1-70

3.4 SISTEM UPRAVLJANJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

V Pošti Slovenije so dejavnosti trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti vključene v vse ravni poslovanja, saj so, kot del korporativne strategije za trajnostni razvoj, del Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije do leta 2025.

V središče trajnostnega upravljanja postavljamo stranke. Na tej osnovi dosegamo cilje v trikotniku: partnerstvo z zaposlenimi, družbeni steber in okoljski steber.

Slika 5: Trajnostni stebri Skupine Pošta Slovenije

Naš trajnostni načrt določa prednostne naloge za vsakega od treh stebrov. Z zaposlenimi sodelujemo pri zagotavljanju vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja, krepitvi njihovega zdravja in zagotavljanju varnih in kakovostnih delovnih mest. Vključujemo se v družbeno odgovorne projekte in partnerstva, prispevamo k skupnostim, v katerih delujemo, in skrbimo za naravno okolje, ki stremi h krožnemu gospodarstvu z nizkimi emisijami ogljika.

V Skupini Pošta Slovenije smo pri svojem delovanju osredotočeni na stranke podjetja in posameznike, ki pričakujejo vedno bolj fleksibilne in hitre storitve z večjo preglednostjo in po nižji ceni. Zavedamo se, da moramo biti korak pred strankami, predvideti njihove potrebe in želje ter pravočasno ponuditi prave rešitve. Zato nenehno uvajamo novosti.

Stranke želijo imeti vedno večji nadzor nad načinom dostave, lokacijo in časom dostave. S širitvijo izbire dobivajo kupci nove možnosti dostave, kot so samopostrežne enote za prevzem, ki omogočajo varno dostavo, brez časovnih omejitev in včasih anonimno. Pri razvoju različnih vrst storitev za stranke upoštevamo vidike hitrosti, prožnosti in cenovne dostopnosti.

Skrbimo za varovanje osebnih informacij in zasebnosti naših strank. Zagotavljamo jim izobraževanja in točne informacije, uporabo poštenih, preglednih in koristnih tržnih informacij in pogodbenih procesov.

V Skupini Pošta Slovenije se zavedamo tudi pomembnosti osebnih podatkov, zato skrbimo, da je njihova obdelava zakonita in da so osebni podatki ustrezno zavarovani.

Stranke se lahko za pomoč, podporo in reševanje reklamacij obrnejo na kontaktni center. Izvajamo ukrepe za zmanjšanje števila reklamacij, dajemo jasne informacije o storitvah, nudimo podporo pri izbiri prave storitve, saj smo vzpostavili ustrezne sisteme za podporo in svetovanje strankam. Izobraževanje in ozaveščanje strank zagotavljamo s posebnimi komunikacijskimi akcijami na temo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

3.4.1 Partnerstvo z zaposlenimi

Zaposleni so osrednji kapital Skupine Pošta Slovenije, zato so strateški steber družbeno odgovornega in trajnostnega upravljanja. V okviru partnerstva z zaposlenimi zasledujemo naslednje cilje:

ustrezno upravljanje človeških virov,

varnost in zdravje pri delu zaposlenih,

protikorupcijsko delovanje in človekove pravice,

korporativno državljanstvo oziroma družbena angažiranost.

1-71

Slika 6: Upravljanje partnerstva z zaposlenimi

Stanje in gibanje zaposlenih v Skupini Pošta Slovenija

V Skupini Pošta Slovenije je bilo v letu 2020 povprečno zaposlenih 7.931 delavcev, na dan 31. decembra 2020 pa v Skupini beležimo 7.917 zaposlenih, od tega 560 delavcev s statusom invalidnosti. Večina zaposlenih, to je 95,6 odstotka, ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, 96,8 odstotka zaposlenih ima sklenjeno pogodbo za polno delovno obveznost.

Tabela 13: Število zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije

Skupina Pošta Slovenije

Povprečno število zaposlenih v letu 2020

Št. zaposlenih (stanje 31. 12.)

2019

2020

Indeks 2020/2019

1

2

3

4

5=4/3

Pošta Slovenije d.o.o.

5.942

6.005

5.945

99

PS Moj Paket d.o.o.

7

8

6

75

EPPS, d.o.o.

53

54

53

98

IPPS d.o.o.

489

489

483

99

PS Logistika d.o.o.

72

72

71

99

APS Plus d.o.o.

19

12

22

183

Skupina Intereuropa

1.349

1.356

1.337

99

Skupaj

7.931

7.996

7.917

99

Med zaposlenimi po spolu prevladujejo moški, ki predstavljajo 66,7-odstotni delež v strukturi zaposlenih.

Stanje in gibanje zaposlenih v Pošti Slovenije

Zadnji dan leta 2020 je bilo v Pošti Slovenije zaposlenih 5.945 delavcev, kar je za 60 zaposlenih manj kot na zadnji dan leta 2019. Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 2019 znižalo na vseh področjih dela, razen v dostavi, kjer se je število zaposlenih povečalo za 71.

96,8 odstotka skupnega števila zaposlenih v Pošti Slovenije, kar je 2,1 odstotne točke več kot v letu 2019, ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Priložnost za delo je v letu 2020 dobilo 419 novih delavcev, od tega 347 na področju dostave. Stopnja fluktuacije je bila 7,5-odstotna in je v primerjavi z letom 2019 nižja za 1,5 odstotne točke.

V Pošti Slovenije ima večina zaposlenih sklenjeno pogodbo za polni delovni čas, le 2,7 odstotka zaposlenih dela s skrajšanim delovnim časom bodisi iz naslova pravic invalidske zakonodaje ter starševstva bodisi zaradi zagotavljanja optimalne izrabe delovnega časa.

