 2020. Ocenjena je bila poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje. Uporabljeni tehniki ocenjevanja sta bili način tržnih primerjav in na donosu zasnovan način. V okviru načina tržnih primerjav je bila za vsako nepremičnino narejena podrobna analiza transakcij s primerljivimi nepremičninami v neposredni bližini cenjenih nepremičnin in izvedena prilagoditev zaradi približka indikativni ceni primerljivih nepremičnin. Prilagoditve se nanašajo na površino, lokacijo in druge funkcionalne značilnosti ocenjevanih nepremičnin glede na druge primerljive prodane ali oglaševane nepremičnine. V okviru na donosu zasnovanega načina je bila uporabljena metoda kapitalizacije donosa, ki temelji na preveritvi podatkov o ponudbenih in realiziranih najemninah za podobne nepremičnine v okolici, oceni pričakovanih letnih dobičkov ter njihove kapitalizacije z ustrezno kapitalizacijsko stopnjo. Uporabljena mera kapitalizacije se je gibala v razponu od 7,15 odstotkov do 8,49 odstotka.

Na osnovi izdelanih cenitev nepremičnin je bila za 47 nepremičnin izvedena oslabitev v skupni vrednosti 2.900.451 evrov.

Družba ni zastavila opredmetenih osnovnih sredstev kot jamstvo za obveznosti.

b) Pravica do uporabe opredmetenih osnovnih sredstev

Družba kot najemojemalec

2020

V EUR

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Skupaj

Pravica do uporabe

Stanje 31. 12. 2019

379.071

2.244.048

7.980.866

10.603.985

Stanje 1. 1. 2020

379.071

2.244.048

7.980.866

10.603.985

Povečanje iz naslova novih najemov

6.432

611.900

881.381

1.499.713

Prekinitev najema

-3.544

-53.509

-346.535

-403.588

Preračun

20.127

3.687

-21.779

2.035

Stanje 31. 12. 2020

402.086

2.806.126

8.493.933

11.702.145

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2019

42.864

512.212

1.637.463

2.192.539

Stanje 1. 1. 2020

42.864

512.212

1.637.463

2.192.539

Amortizacija

83.949

745.616

1.959.145

2.788.710

Prekinitev najema

-3.544

-53.509

-346.535

-403.588

Preračun

-

-176.154

-83.741

-259.895

Stanje 31. 12. 2020

123.269

1.028.165

3.166.332

4.317.766

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2019

336.207

1.731.836

6.343.403

8.411.446

Stanje 1. 1. 2020

336.207

1.731.836

6.343.403

8.411.446

Stanje 31. 12. 2020

278.817

1.777.961

5.327.601

7.384.379

1-163

2019

V EUR

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Skupaj

Pravica do uporabe

Stanje 31. 12. 2018

-

-

-

-

Preračun MSRP 16

157.922

1.853.262

6.403.041

8.414.225

Prerazvrstitev MSRP 16

-

-

634.433

634.433

Stanje 1. 1. 2019

157.922

1.853.262

7.037.474

9.048.658

Povečanje iz naslova novih najemov

97.420

138.106

5.262.418

5.497.944

Prekinitev najema

-11.624

-81.835

-4.933.626

-5.027.085

Preračun

135.353

334.515

614.600

1.084.468

Stanje 31. 12. 2019

379.071

2.244.048

7.980.866

10.603.985

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2018

-

-

-

-

Prerazvrstitev MSRP 16

70.486

70.486

Stanje 1. 1. 2019

-

-

70.486

70.486

Amortizacija

43.136

514.104

1.908.225

2.465.465

Prekinitev najema

-272

-1.892

-341.248

-343.412

Stanje 31. 12. 2019

42.864

512.212

1.637.463

2.192.539

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2018

-

-

-

-

Preračun MSRP 16

157.922

1.853.262

6.403.041

8.414.225

Prerazvrstitev MSRP 16

-

-

563.947

563.947

Stanje 1. 1. 2019

-157.922

-1.853.262

-6.966.988

-8.978.172

Stanje 31. 12. 2019

336.207

1.731.836

6.343.403

8.411.446

Zneski, pripoznani v izkazu poslovnega izida v povezavi z najemi

V EUR

2020

2019

Amortizacija pravice do uporabe

2.788.710

2.465.465

Odhodki za obresti

167.331

162.012

Stroški, povezani s kratkoročnimi najemi

81.698

662.913

Stroški, povezani z najemi sredstev majhne vrednosti

236.036

237.377

Stroški, povezani z neodbitnim deležem DDV

225.718

196.660

Skupaj

3.499.493

3.724.427

Delež spremenljivih najemnin

V EUR

2020

2019

Nespremenljive najemnine

2.657.477

2.370.027

Skupaj

2.657.477

2.370.027

Družba kot najemodajalec

Prihodke iz najema družba razkriva v pojasnilu PS 29 Prihodki od prodaje.

Zapadlost prihodnjih najemnin

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Pričakovane nediskontirane najemnine:

do 1. leta

965.272

1.203.369

v 2. letu

956.129

1.203.089

v 3. letu

939.314

1.182.283

v 4. letu

924.481

1.182.283

v 5. letu

909.827

1.182.283

nad 6 let

942.452

1.149.283

Skupaj

5.637.475

7.102.590

Pričakovane prihodnje najemnine se nanašajo na oddajo zemljišč, poslovnih prostorov in opreme ob upoštevanju izteka sklenjenih pogodb.

Na odvisno družbo bodo postopno prenesene vse informacijske storitve za trg, ki so se do sedaj izvajale v okviru Pošte Slovenije, zato se bo zmanjšal delež najemnin iz naslova oddajanja računalniške opreme.

