1-187

5.8 POSLOVANJE S POVEZANIMI OSEBAMI

Skupino Pošta Slovenije je na dan 31. decembra 2020 poleg obvladujoče družbe sestavljalo šest odvisnih družb ter ena pridružena družba.

Transakcije med povezanimi osebami so bile opravljene po istih pogojih kot veljajo pri običajnih premišljenih transakcijah.

Stanje terjatev in obveznosti družb v Skupini in pridružene družbe

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Kratkoročne poslovne terjatve

Odvisne družbe

1.541.062

1.333.517

Pridružena družba

11.501

13.245

Kratkoročne finančne terjatve

Odvisne družbe

300.000

-

Nekratkoročne poslovne obveznosti

Odvisne družbe

725.768

781.015

Kratkoročne poslovne obveznosti

Odvisne družbe

2.568.668

2.524.106

Pridružena družba

18.352

12.322

Nekratkoročne finančne obveznosti

Odvisne družbe

204.038

267.610

Kratkoročne finančne obveznosti

Odvisne družbe

292.778

85.728

Prihodki in odhodki družb v Skupini in pridružene družbe

V EUR

2020

2019

Prihodki od prodaje

Odvisne družbe

9.443.713

9.843.326

Pridružena družba

224.454

275.738

Nabavna vrednost prodanega blaga

Odvisne družbe

16.946

55.592

Stroški materiala

Odvisne družbe

74.280

17.494

Stroški storitev

Odvisne družbe

8.807.076

8.856.561

Drugi stroški

Odvisne družbe

825.045

50.922

Finančni prihodki iz deležev

Odvisne družbe

3.388.578

31.460

Pridružena družba

552.648

610.342

Finančni prihodki iz obresti in drugi finančni prihodki

Odvisne družbe

268.924

3.433

Finančni odhodki iz obresti in drugi finančni odhodki

Odvisne družbe

14.465

1.158

Odškodnine iz naslova prikrajšanja odvisnih družb IPPS in PS Logistika so razkrite v Pojasnilu 35.