Zaradi narave dela je v strukturi Pošte Slovenije zaposlenih 67 odstotkov moških. Ti opravljajo predvsem dela v dostavi ter ostale storitve in dela na področju logističnih storitev. Delež moške populacije se je v primerjavi z letom 2019 zvišal za 1,4 odstotne točke. Ženske opravljajo dela predvsem v manipulaciji in predstavljajo 33 odstotkov vseh zaposlenih.

Največ zaposlenih v Pošti Slovenije opravlja dela na področju dostave, kjer jih je bilo na zadnji dan leta 2020 zaposlenih 2.837 delavcev, sledijo jim zaposleni v manipulaciji, v strokovnih službah družbe in v ostalih pomožnih dejavnostih.

1-72

Graf 9: Največ zaposlenih dela na področju dostave in manipulacije

V letu 2020 je bilo v Pošti Slovenije zaposlenih povprečno 248 delavcev s statusom invalidnosti, od teh je bilo 128 zaposlenih s skrajšanim delovnim časom. Povprečno število invalidov se je v letu 2019 zvišalo za 6,9 odstotka.

Tabela 14: Povprečno število zaposlenih v Pošti Slovenije s statusom invalidnosti

Delovni čas

Pošta Slovenije d.o.o.

Povpr. št. invalidov

Indeks 2020/2019

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6 = 5/4

40 ur

97

102

108

120

111,1

30 ur

8

8

10

10

100,0

25 ur

2

2

2

1

50,0

20 ur

99

101

112

117

104,5

Skupaj

206

213

232

248

106,9

Odsotnosti delavcev Pošte Slovenije

V letu 2020 je odsotnost predstavljala 22,7 odstotka vsega delovnega časa. Pojavile so se vrste odsotnosti, ki jih v preteklem letu nismo beležili in sicer zaradi varovanja otrok zaradi zaprtja šol in vrtcev ter nezmožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza, odsotnosti zaradi odrejene karantene in čakanja na delo. Strukturni delež bolniških odsotnosti in letnih dopustov se je v primerjavi z letom 2019 povišal.

Plače in delovna uspešnost v Pošti Slovenije

Povprečna bruto plača v Pošti Slovenije, ki jo je prejel delavec v letu 2020, je bila v primerjavi z letom 2019 višja za 1,6 odstotka.

Tabela 15: Primerjava povprečnih bruto plač

Primerjalne kategorije

Bruto v EUR

Indeks

2020

2019

2020/2019

1

2

3

4=2/3

Pošta Slovenije

1.628,64

1.603,05

101,6

Republika Slovenija

1.856,20

1.753,84

105,8

Gospodarstvo Republike Slovenije

1.689,74

1.617,98

104,4

Dejavnost prometa in skladiščenja

1.565,22

1.566,91

99,9

V primerjavi s povprečno bruto plačo RS je delavec Pošte Slovenije prejel za 12,3 odstotka nižje plačilo.

V primerjavi s povprečno plačo v kategoriji Gospodarstvo RS je delavec Pošte Slovenije prejel za 3,6 odstotka nižje plačilo, v primerjavi s povprečno plačo zaposlenih na področju dejavnosti prometa in skladiščenja je bila povprečna plača višja za 4,1 odstotka.

V Pošti Slovenije zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih spodbujamo z različnimi oblikami nagrajevanja. V okviru letnega horizontalnega napredovanja na delovnem mestu pet odstotkov zaposlenih od oktobra 2020 dalje prejema dodatno stimulacijo. Nagrajevanje individualne uspešnosti zaposlenih, ki se je običajno izvajalo vsako četrtletje, v letu 2020 zaradi spremenjenih okoliščin poslovanja ni bilo v celoti realizirano. V dogovoru s socialnimi partnerji so se finančna sredstva namenila za druge oblike nagrajevanja: za prisotnost na delu in izplačilo enkratne nagrade za delo v izrednih okoliščinah v višini 325 EUR bruto na zaposlenega. Prav tako so zaposleni v decembru 2020 prejeli izplačilo poslovne uspešnosti v višini 260 EUR bruto na zaposlenega.

Ključnim skupinam zaposlenih smo izplačali denarne nagrade za prodajne in tržne uspehe in za uspešno delo na projektih.

1-73

Sodelovanje s sindikatom in svetom delavcev

Poslovodstvo Pošte Slovenije posebno pozornost namenja sodelovanju s sindikati in svetom delavcev. V Pošti Slovenije delujeta dva reprezentativna sindikata, in sicer Sindikat delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije ter Sindikat poštnih delavcev. Sodelovanje z obema organoma poteka v obliki sej vodstva družbe in predstavnikov reprezentativnih sindikatov ter rednih in izrednih sej sveta delavcev. Tako je zagotovljeno, da so delavci družbe sproti obveščeni o poslovanju družbe, o najpomembnejših preteklih in aktualnih dogodkih v družbi in seveda tudi o načrtih za prihodnost, delodajalec pa o težavah in predlogih za izboljšanje uspešnosti poslovanja, pogojev dela in pričakovanjih po izboljšanju plačne politike.

V okviru sveta delavcev je ustanovljenih več skupnih organov za reševanje opažanj, vprašanj in pobud zaposlenih z določenega področja. Odbor za pravno varnost nadzoruje izvajanje zakonodaje, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca. Odbor najmanj enkrat letno izdela celovito oceno stanja pravne varnosti v družbi in predlaga ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja. Skupna organa sta tudi Odbor za varnost in zdravje pri delu, ki rešuje zadeve, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, in Odbor za invalide, ki rešuje problematiko invalidov in starejših delavcev.

V juliju 2020 je bil sklenjen nov dogovor o sodelovanju delavcev pri upravljanju, od avgusta 2020 dalje je funkcija predsednika sveta delavcev in treh članov sveta delavcev profesionalna.