1-164

Pojasnilo PS 3: Naložbene nepremičnine

Leto 2020

V EUR

Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2019

14.373.946

Stanje 1. 1. 2020

14.373.946

Nabava

6.901

Prodaja

-78.110

Oslabitev

-118.581

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

-1.010.983

Prenos na sredstva za prodajo

-93.592

Stanje 31. 12. 2020

13.079.581

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2019

6.036.059

Stanje 1. 1. 2020

6.036.059

Amortizacija

264.884

Prodaja

-50.281

Oslabitev

-24.581

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

-551.771

Prenos na sredstva za prodajo

-53.969

Stanje 31. 12. 2020

5.620.341

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2019

8.337.887

Stanje 1. 1. 2020

8.337.887

Stanje 31. 12. 2020

7.459.240

Leto 2019

V EUR

Naložbene nepremičnine

Nabavna vrednost

Stanje 31. 12. 2018

11.437.620

Stanje 1. 1. 2019

11.437.620

Nabava

34.993

Oslabitev

-7.639

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

-1.808.817

Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev

4.770.786

Prenos na sredstva za prodajo

-52.997

Stanje 31. 12. 2019

14.373.946

Popravek vrednosti

Stanje 31. 12. 2018

3.599.895

Stanje 1. 1. 2019

3.599.895

Amortizacija

204.872

Prenos na opredmetena osnovna sredstva

-551.092

Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev

2.813.281

Prenos na sredstva za prodajo

-30.897

Stanje 31. 12. 2019

6.036.059

Neodpisana vrednost

Stanje 31. 12. 2018

7.837.725

Stanje 1. 1. 2019

7.837.725

Stanje 31. 12. 2019

8.337.887

Med naložbene nepremičnine so vključene:

počitniška stanovanja in

poslovni prostori z zemljiščem ali deli v poslovnih prostorih, ki jih dajemo oz. jih bomo dali v najem.

Naložbene nepremičnine so razvrščene v tretjo raven (sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov in jih zato ni mogoče uvrstiti v prvo ali drugo raven).

V letu 2020 med naložbene nepremičnine nismo prenesli nobene nepremičnine. Nepremičnine Zgornja Polskava, Bled in Kostanjevica na Krasu smo iz naložbenih nepremičnin prenesli nazaj na opredmetena osnovna sredstva, ker na podlagi notranjega akta ne izpolnjujejo več kriterijev za naložbene nepremičnine (manj kot 30 odstotkov celotne površine) oziroma gre za poštne objekte, dane v najem pogodbenikom, v katerih se še vedno opravlja osnovna poštna dejavnost.

1-165

Prihodki in odhodki od naložbenih nepremičnin

V EUR

2020

2019

Prihodki od najemnin od naložbenh nepremičnin

463.752

544.466

Neposredni poslovni odhodki od naložbenih nepremičnin

-340.132

-389.559

Skupaj

123.620

154.907

V letu 2020 je bilo z naložbenimi nepremičninami ustvarjenih 463.752 evrov prihodkov, odhodki so znašali 340.132 evrov, od tega stroški amortizacije 136.885 evrov. Prihodki iz najemnin so se znižali pri počitniških stanovanjih, saj ta dlje časa niso bila zasedena ter tudi zaradi prodaje nekaterih objektov. Zaradi posledic pandemije COVIDA-19 najemnin nismo nižali, smo pa najemnikom, ki so podali vloge, podaljšali plačilni rok na 60 dni.

Poštene vrednosti naložbenih nepremičnin se obdobno preverjajo. Družba ocenjuje, da poštena vrednost naložbenih nepremičnin pomembno ne odstopa od knjigovodskih vrednosti.

Družba ni zastavila naložbenih nepremičnin kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 4: Finančne naložbe v odvisne družbe

Splošni podatki o odvisnih družbah

Odvisna družba

Sedež odvisne družbe

Delež

Kapital na dan 31. 12. 2020 (v EUR)

Čisti poslovni izid 2020 (v EUR)

Delež 31. 12. 2019

Kapital na dan 31. 12. 2019(v EUR)

Čisti poslovni izid 2019 (v EUR)

PS Logistika d. o. o.

Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana - Črnuče

100,00 %

13.967.218

909.636

100,00%

14.290.994

232.875

EPPS, d. o. o.

Stegne 13A, 1000 Ljubljana

100,00 %

6.300.903

1.025.099

100,00%

7.310.975

647.800

APS PLUS d. o. o.

Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana

100,00 %

-132.863

-700.353

55,00%

567.490

-234.721

PS Moj paket d. o. o.

Partizanska cesta 54, 2000 Maribor

100,00 %

994.773

420.291

100,00%

774.482

228.593

IPPS d. o. o.

Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor

100,00 %

374.900

239.638

100,00%

260.459

112.541

Intereuropa d. d.

Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper - Capodistria

80,89 %

89.224.850

2.314.512

72,13%

87.227.000

3.388.000

A. D. Intereuropa logističke usluge, Beograd

Zemunska 174, 11272 Dobanovci

24,49 %

5.904.042

-857.282

-

-

-

Zetatrans A. D. Podgorica

Ćemovsko polje b.b., 81000 Podgorica

10,52 %

16.330.825

496.144

-

-

-

Stanje naložb v odvisne družbe

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

PS Logistika d. o. o.

13.103.000

13.103.000

EPPS, d. o. o.

1.551.394

1.551.394

APS PLUS d. o. o.

-

438.139

PS Moj paket d. o. o.

221.979

221.979

IPPS d. o. o.

100.000

100.000

Intereuropa d. d.

32.241.092

28.748.266

A. D. Intereuropa logističke usluge

2.273.905

-

Zetatrans A. D.

1.383.781

-

Skupaj

50.875.151

44.162.778

Gibanje naložb v odvisne družbe

V EUR

2020

2019

Stanje 1. 1.

44.162.778

15.394.512

Pridobitev

7.351.172

28.768.266

Oslabitev

-638.799

-

Stanje 31. 12.

50.875.151

44.162.778

Pošta Slovenije je na podlagi določil Zakona o prevzemih izvedla postopek objave obvezne prevzemne ponudbe za zagotovitev možnosti izstopa iz lastniške strukture za ostale delničarje družbe Intereuropa d. d. Prevzemna ponudba je veljala od 10. decembra 2019 do 13. januarja 2020. Ponujena cena je bila 1,45 evra za delnico. Pošta Slovenije je pridobila dodatnih 2.408.846 navadnih delnic po enotni ceni 1,45 evra na delnico, za kar je odštela 3.492.826 milijonov evrov (8,76-odstotni delež). Po zaključku prevzemne ponudbe je Pošta Slovenije imela v lasti 22.235.236 delnic družbe Intereuropa, kar predstavlja 80,89 odstotka vseh izdanih delnic družbe Intereuropa d. d.

