1-90

4.2 IZJAVA POSLOVODSTVA POŠTE SLOVENIJE D. O. O.

O ODGOVORNOSTI IN O NEOŠKODOVANJU

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno za pripravo letnega poročila Skupine Pošta Slovenije za leto 2020 ter računovodskih izkazov, ki po njegovem najboljšem mnenju vključujejo pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki jim je izpostavljena.

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. zagotavlja, da je letno poročilo Skupine Pošta Slovenije z vsemi sestavnimi deli pripravljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov Skupine Pošta Slovenije dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno poročilo Skupine Pošta Slovenije predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja Skupine in izidov njenega poslovanja v letu 2020.

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev. Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju Skupine Pošta Slovenije ter v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Poslovodstvo družbe Pošta Slovenije d. o. o. je odgovorno za ukrepe za preprečevanje in odkrivanje prevar ter nepravilnosti, prav tako za ohranjanje vrednosti premoženja Skupine Pošta Slovenije.

Lokalne davčne oblasti lahko po poročevalskem datumu preverijo poslovanje družb v Skupini Pošta Slovenije, kar lahko povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova davka iz dohodka pravnih oseb ali drugih davkov ter dajatev. Poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o. ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o. je odgovorno za pripravo letnega poročila Skupine Pošta Slovenije za leto 2020. Z njim se strinjamo in to potrjujemo s svojim podpisom.

Maribor, 24. 5. 2021