V maju in juniju 2020 so potekala pogajanja s sindikati glede ureditve pravic zaposlenih, pridobljenih iz dogovorov, sklenjenih v letu 2019, in o nagrajevanju zaposlenih v letu 2020. V juniju 2020 je bil sklenjen nov dogovor, ki določa ciljne vrednosti kadrovskih kazalnikov in obveznost sprejema sistemskih ukrepov v primeru njihovega nedoseganja. V oktobru je bil sklenjen aneks k dogovoru glede razdelitve sredstev za nagrajevanje za 2021 in ohranitve pravic horizontalnega napredovanja na delovnem mestu v primerih premestitev delavcev na druga delovna mesta ter spremembe modela nagrajevanja individualne delovne uspešnosti in horizontalnega napredovanja. V decembru sta bili podaljšani obe kolektivni pogodbi do konca leta 2021.

Izobraževanje delavcev v Pošti Slovenije

Zaradi epidemije COVIDA-19 se je v letu 2020 precej znižalo število udeležb na različnih oblikah funkcionalnega izobraževanja in usposabljanja (za 54 %). Realiziranih je bilo 54.632 izobraževalnih ur oziroma v povprečju 9,2 ure na zaposlenega.

Tabela 16: Izobraževanje

Funkcionalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

2020

2019

Indeks

1

2

3

4=2/3

Povprečno število zaposlenih

5.942

5.830

101,9

Letno število vseh udeležb zaposlenih na izobraževanjih

2.799

6.102

45,9

Letno število ur izobraževanja in usposabljanja

54.632

100.666

54,3

Povprečno število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega

9,2

17,3

53,2

Med vsemi udeležbami na izobraževanjih predstavljajo največji delež interna izobraževanja, ki so pretežno nujna in zakonsko obvezna izobraževanja. Udeležbe na individualnih eksternih izobraževanjih so se zmanjšale, zaradi epidemije COVIDA-19 pa so se povečale udeležbe na e-izobraževanjih. V letu 2020 se je spletnih izobraževalnih dogodkov udeležilo prek 4.000 udeležencev. Večino spletnih izobraževanj so izvedli interni predavatelji (PPDFT, modul 1 in 2; varovanje oseb in premoženja), klasična individualna eksterna izobraževanja, ki so bila odpovedana, pa so nadomestila eksterna e-izobraževanja.

Tudi v odvisni družbi Intereuropa so na izvajanje usposabljanja v letu 2020 vplivali ukrepi preprečevanja širjenja koronavirusa, tako je večji delež usposabljanj v družbi potekal v obliki e-učenja in spletnih konferenc. Od obsežnejših izobraževanj bi lahko v slovenskem delu Skupine Intereuropa izpostavili e-usposabljanje s področja informacijske varnosti, ki se ga je udeležilo 83 odstotkov zaposlenih, ki opravljajo delo z uporabo računalnika, poleg tega pa tudi usposabljanje 22 vodij, ki so pridobivali veščine učinkovite komunikacije in ciljnega vodenja.

Intereuropa je od septembra 2019 do maja 2022 vključena v evropski projekt Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v logistiki, »KOC Logins«. Cilj projekta je razvijati kompetence zaposlenih in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost ter krepiti ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega učenja. Intereuropa sodeluje kot partner v konzorciju s še 31 slovenskimi podjetji iz logistične panoge. V podjetju deluje tudi projektna pisarna, ki med drugim organizira, koordinira usposabljanja, poroča o delu in pripravlja zahtevke za sofinanciranje. V okviru projekta je bilo v letu 2020 v Intereuropi izvedenih 47 usposabljanj, na katerih je sodelovalo 93 zaposlenih, nekateri tudi večkrat.

Družbena in socialna odgovornost do zaposlenih

Družbeno in socialno odgovornost do zaposlenih izkazujemo z dodeljevanjem solidarnostnih pomoči, kadar se posamezniki znajdejo v težji materialni ali življenjski stiski (zaradi bolezni, smrti v družini, elementarne nesreče ipd.). V letu 2020 je bilo izplačanih 130 solidarnostnih pomoči, od tega štirim delavcem ob smrti ožjih družinskih članov.

Dodatno pokojninsko zavarovanje Skupine Pošta Slovenije

Pošta Slovenije je od leta 2002 mesečno plačevala premije vsem, ki so izpolnili pristopni pogoj (eno leto zaposlitve v družbi) in se vključili v zavarovanje. Pošta Slovenije je z obema sindikatoma sklenila sporazum, s katerim je bilo dogovorjeno mirovanje dodatnega pokojninskega zavarovanja za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2021. Zaposleni v Pošti Slovenije imajo možnost vključitve v prostovoljno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pri Moji naložbi.

1-74

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v Skupini Pošta Slovenije

V letu 2020 smo si v Skupini Pošta Slovenije prizadevali za upravljanje in urejanje področja varnosti in zdravja pri delu (VZD) in varstva pred požarom (VPP) v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami v RS, internimi akti družb ter postavljenimi cilji na tem področju. Pri tem smo se zavedali velikega pomena vključevanje VZD in VPP v poslovno politiko podjetja in v vse delovne procese ter aktivnega sodelovanju vseh zaposlenih, predstavnikov delavcev ter vodilnih in vodstvenih delavcev. V nadaljevanju so navedene ključne aktivnosti, ukrepi in izvedbe na področju VZD in VPP v preteklem letu.

Skozi vse leto 2020 smo izvajali širok nabor aktivnosti za preprečevanje širjenja virusa SARS CoV-2 in seznanjali naše zaposlene, kako ravnati ob pojavu bolezni COVID-19. Organizacijske, strokovne in tehnične ukrepe smo sprejemali na osnovi zakonskih zahtev, veljavnih v RS, priporočil zdravstvene stroke (NIJZ, strokovnjaki za področje medicine dela, prometa in športa (MDPŠ), Klinični inštitut za medicino dela), smernic in priporočil strokovnjakov za VZD (Zbornica VZD, Urad RS za VZD itd.), priporočil drugih organizacij (GZS, Združenje delodajalcev Slovenije) itd. Z ukrepi smo ves čas seznanjali vse zaposlene: z okrožnicami, objavami dokumentov na naših intranetnih straneh, na oglasnih deskah, v obliki sestankov, ki so jih sklicevali vodje organizacijskih skupin, itd.