1-166

Pošta Slovenije je v skladu s prevzemno zakonodajo v zakonsko predpisanih rokih objavila prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic za odvisno družbo Intereurope v Črni gori. Dne 26. januarja 2020 se je iztekla obvezna prevzemna ponudba za družbo Zetatrans A. D. Podgorica. Po zaključku obvezne prevzemne ponudbe in poteku obveznega dodatka odkupa je Pošta Slovenije pridobila 864.863 delnic oz. 10,52 odstotka družbe Zetatrans A. D. Podgorica v vrednosti 1.383.781 evrov. Tako je Pošta Slovenije skupaj z družbo Intereuropa d. d. lastnik 6.559.288 delnic oz. 79,79 odstotka delnic družbe Zetatrans A. D. Podgorica.

Pošta Slovenije je v skladu s prevzemno zakonodajo v zakonsko predpisanih rokih objavila prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic za odvisno družbo Intereurope v Srbiji. Po zaključku obvezne prevzemne ponudbe in poteku obveznega dodatka odkupa je Pošta Slovenije pridobila 4.672 delnic oz. 24,49 odstotka družbe AD Intereuropa Beograd v vrednosti 2.273.905 evrov (267.203.921 RSD). Tako je Pošta Slovenije skupaj z družbo Intereuropa d. d. lastnik 18.714 delnic oz. 98,11 odstotka delnic družbe AD Intereuropa Beograd.

V letu 2020 je bila izvedena dokapitalizacija odvisne družbe APS Plus v višini 200.660 evrov.

Družba je sklopu presoje poštenih vrednosti sredstev v letu 2020 izvedla slabitev finančne naložbe v odvisno družbo APS Plus.

V letu 2020 je bila s strani pooblaščenega cenilca vrednosti podjetja iz družbe KF FINANCE d. o. o. opravljena cenitev, katere predmet je bila ocena nadomestljive vrednosti dolgoročnih sredstev denar ustvarjajoče enote (v nadaljevanju: DUE), ki predstavlja denar ustvarjajoče enote APS Plus na ravni 100 % lastnika v lastniško zaprti strukturi. Kot najmanjša DUE je bila opredeljena družba APS Plus kot celota.

Cenilec je ocenjeval nadomestljivo vrednost DUE APS Plus z uporabo metode sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov, za katero je presodil, da je v danem primeru najbolj ustrezna, hkrati pa je preveril tudi možnost uporabe drugih metod (metodo primerljivih borznih podjetij ali primerljivih transakcij, metodo ocenjevanja vrednosti pri uporabi ter metodo seštevanja v okviru nabavno vrednostnega načina ocenjevanja vrednosti), za katere je presodil, da niso ustrezne.

V konkretnem primeru je bila na podlagi uporabljene metode ocenjena poštena vrednost prilagojena za stroške prodaje, ki je bila osnova za izdajo sklepa o višini nadomestljive vrednosti.

Ob upoštevanju 10,59 % diskontne stopnje, 5 % diskontne stopnje za pomanjkanje tržljivosti/likvidnosti in 2 % stroškov prodaje, znaša nadomestljiva vrednost DUE APS Plus na dan 31.12.2020, 0 evrov.

Na podlagi izvedene cenitve je bila izvedena slabitev naložbe v odvisno družbo APS Plus v višini 638.799 evrov, za kar je bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

Družba ni zastavila finančnih naložb v odvisne družbe kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 5: Finančne naložbe v pridružene družbe

Splošni podatki o pridruženih družbah

Pridružena družba

Sedež pridružene družbe

Delež 31. 12. 2020

Kapital na dan 31. 12. 2020 (v EUR)

Čisti poslovni izid 2020 (v EUR)

Športna loterija in igre na srečo d. d.

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

20,00 %

13.153.347

3.409.832

Stanje naložb v pridružene družbe

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Športna loterija in igre na srečo d. d.

111.009

111.009

Skupaj

111.009

111.009

V letu 2020 ni bilo sprememb v gibanju naložbe v pridruženo družbo. Družba ni zastavila finančne naložbe v pridruženo družbo kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 6: Druge finančne naložbe

Stanje drugih finančnih naložb

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Naložbe v delnice in deleže drugih družb, merjene po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

48.935

53.819

Skupaj

48.935

53.819

Gibanje drugih finančnih naložb

V EUR

2020

2019

Stanje 1. 1.

53.819

49.379

Prevrednotenje

-4.884

4.440

Stanje 31. 12.

48.935

53.819

Med druge finančne naložbe sta vključeni naložbi v Indomo Maribor ter Zavarovalnico Triglav. Na dan 31. decembra 2020 je bilo opravljeno prevrednotenje naložbe v Zavarovalnico Triglav. Zaradi nižje borzne cene delnice v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo na dan 31. decembra 2020 je bil učinek zmanjšanja finančne naložbe v višini 4.884 evrov ustrezno pripoznan v kapitalu.

Finančne naložbe niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

1-167

Pojasnilo PS 7: Finančne terjatve

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Dani depoziti

350.000

350.000

Dana posojila drugim

73.209

73.048

Popravek vrednosti danih posojil drugim

-1.098

-1.607

Skupaj

422.111

421.441

Obrestne mere finančnih terjatev

Obrestna mera (%)

EUR

Dani depoziti

0,00 %

350.000

Dana posojila drugim

6M Euribor + 2,00 % p.a.

65.000

2,00 % p.a.

8.209

Gibanje finančnih terjatev

V EUR

2020

2019

Stanje 1. 1.

421.441

447.900

Nova posojila in depoziti

-

73.000

Obresti

161

48

Vračila posojil in depozitov

-

-100.000

Oslabitev

-

-1.607

Odprava oslabitve

509

2.100

Stanje 31. 12.

422.111

421.441

Finančne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nad 1 do 2 let

10.866

-

Nad 2 do 3 let

32.229

10.813

Nad 3 do 5 let

379.016

410.628

Skupaj

422.111

421.441

Zavarovanje finančnih terjatev na dan 31. decembra 2020

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Dana posojila drugim

8.209

8.048

Skupaj

8.209

8.048

Depozit v višini 350.000 EUR je zastavljen in služi kot zavarovanje za garancije za splošno zavarovanje plačila carinskih obveznosti in drugih uvoznih terjatev.

Ostale finančne terjatve niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 8: Poslovne terjatve

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Terjatve do drugih

338.590

457.816

Popravek vrednosti terjatev do drugih

-84.783

-91.738

Dane dolgoročne varščine

10.405

3.863

Skupaj

264.212

369.941

Terjatve do drugih vsebujejo pretežno terjatve iz naslova prodanih stanovanj posojila zaposlenim za odkup službenih stanovanj, ki so bila do 27. julija 2007 odobrena s fiksno, 4-odstotno letno obrestno mero, z dobo vračila do 20 let, po tem datumu pa po 6-mesečni obrestni meri EURIBOR + 2 % (letna obrestna mera).

Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nad 1 do 2 let

257.052

270.987

Nad 2 do 5 let

72.819

165.236

Nad 5 do 10 let

8.719

21.593

Skupaj

338.590

457.816

Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo, so izkazane v bruto vrednosti.

Terjatve do zaposlenih niso bile zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

1-168

Pojasnilo PS 9: Druga sredstva

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Odloženi stroški iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada

477.093

426.144

Skupaj

477.093

426.144

5.5.2 Kratkoročna sredstva

Pojasnilo PS 10: Sredstva za prodajo

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nepremičnine

754.679

195.592

Skupaj

754.679

195.592

Med sredstva za prodajo so uvrščena sredstva, za katera se v letu 2021 predvideva prodaja, in zajemajo poslovne prostore Destrnik, Ožbalt, Velenje Gorica, Knežak ter upravno stavbo v Novem mestu.

Gibanje sredstev za prodajo

V EUR

2020

2019

Stanje 1. 1.

195.592

31.759

Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev

715.057

173.492

Prenos iz naložbenih nepremičnin

39.623

22.100

Prodaja

-195.593

-31.759

Stanje 31. 12.

754.679

195.592

Pojasnilo PS 11: Sredstva iz pogodb s kupci

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nezaračunani prihodki

10.838.509

7.460.479

Popravek vrednosti nezaračunanih prihodkov

-53.109

-64.400

Skupaj

10.785.400

7.396.079

Gibanje popravka vrednosti nezaračunanih prihodkov

V EUR

2020

2019

Stanje na koncu preteklega poslovnega leta

64.400

72.286

Stanje 1. 1.

64.400

72.286

Oblikovanje

-

-7.886

Odprava

-11.291

-

Stanje 31. 12.

53.109

64.400

Nezaračunani prihodki se pretežno nanašajo na nezaračunane prihodke iz naslova mednarodnega poštnega obračuna.

Pojasnilo PS 12: Zaloge

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Material

240.135

169.903

Drobni inventar

781.155

628.975

Trgovsko blago

595.700

594.872

Skupaj

1.616.990

1.393.750

Oslabitev, odpis, primanjkljaj in presežek pri popisu

V EUR

2020

2019

Oslabitev

2.643

-1.882

Odpis

-61.480

-71.890

Primanjkljaj pri popisu

-2.341

-3.967

Presežek pri popisu

1.686

2.902

Skupaj

-59.492

-74.837

Zaloge materiala se nanašajo pretežno na obrazce in avtoplašče, zaloge drobnega inventarja na službeno in zaščitno obleko, zaloge trgovskega blaga pa pretežno na vrednotnice, voščilnice in razglednice.

V letu 2020 smo zaradi zastarelosti, poškodovanosti in neuporabnosti odpisali zaloge v vrednosti 61.480 evrov.

1-169

Pri popisu zalog trgovskega blaga in materiala je bil ugotovljen primanjkljaj v višini 2.341 evrov ter presežek v višini 1.686 evrov. Na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju med Pošto Slovenije in odvisno družbo PS Moj paket je Pošta Slovenije odvisni družbi poravnala 21.878 evrov iz naslova odtujenega blaga, ki se prodaja v poštnih poslovalnicah.

Družba na dan 31. decembra 2020 nima zastavljenih zalog.

Pojasnilo PS 13: Finančne terjatve

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Dana posojila družbam v Skupini

300.000

-

Depoziti pri bankah

7.000.000

-

Skupaj

7.300.000

-

V letu 2020 je bilo dano posojilo odvisni družbi APS Plus, d. o. o. v višini 300.000 evrov. Depoziti so sklenjeni pri Novi KBM in Sberbanki. Depoziti pri bankah so obrestovani z letno obrestno mero 0,01 %.

Gibanje kratkoročnih finančnih terjatev

V EUR

2020

2019

Stanje 1. 1.

-

-

Nova posojila in depoziti

7.300.000

-

Stanje 31. 12.

7.300.000

-

Finančne terjatve niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 14: Poslovne terjatve

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Terjatve do družb v Skupini

1.546.828

1.333.517

Popravek vrednosti terjatev do družb v Skupini

-6.128

-8.315

Terjatve do kupcev

39.532.939

38.816.404

Popravek vrednosti terjatev do kupcev

-2.009.684

-2.393.696

Terjatve za obresti

126.233

172.425

Popravek vrednosti terjatev za obresti

-81.766

-81.751

Terjatve za obresti v Skupini

362

-

Terjatve do državnih in drugih institucij

2.863.429

1.341.700

Druge poslovne terjatve

551.183

535.319

Popravek vrednosti drugih terjatev

-356.892

-375.343

Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih terjatev

97.429

97.806

Skupaj

42.263.933

39.438.066

Povečanje terjatev do državnih in drugih institucij se nanaša pretežno na Covid subvencije (krizni dodatek idr.), ki se postopoma s prejetimi povračili pokrivajo v letu 2021.

Pošta Slovenije svojih terjatev v glavnem ne zavaruje, razen terjatev do kupcev s slabšo bonitetno oceno. Višina zavarovanih terjatev v letu 2020 znaša 5.717 evrov.

Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo, ter gibanje popravkov vrednosti terjatev je predstavljeno v poglavju 4.7 Določanje poštene vrednosti in finančna tveganja.

Poslovne terjatve niso bile zastavljene kot jamstvo za obveznosti.

Pojasnilo PS 15: Predujmi in druga sredstva

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Dani predujmi in varščine

258.425

4.275.615

Odloženi stroški in odhodki

685.251

817.601

Skupaj

943.676

5.093.216

Odloženi stroški in odhodki zajemajo postavke, ki se nanašajo na leto 2021, so pa bili zanje prejeti računi v letu 2020.

Pojasnilo PS 16: Denar in denarni ustrezniki

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Gotovina v blagajni in prejeti čeki

3.528

3.542

Denar v bankah

40.791.242

12.026.081

Kratkoročni depoziti pri bankah

20.290.000

26.850.000

Skupaj

61.084.770

38.879.623

1-170

Denarna sredstva so izkazana po izvirni vrednosti. Predstavljajo sredstva v evrih v blagajni in na transakcijskih računih pri Novi KBM, Novi Ljubljanski banki, SKB banki in banki Intesa Sanpaolo ter sredstva v USD pri Novi Ljubljanski banki in v RSD pri UniCredit Bank Srbija.

Kratkoročni depoziti pri bankah so obrestovani z letno obrestno mero od -0,2 % do +0,0001 %.

Depoziti niso bili zastavljeni kot jamstvo za obveznosti.

5.5.3 Kapital

Pojasnilo PS 17: Kapital

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Osnovni kapital

121.472.482

121.472.482

Kapitalske rezerve

79.326.851

79.326.851

Rezerve iz dobička:

1.689.398

1.532.883

- zakonske rezerve

1.689.398

1.532.883

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

-3.177.478

-2.325.347

Prenesen čisti poslovni izid

16.392.434

12.572.535

Čisti poslovni izid poslovnega leta

2.973.796

3.949.172

Skupaj

218.677.483

216.528.576

Kapital izraža lastniško financiranje družbe in je z vidika družbe njena obveznost do lastnika države. Osnovni kapital družbe je kapital, ki je registriran na sodišču v višini 121.472.482 evrov.

Kapitalske rezerve so posledica odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Pošta Slovenije je v letu 2020 ustvarila 3.130.312 evrov čistega dobička, ki pa je zmanjšan zaradi prerazporeditve 156.516 evrov med zakonske rezerve.

Spremembe vseh sestavin kapitala smo pojasnili pri pojasnilih k izkazu gibanja kapitala.

Bilančni dobiček

V EUR

2020

2019

Čisti poslovni izid poslovnega leta

3.130.311

4.157.023

Preneseni čisti dobiček

16.392.434

12.572.535

Povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in nadzora (zakonskih rezerv, rezerv za lastne poslovne deleže ter statutarnih rezerv)

-156.515

-207.851

Bilančni dobiček, ki ga skupščina razporedi za deleže v dobičku, druge rezerve, prenos v naslednje leto in druge namene

19.366.230

16.521.707

Bilančna izguba

-

-

5.5.4 Nekratkoročne obveznosti

Pojasnilo PS 18: Rezervacije

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Jubilejne nagrade

2.706.700

2.654.122

Odpravnine

15.793.825

14.404.853

Tožbe

113.870

29.350

Nepremičnine

159.470

201.785

Skupaj

18.773.865

17.290.110

Gibanje rezervacij 2020

V EUR

Stanje na dan 1. 1. 2020

Poraba v letu 2020

Odprava v letu 2020

Oblikovanje v letu 2020

Stanje na dan 31. 12. 2020

Jubilejne nagrade

2.654.122

-272.244

-3.979

328.801

2.706.700

Odpravnine

14.404.853

-687.990

-21.720

2.098.682

15.793.825

Tožbe

29.350

-18.200

-3.000

105.720

113.870

Nepremičnine

201.785

-

-42.315

-

159.470

Skupaj

17.290.110

-978.434

-71.014

2.533.203

18.773.865

1-171

Gibanje rezervacij 2019

V EUR

Stanje na dan 1. 1. 2019

Poraba v letu 2019

Odprava v letu 2019

Oblikovanje v letu 2019

Stanje na dan 31. 12. 2019

Jubilejne nagrade

2.595.882

-334.742

-6.484

399.466

2.654.122

Odpravnine

12.661.211

-525.841

-39.704

2.309.187

14.404.853

Tožbe

89.000

-36.102

-49.898

26.350

29.350

Nepremičnine

210.162

-

-8.377

-

201.785

Skupaj

15.556.255

-896.685

-104.463

2.735.003

17.290.110

Na osnovi aktuarskega izračuna smo dodatno oblikovali rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine v višini 2.427.483 evrov, in sicer v izkazu poslovnega izida kot strošek rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 1.215.702 evrov ter strošek obresti v višini 132.753 evrov ter v bilanci stanja kot izgubo iz prevrednotenja iz naslova aktuarskih preračunov v višini 1.079.028 evrov.

V letu 2020 smo zaradi prerazporeditve delavcev iz Pošte Slovenije v odvisno družbo IPPS odpravili rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine v višini 25.699 evrov.

Pojasnilo PS 19: Odloženi prihodki

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Odloženi prihodki

147.991

158.204

Skupaj

147.991

158.204

Odloženi prihodki se nanašajo na prejeta in v letu 2020 neizkoriščena finančna sredstva za izvedbo projektov ter na prejete subvencije za električna vozila, ki se postopoma prenašajo med prihodke.

Gibanje odloženih prihodkov

V EUR

2020

2019

Stanje 1. 1.

158.204

313.955

Povečanje

99.950

29.356

Zmanjšanje

-110.163

-185.107

Stanje 31. 12.

147.991

158.204

Pojasnilo PS 20: Finančne obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Prejeta posojila od bank

57.222.428

36.842.105

Obveznosti iz najemov

4.340.760

5.594.122

Obveznosti iz poslovnega najema - v Skupini

204.038

267.610

Skupaj

61.767.226

42.703.837

Gibanje finančnih obveznosti

V EUR

2020

2019

Stanje na koncu preteklega poslovnega leta

42.703.837

13.135.056

Prehod na MSRP 16

-

8.414.225

Prenos na kratkoročne finančne obveznosti MSRP 16

-

-2.370.027

Stanje 1. 1.

42.703.837

19.179.254

Povečanje prejetih posojil od bank

30.774.979

29.223.786

Povečanje obveznosti iz najemov

1.760.290

1.883.938

Prenos na kratkoročne finančne obveznosti iz posojil

-10.394.655

-5.238.824

Prenos na kratkoročne finančne obveznosti iz najemov

-3.077.225

-2.344.317

Stanje 31. 12.

61.767.226

42.703.837

Med posojili od bank so zajeta naslednja posojila:

Posojilo pri Novi KBM v višini 15 milijonov evrov, ki je bilo najeto za investicije v letu 2018. Rok koriščenja posojila je bil do 31. decembra 2018, rok vračila posojila je 1. oktober 2025. Obrestna mera posojila je 6-mesečni EURIBOR + 0,50 %. V letu 2020 sta bila odplačana dva obroka v skupni višini 2.142.857 evrov. Konec leta 2020 je bil del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.