Za zdravje zaposlenih smo skrbeli z rednimi predhodnimi, obdobnimi in usmerjenimi preventivnimi pregledi, ki se jih je v letu 2020 udeležilo 2.194 redno zaposlenih delavcev in 394 študentov. Organizirali smo cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, ki je namenjeno vsem zaposlenim, ki so pri svojem delu izpostavljeni okužbi s to boleznijo, udeležilo se ga je 181 oseb. Cepljenje proti virusu gripe je bilo predvideno v zadnjih dveh mesecih leta 2020, vendar ga zaradi uvedbe ukrepa brezplačnega cepljenja za vse zavarovane osebe nismo izvedli. Za zaposlene smo pripravili okrožnico in jih pozvali k individualnem cepljenju pri izbranem osebnem zdravniku.

V letu 2020 so bila na različnih področjih VZD in VPP organizirana usposabljanja, ki se jih je skupaj udeležilo 3.624 zaposlenih. Od tega se je 1.381 zaposlenih udeležilo usposabljanj, ki so potekala na klasičen način »v živo«. Smo pa v preteklem letu začeli izvajati usposabljanja na daljavo, ki so potekala prek spletnega portala eCampus. Izvedena so bila periodična usposabljanja s področja VZD za delavce na delovnih mestih pismonoše, raznašalca in dostavljavca, ki se jih je skupaj udeležilo 2.243 delavcev.

V letu 2020 je bilo skupaj 315 poškodb pri delu, od tega 213 lažjih in 56 težjih ter 46 poškodb pri delu kot posledica COVIDA-19. Skupno število poškodb pri delu se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 1,3 odstotka, če pa izvzamemo poškodbe pri delu kot posledica COVIDA-19, se je število zmanjšalo za 13,5 odstotka. Po obliki poškodb pri delu so prevladovali padci oseb z »mopedom« (24 %), sledijo padci oseb peš (15 %) ter druge oblike poškodb, kot so nepravilni gibi, spotiki (11 %), temu sledijo udarci ob predmet (10 %). Poškodbe iz naslova COVIDA-19 pa so predstavljale 14 odstotkov vseh poškodb pri delu.

V Pošti Slovenije smo v lanskem letu v okviru sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu prešli s standarda OHSAS 18001 na standard ISO 45001. V maju 2020 je certifikacijska hiša Bureau Veritas izvedla zunanjo presojo, ki smo jo uspešno prestali in prejeli certifikat skladnosti sistema varnosti in zdravja pri delu z zahtevami ISO 45001:2018. Implementacija tega standarda pomeni nadaljnji korak k boljšemu sistemskemu obvladovanju celotnega področja VZD, saj glede na OHSAS 18001:2007 prinaša naslednje ključne spremembe:

procesni pristop (celovito obravnava med seboj povezane aktivnosti, vhodne in izhodne podatke),

zahteve sledijo pristopu po sistemu PDCA (planiranje, izvedba, preverjanje, ukrepanje),

večje vključevanje zainteresiranih strani (zaposlenih, vodstva itd.),

integriran je koncept obravnave tveganj in priložnosti.

V okviru projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu« sta v letu 2020 potekala projekt »Naprej« ter projekt »Polet«. Ostale načrtovane aktivnosti zaradi epidemije COVIDA-19 niso bile izvedene.

Namen projekta »Naprej« (Celovita podpora podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj), ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in v katerem Pošta Slovenije sodeluje kot eno od pilotskih podjetij, je zmanjšanje oz. preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj pri zaposlenih. Z vključitvijo v projekt imamo možnost izkoristiti številne brezplačne ukrepe za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih (izobraževanja s področja duševnega zdravja, dostop zaposlenih do spletnega portala z zanimivimi gradivi za ozaveščanje o duševnem zdravju, psihološka pomoč za zaposlene in njihove ožje družinske člane v obliki telefonskih, osebnih in e-svetovanj, raziskave in analize stanja na področju duševnega zdravja zaposlenih idr.). Možnost psihološkega svetovanja je v tem projektu tista, ki jo zaposleni najbolj potrebujejo. Število zaposlenih, ki se obrnejo po pomoč, z oglaševanjem projekta med zaposlenimi iz leta v leto narašča. V primerjavi z letom 2019 je število uporabnikov v letu 2020 naraslo za 272 odstotkov, v primerjavi z letom 2018 pa za več kot 800 odstotkov. Zaposleni uporabljajo predvsem telefonsko obliko svetovanja (skoraj 50 % uporabnikov). Zaradi COVIDA-19 so uporabniki sprejeli tudi obliko svetovanja prek Skypa, vendar je ne uporabijo pogosto. Uporabniki so predvsem zaposleni (več kot 80 %), manj njihovi družinski člani. Pomoč v nekoliko večji meri poiščejo ženske (57 %), moški za 14 odstotkov manj. Več kot 50 odstotkov vseh uporabnikov je starih 45 let oz. več. Medtem ko so uporabniki v letih 2018 in 2019 pomoč v največji meri iskali zaradi težav pri delu, so v letu 2020 vzrok težav predvsem duševne stiske oz. čustvene težave (več kot 42 %), sledijo pa jim težave v zasebnem življenju (več kot 30 %).

Pošta Slovenije se je zaradi vse bolj starajoče se delovne sile vključila v projekt »Polet«. Cilj projekta je aktivno in zdravo staranje na delovnem mestu z uvedbo različnih aktivnosti v podporo starejšim zaposlenim z različnimi ukrepi za zdravo in varno delo, izobraževanji, praktičnimi orodji ter strokovno-informativnimi gradivi.

Zaposlenim je bila tudi v letu 2020 ves čas na voljo zunanja pooblaščenka za mobing, ki so jo zaposleni lahko poklicali, pri čemer jim je zagotovljena anonimnost, ali pa so sprožili postopek obravnave primera, skladno s Pravilnikom o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga. Večina zaposlenih se je na pooblaščenko obrnila po nasvet in pogovor, pooblaščenka pa jih je največkrat usmerila v umiritev okoliščin ter skupaj z njihovimi nadrejenimi iskala primerno rešitev za ureditev medsebojnih odnosov na delovnem mestu in za uspešno nadaljnje delo.

Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom v skupini Intereuropa

Tudi Intereuropa je v preteklem letu to področje upravljala in urejala v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami v RS, internimi akti družbe ter postavljenimi cilji.

V preteklem letu je na poslovne procese in delovno okolje bistveno vplivala pandemija COVIDA-19. V družbi so bili sprejeti številni ukrepi in interna navodila za spopadanje z izzivi v novonastalih okoliščinah, ki so zahtevale preventivno in odgovorno delovanje

1-75

vseh zaposlenih ter dosledno spoštovanje sprejetih ukrepov. Družba Intereuropa je od Vlade Republike Slovenije prejela pomembno priznanje spominski znak za požrtvovalnost pri preprečevanju širjenja epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

Na predhodne, obdobne in druge usmerjene zdravstvene preglede je bilo v Skupini Intererupa napotenih 365 delavcev, v obvladujoči družbi 196 delavcev.

Cepljenje proti gripi je bilo v letu 2020 za vse državljane Republike Slovenije brezplačno, o čemer smo zaposlene tudi obvestili, tako da so se prijavljali individualno.

Na ravni Skupine Intereuropa se je v letu 2020 pri delu poškodovalo 15 delavcev, v obvladujoči družbi pa devet. Pri analizi virov in vzrokov ter ostalih dejavnikov glede poškodb je bilo ugotovljeno, da je do poškodb prišlo predvsem zaradi trenutne nepazljivosti pri delu. Vse poškodbe delavcev, ki so se zgodile v letu 2020, so bile lažje oblike, npr. udarci s predmetom, ureznine in zdrsi.

Pri usposabljanju delavcev smo veliko pozornosti namenili pravilnemu in zdravemu načinu dela s poudarkom na tveganjih za nastanek nesreč na posameznem delovnem mestu.

Na področju promocije zdravja na delovnem mestu je bil v letu 2020 poudarek na izvajanju ukrepov za izboljšanje psihičnega zdravja ter preprečevanja bolezni dihal in rakavih obolenj. V ta namen so bile planirane različne aktivnosti: rekreacija v najetih dvoranah in fitnes centrih, planinski pohodi ter druge rekreativne dejavnosti s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja zaposlenih, ozaveščanje zaposlenih o pomembnosti zdrave prehrane, dobava sadja na delovnem mestu, občasna 15-minutna masaža vratnega in ramenskega obroča na delovnem mestu in spodbujanje k aktivnemu odmoru med delom. Zaradi izbruha epidemije COVIDA-19 je bila večina aktivnosti izvedena v manjšem obsegu.

Komuniciranje z zaposlenimi v Skupini Pošta Slovenije

Posebno skrb v Skupini Pošta Slovenije namenjamo komunikaciji z zaposlenimi. Zavedamo se, da pravočasno pridobljene in natančne informacije pomembno vplivajo na sprejemanje pravih odločitev ter učinkovito in kakovostno opravljanje dela. Zato informiranje znotraj Skupine poteka v vertikalni in horizontalni smeri. V proces komuniciranja so vključeni vsi zaposleni, pri zagotavljanju ustreznih informacij pa imajo v Skupini odgovorno vlogo direktorji in vodje, ki poleg pristojnih organizacijskih enot skrbijo za vzpostavitev, ohranjanje in nadgrajevanje učinkovitega komuniciranja. Vsi skupaj zasledujemo cilj načrtovanega, strokovnega in doslednega komuniciranja tako znotraj matične kot odvisnih družb, še posebej glede na naravo dela posamezne družbe in geografsko razpršenost z dislociranimi enotami po vsej Sloveniji. Pri tem upoštevamo načela in usmeritve, opredeljene v Politiki notranjega komuniciranja in v Priročniku za interno komuniciranje Pošte Slovenije.

Relevantne informacije o poslovanju in aktualnem dogajanju v Skupini Pošta Slovenije zaposlenim posredujemo prek različnih kanalov, in sicer glede na vsebino, ki jo sporočamo. O najpomembnejših temah in spremembah v poslovanju ter drugih prelomnicah Skupine so zaposleni podrobneje obveščeni z okrožnicami, ki jih občasno spremlja motivacijsko pismo poslovodstva.

O dogajanju v Pošti Slovenije so zaposleni seznanjeni tudi prek sej sveta delavcev in Konference sindikatov Pošte Slovenije, kjer vodstvo predstavnike omenjenih organov seznanja z rezultati poslovanja, strateškimi cilji in aktualnim dogajanjem, zaposleni pa imajo možnost zastaviti vprašanja in podati svoje predloge. Na podoben način potekajo tudi delni zbori delavcev in srečanje poslovodstva z vodji pošt, kjer komunikacija prav tako poteka dvosmerno.

Vsako trimesečje zaposleni že tradicionalno prejmejo interno glasilo Poštni razgledi. Za hitrejše in boljše informiranje mesečno izdajamo tudi e-novice »POŠTA zame«, ki so namenjene vsem zaposlenim v Skupini. Ob večjih spremembah in dogodkih izide posebna številka e-novičk. Za promocijo posameznih projektov pa uporabljamo tudi letake, zgibanke, brošure itd. Glede na integracijske aktivnosti Pošte Slovenije in Intereurope izhajajo tudi »POINT novice«, ki so namenjene vsem članom delovnih skupin Pošte Slovenije in Intereurope, prinašajo pa informacije o pomembnejših aktivnostih pri projektu integracije.