Posojilo pri kreditodajalcih Nova Ljubljanska banka (NLB), SKB Banka in Unicredit Banka Slovenija, in sicer:

Tranša A se je črpala za plačilo kupnine za odkup delnic Intereurope v višini 20.123.788 evrov v letu 2019 in 2.444.979 evrov v letu 2020. Rok koriščenja posojila je bil do 25. marca 2020, rok vračila posojila je 26. junij 2026. Obrestna mera posojila je 6-mesečni EURIBOR + 1,00 %. V letu 2020 so bili odplačani štirje obroki v skupni višini 3.472.118 evrov. Konec leta 2020 je bil del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.

1-172

Tranša B se je črpala za plačilo CAPEX in OPEX v višini 9.100.000 evrov v letu 2019 in 28.330.000 evrov v letu 2020. Rok koriščenja posojila je bil do 31. decembra 2020, rok vračila posojila je 26. junij 2029. Obrestna mera posojila je 6-mesečni EURIBOR + 1,05 %. Konec leta 2020 je bil del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.

Skupne kratkoročne obveznosti po vseh posojilih, ki zapadejo v plačilo v letu 2021, znašajo 10.394.655 evrov.

Obveznosti iz naslova najema se nanašajo na obveznosti iz naslova sredstev v uporabi (zemljišča, zgradbe in oprema), ki zapadejo v plačilo v naslednjih letih, in najema sistemskega prostora. Sistemski prostor je bil najet v letu 2017, vrednost najema je 571.700 evrov. Doba najema sistemskega prostora je 60 mesecev. V letu 2020 so bili odplačani obroki v višini 116.459 evrov. Konec leta 2020 je bil del obveznosti v vrednosti 120.414 evrov, ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.

Konec leta 2020 je bil del finančnih obveznosti iz najema v skupni vrednosti 3.077.225 evrov, ki zapade v plačilo v letu 2021, prenesen na kratkoročne finančne obveznosti.

Pojasnilo PS 21: Poslovne obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Poslovne obveznosti v Skupini

725.768

781.015

Poslovne obveznosti do drugih

46.245

23.871

Druge poslovne obveznosti

105.491

130.407

Skupaj

877.504

935.293

Poslovne obveznosti v Skupini se nanašajo na priznane odškodnine Pošte Slovenije za delavce, prerazporejene iz Pošte Slovenije v IPPS, ter posledične preprečitve nastanka prikrajšanja delavcev IPPS iz naslova prenosa rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine.

Med poslovnimi obveznostmi do drugih družba izkazuje obveznost v višini 46.245 evrov za izplačilo spremenljivega dela plač poslovodnih oseb, katerih pravica izhaja iz pogodb o zaposlitvi poslovodnih oseb in iz Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države. Skladno z zakonom se 50 odstotkov spremenljivega dela plače izplača po sprejetem sklepu nadzornega sveta, 50 odstotkov pa po poteku dveh let od prvega izplačila.

Po stanju na dan 31. decembra 2020 se izplačilo spremenljivega dela plač, izkazanega med nekratkoročnimi poslovnimi obveznostmi, nanaša na leto 2019. Del obveznosti iz naslova spremenljivega dela plač v višini 77.480 evrov, ki zapade v izplačilo v letu 2021 in se nanaša na leta 2017, 2018 in 2019, je izkazan med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi.

Druge poslovne obveznosti se nanašajo na prejete donacije in druge nekratkoročne poslovne obveznosti, pri katerih se na podlagi sporazuma investicijska vlaganja v poslovne prostore obračunavajo pri najemnini teh prostorov.

5.5.5 Kratkoročne obveznosti

Pojasnilo PS 22: Finančne obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Obveznosti iz najemov

2.322.540

2.258.589

Obveznosti iz najemov - v Skupini

292.778

85.728

Kratkoročni del dolgoročnih posojil

10.018.504

5.238.824

Skupaj

12.633.822

7.583.141

Gibanje finančnih obveznosti

V EUR

2020

2019

Stanje na koncu preteklega poslovnega leta

7.583.141

2.255.492

Prenos iz nekratkoročnih finančnih obveznosti MSRP 16

-

2.370.027

Stanje 1. 1.

7.583.141

4.625.519

Prenos iz nekratkoročnih finančnih obveznosti iz posojil

10.394.655

5.238.824

Prenos iz nekratkoročnih finančnih obveznosti iz najemov

3.077.225

2.344.317

Odplačila obveznosti iz posojil

-5.614.975

-2.142.857

Odplačila obveznosti iz najemov

-2.806.224

-2.482.662

Stanje 31. 12.

12.633.822

7.583.141

Finančne obveznosti iz najemov predstavljajo kratkoročne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2021.

Finančne obveznosti iz posojil predstavljajo kratkoročne obveznosti iz naslova prejetih posojil NKBM, NLB, SKB in Unicredit, ki prav tako zapadejo v plačilo v letu 2021.

1-173

Pojasnilo PS 23: Poslovne obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Obveznosti do dobaviteljev v Skupini

2.568.668

2.524.106

Obveznosti do dobaviteljev

11.767.632

11.359.486

Obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje

489.011

375.388

Obveznosti do zaposlencev

14.541.426

12.281.415

Obveznosti do države in drugih institucij

1.694.757

1.882.466

Druge obveznosti

3.972.145

3.018.511

Obveznosti za vračilo državne pomoči *

958.000

-

Skupaj

35.991.639

31.441.372

*Obveznosti za vračilo državne pomoči

V EUR

31. 12. 2020

Čakanje na delo

916.357

Zamudne obresti

41.643

Skupaj

958.000

Družba nima obveznosti do članov poslovodstva, zaposlenih po individualni pogodbi, niti do članov nadzornega sveta, razen tistih, ki se nanašajo na izplačilo spremenljivega dela plač poslovodstva ter plač za december 2020.

Pojasnilo PS 24: Obveznosti za davek iz dohodka

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb

30.061

-

Skupaj

30.061

-

Pojasnilo PS 25: Obveznosti iz pogodb s kupci

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Prejeti predujmi in varščine

171.512

89.048

Skupaj

171.512

89.048

Pojasnilo PS 26: Odloženi prihodki

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Odloženi prihodki

193.716

313.271

Skupaj

193.716

313.271

Odloženi prihodki predstavljajo prihodke, ki se nanašajo na leto 2021, medtem ko so računi bili izstavljeni v letu 2020.