Pomemben del notranjega komuniciranja Skupine Pošta Slovenije je namenjen seznanjanju zaposlenih z navodili, pravilniki, odredbami in različnimi splošnimi pogoji, ki jih izdaja Pošta Slovenije. Tovrstno komuniciranje poteka z že omenjenimi okrožnicami, Uradnim glasilom Pošte Slovenije ter pisnimi obvestili na oglasnih deskah in intranetu. Komuniciranje z zaposlenimi poteka tudi v okviru sestankov in kolegijev, video konferenc, osebnih razgovorov, obiskov vodilnih po poštah in obeh poštnih logističnih centrih, delnih zborov delavcev ter ostalih srečanj.

Standardi poklicne etike

V Pošti Slovenije se zaposleni držimo visokih standardov poklicne etike in svoje naloge opravljamo vestno, pošteno ter v skladu z zakonodajo in internimi akti tako, da ne škodujemo ugledu družbe. Posebno pozornost namenjamo prepoznavanju in preprečevanju nedovoljenih ravnanj, za katere velja načelo ničelne tolerance. Za zgodnje prepoznavanje in preprečevanje nedovoljenih ravnanj zaposlenih smo v poslovanje družbe uvedli sistem spoštovanja temeljnih etičnih načel (načelo vestnosti in poštenja, načelo varovanja ugleda Pošte Slovenije, načelo ustreznega komuniciranja, načelo nasprotovanja navzkrižju interesov, načelo prepovedi konkuriranja, načelo gospodarnosti, načelo varovanja informacij in osebnih podatkov, načelo zakonitosti, načelo prepovedi koruptivnih dejanj in neupravičenega dajanja ali sprejemanja daril), ki izhajajo iz vrednot podjetja.

Mehanizmi odkrivanja in preiskovanja deviantnih ravnanj

V Pošti Slovenije imamo vzpostavljene tudi mehanizme odkrivanja in preiskovanja deviantnih ravnanj, in sicer notranji nadzor in kontrole pri izvajanju procesov poštnega prometa, mehanizem notranje preiskave tudi z uporabo testa integritete, poligrafsko testiranje ter institut anonimne prijave nepravilnosti in nezakonitosti ter njihove obravnave. Na področju instituta anonimnih prijav in nepravilnosti je Pošta Slovenije tudi izdala novi pravilnik, ki ureja to področje, ter uporabo sistema razširila še na druge družbe v Skupini Pošta Slovenije.

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT)

Pošta Slovenije je v skladu z Zakonom o PPDFT-1 zavezanec za izvajanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, če opravlja storitve prenosa denarja (vplačila in izplačila) s poštno nakaznico.

1-76

Imenovanje pooblaščenca za PPDFT Pošti Slovenije omogoča dosledno izvajanje nalog in obveznosti, kot izhajajo iz omenjenega zakona. Izdelava ocene tveganja, priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih strank in transakcij, vzpostavitev sistema notranjih kontrol, nadzor nad njegovim delovanjem in izvajanje strokovnega usposabljanja ter izobraževanja zaposlenih so ključne aktivnosti, ki omogočajo učinkovito obvladovanje tveganj na tem področju.

Preprečevanje protikonkurenčnega delovanja

Skupina Pošta Slovenije ima zaradi statusa in obsega svoje dejavnosti velik neposreden in posreden vpliv na širše družbeno okolje, v katerem deluje. V svojem poslovanju sledi ciljem trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, kar izboljšuje zanesljivost in pravičnost poslovanja družbe. To dosega s pošteno konkurenco in odsotnostjo korupcije tako, da preprečuje oblike protikonkurenčnega delovanja, s tem da preprečuje naslednje aktivnosti: na skrivaj dogovorjene cene konkurentov, prikrojevanje razpisnih ponudb za izigravanje konkurenčne ponudbe, prodajanje pod ceno, da bi proizvod ali storitev konkurenta izrinila s trga, izvajanje nepravilnih sankcij proti konkurentom. Zagovarjamo politiko in prakso, ki spoštujeta lastninske pravice in tradicionalno znanje.

Na področju javnega naročanja skrbimo za zakonito izvajanje postopkov javnega naročanja. V skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) vsebujejo nabavne pogodbe v vrednosti nad 10 tisoč evrov brez DDV protikorupcijsko klavzulo. Pred sklenitvijo pogodbe pridobimo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o družbah, povezanih s ponudnikom. Vse osebe, odgovorne za javna naročila, ki so zavezanci po ZIntPK, posredujejo poročilo o svojem premoženjskem stanju enkrat letno, in sicer do 31. januarja za preteklo leto

V Skupini Intereuropa gojimo ničelno toleranco do vseh oblik korupcije. Pogodbe tako na nabavni kot tudi prodajni strani vključujejo protikorupcijsko klavzulo ne glede na vrednost pogodbe. Prav tako je protikorupcijska klavzula vključena v splošne pogoje poslovanja družbe. V poslovni odnos stopamo s preverjenimi poslovnimi partnerji. Dobro poslovno prakso, ki jo predvideva Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), smo v Intereuropi povzeli v interne akte, ki zavezujejo vse zaposlene.

Politika raznolikosti v Skupini Pošta Slovenije

Vsi kandidati za zaposlitev in zaposleni so obravnavani po načelih enakosti, sorazmernosti in poštenosti, na podlagi individualnih lastnosti in meril, s poudarkom na spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Zavzemamo se za enakopravno možnost pri zaposlovanju in kariernem razvoju ter uravnoteženo spolno strukturo zaposlenih. Glede na naravo dejavnosti je v Skupini Pošta Slovenije zaposlenih 66,7 odstotka moških in 33,3 odstotka žensk.

Graf 10: Struktura zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije po spolu

Nivo vrhnjega menedžmenta (poslovodstvo in direktorji ter njihovi namestniki, svetovalci, pooblaščenci poslovodstva) sestavlja 25 moških in 15 žensk (delež žensk predstavlja 37,5 odstotka). Delež žensk je višji na nivoju srednjega menedžmenta (vodje, upravniki pošt ), kjer je 79,6 odstotka žensk.

Letovanje zaposlenih

Počitniška stanovanja Pošte Slovenije, ki so namenjena oddihu zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije, so na Bledu, v Kranjski Gori, Gozdu - Martuljku, Bovcu, Izoli, Bernardinu (Portorožu) in Piranu. Prav tako so zaposleni lahko letovali v počitniških enotah družbe Intereuropa na lokacijah: Kranjska Gora, Rogla, Podčetrtek - Terme Olimia, Čatež - Terme Čatež in Izola ter Červar in Pag.

V obeh družbah smo razpisali proste kapacitete obeh družb ter načrtovali in tudi centralizirali upravljanje počitniških kapacitet Skupine Pošta Slovenije in s tem realizirali sinergijo v projektu POINT.

Počitniške kapacitete so bile koriščene v vseh mesecih leta 2020, razen v mesecu aprilu, drugi polovici oktobra, novembra in decembra 2020 zaradi ukrepov, vezanih na razglašeno epidemijo COVID-19. Tako je bila zasedenost počitniških enot nekoliko nižja v primerjavi z letom 2019. V letu 2020 je znašala 1.626 dni. Zaposlenim je bilo omogočeno tudi koriščenje počitniških bonov.

1-77

Vključevanje v strokovne organizacije

Zaposleni s svojim znanjem in povezovanjem na različnih gospodarskih in družbenih področjih prispevamo h krepitvi gospodarskih omrežij in spodbujamo nova znanja, konkurenčne prednosti in konkurenčnost gospodarskega okolja. Zato je Skupina Pošta Slovenije članica številnih organizacij v Sloveniji in tujini, in sicer: Združenja Manager, Združenja Manager sekcije managerk, Združenja delodajalcev Slovenije ZDS, Združenja svetov delavcev slovenskih podjetij, Združenja nadzornikov Slovenije, Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije, poslovne skupnosti AmCham Slovenija (Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji), Društva za marketing Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije IZS, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ZAPS, Zavoda za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov GS1, PostEuropa, Euromeda, Slovenskega društva za odnose z javnostmi, Inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO, Gospodarske zbornice Slovenije in njenih združenj/zbornic dejavnosti (Združenja za promet, Združenja za informatiko in telekomunikacije, Podjetniško-trgovinske zbornice), Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Slovenskega odseka Inštituta za notranjo revizijo, Združenja za revizijo in kontrolo informacijskih sistemov, Slovenskega združenja za projektni management, Univerze v Mariboru, Pravne fakultete, Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost, Inštituta za gospodarsko pravo IGP, Evropskega Inštituta za skladnost in etiko poslovanja EISEP, Slovenskega združenja korporativne varnosti, Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Slovenskega združenja za tveganje in zavarovanja SI.RISK, Združenja nabavnikov Slovenije, Poslovnega kluba slovensko-hrvaških gospodarstvenikov, Slovenskega poslovnega kluba Srbije, Slovenskega logističnega združenja, Zelenega omrežja Zelene Slovenije in poslovnih sekretarjev Slovenije, Štajerske gospodarske zbornice, Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve ZEIDES, Svetovne poštne zveze, International Post Corporation (EPG-sporazum, Stars, REIMS-sporazum, ERS-sporazum, PRIME, eCIP).

Merjenje organizacijske klime »Zlata nit« v Skupini Intereuropa

Vsaki dve leti poteka v slovenskem in hrvaškem delu Skupine merjenje organizacijske klime »Zlata nit«. Na podlagi rezultatov zadnjega merjenja v letu 2019 so v letu 2020 potekale aktivnosti za izboljšanje rezultatov na področju nagrajevanja, ki je bilo poleg področja komuniciranja identificirano kot potrebno izboljšave. Skupina Intereuropa je na natečaju, ki poteka pod okriljem projekta Zlata nit, prejela priznanje »SPP Z leti še vedno Zavzeti«. Tovrstno priznanje dobijo podjetja, ki izvajajo ukrepe in izkazujejo skrb za osebno rast in razvoj zaposlenih, starih nad 45 let.

3.4.2 Družbeni steber trajnostnega razvoja

Družbeno odgovorno poslovanje razumemo kot odgovorno upravljanje z osredotočenostjo na področja, bistvena za trajnostni razvoj Skupine Pošta Slovenije in širše družbe ter skladnost poslovanja.

Delujemo v skladu z naslednjimi družbenoodgovornimi standardi:

Spoštujemo veljavne zakone, etične standarde in mednarodne norme.

Delujemo transparentno.

Spodbujamo poglobljene in kontinuirane dialoge z deležniki, saj si prizadevamo izpolniti njihova pričakovanja.

Zagotavljamo visoko stopnjo varnosti: ljudi, blaga in informacij.

Prizadevamo si, da naši dobavitelji izpolnjujejo enake standarde družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja kot mi.

Skrbimo za kulturno dediščino s področja poštne dejavnosti v Sloveniji.

Gradimo nacionalna in mednarodna partnerstva za trajnostni razvoj.

Uspešnost poslovanja Skupine Pošta Slovenije povezujemo s prizadevanji za razvoj ožjega in širšega družbenega okolja. Negovati želimo prijazno okolje, v katerem živimo in delamo, da bi dvignili kakovost življenja zaposlenih in širše skupnosti. To kakovost povečujemo z odgovornim zaznavanjem sprememb in potreb v družbi ter z razvojem novih storitev. V skladu s svojo strategijo skrbimo za krepitev družbenih omrežij, razvoj lokalnih skupnosti, za kulturo in kulturno-tehnično dediščino s področja naše dejavnosti.