Gibanje odloženih prihodkov

V EUR

2020

2019

Stanje 1. 1.

313.271

77.116

Povečanje

193.716

313.271

Zmanjšanje

-313.271

-77.116

Stanje 31. 12.

193.716

313.271

Pojasnilo PS 27: Druge obveznosti

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Vnaprej vračunani stroški in odhodki:

13.865.385

9.426.181

- neizkoriščen letni dopust

3.328.389

3.222.590

- stroški iz naslova mednarodnega obračuna

7.358.967

4.728.138

- drugi stroški

3.178.029

1.475.453

Skupaj

13.865.385

9.426.181

Povečanje drugih obveznosti se nanaša pretežno na mednarodni obračun poštnih storitev, in sicer zaradi dogovora med poštnimi operaterji v okviru sporazuma IRA-E (International Remuneration Agreement Europe), ki so v letu 2020 pričakovali zniževanje količin zaradi Covid-19, zaradi česar je bilo nižje črpanje vnaprej vračunanih stroškov iz naslova mednarodnega obračuna.

1-174

Pojasnilo PS 28: Pogojna sredstva in obveznosti

Prejete in izdane garancije ter poroštva

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Prejete garancije in poroštva ter menice

2.578.001

2.834.486

Izdane garancije in poroštva za družbe v Skupini

53.616.166

475.347

Izdane garancije in poroštva

3.967.762

13.199.794

Skupaj

60.161.929

16.509.627

Prejete garancije in poroštva ter menice se nanašajo na prejete bančne garancije za dobro izvedbo poslov.

Izdane garancije in poroštva za družbe v Skupini se nanašajo na izdana poroštva odvisnim družbam APS PLUS d. o. o., PS Logistika d. o. o. in Intereuropa d. d. Povečanje izdanih poroštev se v največji meri nanaša na izdano poroštvo Pošte Slovenije odvisni družbi Intereuropa d. d. v višini 80 odstotkov obveznosti za dolgoročni kredit, za dolgoročno kreditno linijo in garancijski okvir, kar na dan 31. decembra 2020 znaša 53.156.000 evrov.

Izdane garancije se nanašajo na carinske in druge izdane garancije.

5.5.6 Poslovni prihodki

Pojasnilo PS 29: Prihodki od prodaje

V EUR

2020

2019

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu

227.178.312

221.028.732

Prihodki od prodaje storitev na tujih trgih

12.840.381

14.346.763

Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu

500.458

542.700

Prihodki od prodaje blaga in materiala na tujih trgih

84.142

97.764

Skupaj

240.603.293

236.015.959

Prihodke od prodaje predstavljajo prihodki od opravljenih poštnih in drugih storitev na domačem trgu in v mednarodnem poštnem prometu, prihodki od denarnih storitev in prihodki od prodaje blaga.

V EUR

2020

2019

Prihodki od pogodb s kupci

239.529.902

234.812.588

Prihodki od najemnin

1.073.391

1.203.371

Skupaj

240.603.293

236.015.959

Prihodki od prodaje so doseženi predvsem na območju Republike Slovenije.

Pojasnilo PS 30: Drugi prihodki

V EUR

2020

2019

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

1.800

-

Prihodki od subvencij

7.825.175

505.541

Dobiček od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin

916.141

266.340

Odprava rezervacij

71.014

104.463

Odprava vkalkuliranih stroškov

250.936

180.208

Prejete odškodnine

215.680

349.865

Drugi prihodki

207.840

261.095

Skupaj

9.488.586

1.667.512

V EUR

Prihodki, vezani na državne pomoči

Subvencije COVID-19

7.313.637

Skupaj

7.313.637

Prejete subvencije v povezavi s COVIDOM-19 v višini 7.313.637 evrov se nanašajo na zadržane prispevke za redno delo in višjo silo, subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje za višjo silo, krizni dodatek, obračunan v decembru 2020, nadomestila za višjo silo in karanteno ter refundacije za boleznine do tri oziroma 30 dni.

Prihodki od subvencij iz naslova preseganja kvot invalidov ter oprostitve plačila prispevkov za invalide znašajo 336.389 evrov, prihodki od ostalih subvencij (energetska učinkovitost, projekti, spodbude za izobraževalne programe) pa znašajo 175.149 evrov.

V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je za Pošto Slovenije določena 3-odstotna kvota za zaposlovanje invalidov. Za vsakega nad predpisano kvoto zaposlenega invalida, čigar invalidnost je posledica bolezni ali poškodbe izven dela, je Pošta Slovenije upravičena do nagrade v višini 25 odstotkov minimalne plače na mesec (v letu 2020 za 136.387 evrov) ter oproščena plačila prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (v letu 2020 za 200.002 evrov).

Dobiček od prodaje osnovnih sredstev predstavlja pozitivno razliko med prodajno vrednostjo osnovnih sredstev in njihovo knjigovodsko vrednostjo in se pretežno nanaša na odprodajo poslovnega objekta upravne zgradbe v Kranju.

1-175

Odprava rezervacij se nanaša na odpravo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine iz naslova prerazporeditve delavcev iz Pošte Slovenije v odvisno družbo IPPS ter na odpravo rezervacij za tožbe iz naslova zaključenih delovnih in gospodarskih sporov ter pravd.

Odprava vkalkuliranih stroškov se nanaša na odpravo stroškov za letni dopust konec leta 2019, ki je posledica previsoko ovrednotene urne postavke vkalkuliranih stroškov neizkoriščenega letnega dopusta za isto leto, ter odpravo stroškov zaradi neizplačanih nagrad in odpravnin za leto 2019.

Prejete odškodnine vključujejo povrnjene odškodnine za poškodovana transportna sredstva oziroma poškodbe na objektih, povrnjene odškodnine za izgubljene pošiljke ter odškodnine zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbene obveznosti.

Druge postavke vključujejo prihodke od ostalih provizij, skontov, prihodke za stroške, nastale po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih, ter druge prihodke.

5.5.7 Poslovni odhodki

Pojasnilo PS 31: Nabavna vrednost prodanega blaga, stroški materiala in energije

Nabavna vrednost prodanega blaga, stroški materiala in energije

V EUR

2020

2019

Nabavna vrednost prodanega blaga

467.273

490.148

Stroški materiala in energije

11.779.101

10.841.299

- stroški materiala

3.636.604

1.994.330

- stroški energije

6.424.076

6.721.679

- odpis drobnega inventarja

1.005.535

1.461.851

- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature

712.823

663.432

- drugi stroški materiala in popisne razlike pri materialu

63

7

Skupaj

12.246.374

11.331.447

Pojasnilo PS 32: Stroški storitev

V EUR

2020

2019

Stroški prevoznih storitev

8.227.183

9.557.416

Najemnine

671.869

1.204.468

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev

10.199.208

8.977.685

Stroški storitev poštnega prometa

10.181.197

10.546.252

Povračila stroškov v zvezi z delom

179.765

1.287.276

Stroški intelektualnih in osebnih storitev

15.031.332

13.283.269

Zavarovalne premije

4.327.557

3.517.427

Stroški bančnih storitev in plačilnega prometa

2.713.447

2.381.696

Stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentance

1.485.829

1.653.128

Stroški študentskega dela

2.601.616

4.480.033

Stroški čiščenja

1.933.080

1.663.472

Stroški cestnin in špediterskih storitev

430.337

675.924

Pristojbina AKOS

460.227

363.637

Stroški drugih storitev

1.753.660

1.820.691

Skupaj

60.196.307

61.412.374

Stroški revizijskih storitev

V EUR

2020

2019

Revidiranje letnega poročila

49.059

55.666

Druge storitve dajanja zagotovil

1.101

1.101

Skupaj

50.160

56.767

Pojasnilo PS 33: Stroški dela

V EUR

2020

2019

Plače

127.059.651

122.481.534

Povračilo prehrane in prevoza

12.491.486

11.929.795

Regres za letni dopust

7.480.732

5.990.838

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine

1.215.702

1.139.871

Ostali stroški dela

5.996.243

1.010.905

Skupaj

154.243.814

142.552.943

1-176

2020

2019

Povprečno št. zaposlencev na podlagi delovnih ur

5.510

5.451

Stroški dela na zaposlenca v EUR

27.991

26.153

Prejemki poslovodstva, nadzornega sveta in zaposlenih po individualnih pogodbah

V EUR

2020

2019

Poslovodstvo

289.664

351.601

Nadzorni svet

135.823

147.757

Zaposleni po individualnih pogodbah

2.877.612

2.420.674

Skupaj

3.303.099

2.920.032

Prejemki poslovodstva

2020

Bruto plača (1)

Spremenljivi del plače (2)

Bonitete (3)

Skupaj bruto plača (1+2+3)

Skupaj neto*

Potni stroški, dnevnice

Boris NOVAK

95.326

-

5.055

100.381

49.193

2.582

Andrej RIHTER

85.438

-

6.837

92.275

43.932

2.848

Vinko FILIPIČ

85.429

-

3.433

88.862

47.742

2.716

Skupaj

266.193

-

15.325

281.518

140.867

8.146

*Znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika.

Prejemki članov nadzornega sveta, revizijske komisije in kadrovske komisije nadzornega sveta

2020

Plačilo za opravljanje funkcije - bruto letno (1)

Sejnine NS in komisij - bruto letno (2)

Potni stroški in drugi prejemki (3)

Skupaj bruto (1+2+3)

Skupaj neto*

Matjaž ŠIFKOVIČ

18.810

3.234

570

22.614

15.877

Dejan KASTELIC

15.589

4.543

570

20.702

14.487

Matjaž FORTIČ

16.535

4.763

2.116

23.414

16.459

Zdravko SELIČ

18.038

4.763

707

23.508

16.527

Aleš ARNEJČIČ

1.878

-

48

1.926

1.353

Dijana KOS

10.522

2.915

1.607

15.044

10.942

Božidar POGRAJC

1.878

-

48

1.926

1.353

Saša GRŽINIĆ

10.522

2.915

-

13.437

9.773

Katarina SITAR ŠUŠTAR

6.500

4.248

559

11.307

8.223

Jasna BROVČ POTOKAR

-

1.890

55

1.945

1.415

Skupaj

100.272

29.271

6.280

135.823

96.409

*Znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika.

V letu 2020 smo evidentirali 165 evrov stroškov kotizacije za izobraževanje članov revizijske komisije. Drugih stroškov delovanja nadzornega sveta v letu 2020 ni bilo.

Danih predujmov, posojil in poroštev, ki bi jih družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta in zaposlenim po individualni pogodbi, na dan 31. decembra 2020 ni bilo.

Družba nima terjatev do poslovodstva oziroma zaposlenih po individualnih pogodbah na dan 31. decembra 2020.

Pojasnilo PS 34: Amortizacija

V EUR

2020

2019

Amortizacija neopredmetenih sredstev

573.813

444.144

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

14.307.588

13.252.032

Amortizacija naložbenih nepremičnin

264.884

204.872

Amortizacija pravice do uporabe

2.788.710

2.465.465

Skupaj

17.934.995

16.366.513

1-177

Pojasnilo PS 35: Drugi odhodki in izgube zaradi oslabitve terjatev

V EUR

2020

2019

Izguba ob izločitvi/prodaji osnovnih sredstev

126.686

105.521

Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin

2.900.451

34.680

Prevrednotenje zalog

-2.643

1.882

Oblikovanje rezervacij

105.720

26.350

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

837.904

809.023

Odškodnine

1.025.740

511.286

Donacije za humanitarne, kulturne in druge namene

222.011

200.487

Drugi stroški

177.381

266.556

Skupaj

5.393.250

1.955.785

V EUR

2020

2019

Oslabitev terjatev

43.835

339.294

Odprava oslabitve terjatev

-97.135

-69.624

Skupaj

-53.300

269.670

Izgubo ob izločitvi osnovnih sredstev predstavlja negativna razlika med prodajno vrednostjo osnovnih sredstev in njihovo knjigovodsko vrednostjo.

Na osnovi izdelanih cenitev nepremičnin je bila izvedena oslabitev v skupni vrednosti 2.900.451 evrov.

Oblikovanje rezervacij predstavlja oblikovane rezervacije za tožbe iz naslova gospodarskih sporov, pravd in delovnih sporov za leto 2020.

Odškodnine zajemajo pretežno plačila nadomestil za izgubljene poštne pošiljke ter odškodnine iz naslova nadomestila prikrajšanja za obveznosti do delavcev, ki so bili iz Pošte Slovenija premeščeni v odvisno družbo IPPS v višini 265.619 evrov, in zaradi prenosa distribucije rezervnih delov v višini 273.000 evr