Ob tem si v Skupini Pošta Slovenije prizadevamo za korektno in uravnoteženo sodelovanje z vsemi ključnimi javnostmi. Pri tem je naš cilj ažuren, sistematičen in usmerjen proces komuniciranja, objektivno poročanje o našem delovanju ter vzpostavitev in vzdrževanje medsebojnega zaupanja in podpore pri vseh naših ključnih javnostih, kar je temelj za doseganje in utrjevanje splošnega ugleda družbe. Komunikacijsko funkcijo izvajamo strokovno, strateško načrtovano in družbeno odgovorno. Pri komuniciranju sledimo načelom odprte, proaktivne, dvosmerne in strateško načrtovane komunikacije, medtem ko sam način komuniciranja in sporočila strokovno prilagajamo posamezni javnosti. Pri tem sledimo najvišjim standardom komuniciranja.

1-78

Slika 7: Področje krepitve družbenega okolja

Podpora družbenoodgovornim projektom

Pošta in poštne storitve so od nekdaj pomemben del kakovosti življenja ljudi. Tudi v letu 2020 smo bili s proaktivnim delovanjem in odgovornim zaznavanjem sprememb in potreb v družbi ponosni deležnik številnih uspešnih zgodb s področja družbene odgovornosti. V času epidemije COVIDA-19 smo večkrat pokazali, da znamo sodelovati ter po svojih najboljših močeh prispevati k čimprejšnji normalizaciji situacije. Naj bo z donacijo opreme, brezplačnim prevozom zaščitnih sredstev, zagotavljanjem IT-podpore ali s sodelovanjem pri različnih dobrodelnih projektih.

Tako smo v spomladanskem času takoj po prejetju zadostne količine mask za naše zaposlene donirali zaščitne maske Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor in Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana, vsakemu po 10.000 mask, 15.000 mask Civilni zaščiti Republike Slovenije ter 7.000 mask občini Maribor. Maske in razkužila pa smo donirali tudi vsem pogodbenim poštam. Intereuropa je poskrbela za celotno logistično operacijo prevoza za potrebe državnih blagovnih rezerv iz tujine, Arnesu pa smo v spomladanskem valu epidemije pomagali omogočiti izobraževanje na daljavo za 300.000 šolarjev. Ravno tako je družba Intereuropa RTC, d. d., Sarajevo donirala stare računalnike in podprla akcijo Telekoma Bosne in Hercegovine, ki je omogočil brezplačen dostop do interneta otrokom, ki se šolajo od doma. Intereuropa d. d. je UKC Maribor omogočila delovanje v oteženih razmerah in donirala brezplačen najem kontejnerja. Odvisna družba Interagent, d. o. o. je podprla delovanje Zveze prijateljev mladine in VID Humanitarni zavod Kranj.

V letu 2020 smo z 200.000 evri podprli različne dobrodelne projekte, med drugim aktivnosti, ki so jih izvajali: Mestna občina Maribor, Zavod RS za šolstvo, UKC Ljubljana in UKC Maribor, Rdeči križ Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije, ZPM Ljubljana Moste-Polje, Sibahe Slovenska banka hrane, Društvo Viljem Julijan ter Društvo Anima.

Že osmo leto zapored smo s predanimi zaposlenimi v akciji »Poštar Pavli polni šolske torbe«, ki poteka v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, več kot 3.200 otrokom omogočili lažji začetek šolskega leta. V akciji smo zbrali okrog 32.500 kosov šolskih potrebščin ter nekaj več kot 11.000 evrov finančnih sredstev. Tudi Skupina Intereuropa družbeno odgovornost udejanja prek podpore različnim izobraževalnim ustanovam v lokalnem in širšem okolju; družba je 11 dijakom in študentom omogočila opravljanje obvezne šolske prakse.

Pošta Slovenije s svojimi dejavnostmi povezuje ljudi tako na domačem kot tudi na mednarodnem trgu. Spopadi, podnebna kriza in pandemija COVIDA-19 so ogrozile desetletni napredek na področju zdravja žensk in otrok, zato smo tudi v letu, ko se je ves svet spopadal z nevarnostjo koronavirusa, z nizom prodajnih razstav želeli čim bolje podpreti UNICEF-ovo akcijo zbiranja sredstev za cepljenje otrok proti šestim nalezljivim boleznim v državah v razvoju.

V letu 2020 smo z zbiranjem donacij rešili 508 otroških življenj. Z nakupom ene punčke iz cunj, ki simbolizira otroka iz države v razvoju, posamezniki prispevajo 20 evrov, kar zadostuje za cepljenje enega otroka proti šestim nalezljivim boleznim. Punčke iz cunj je mogoče posvojiti že na 35 poštah po Sloveniji.

S podporo humanitarnih, izobraževalnih, športnih, kulturnih in drugih projektov ter aktivnosti na področju zdravstva, izobraževanja, raziskav in drugih dejavnosti nadgrajujemo naše osnovno poslanstvo. Skupaj zmoremo več. Tako vračamo družbi.

Kulturno-umetniška, športna in ostala društva

Kultura in umetnost sta zrcalo vsakega naroda in prav enako lahko rečemo za kulturno-umetniško ustvarjanje posameznih podjetij oziroma njihovih zaposlenih, saj prispeva tako k ugledu kot tudi k boljšemu delu in medsebojnim odnosom med zaposlenimi.

1-79

V okviru priznanega Kulturno-umetniškega društva Pošta Maribor, ustanovljenega leta 1948, delujejo Pihalni orkester KUD Pošta Maribor, moški pevski zbor, likovna sekcija, ljubiteljska glasbena šola in Godba veteranov Štajerske. Članstvo je zelo raznoliko, umetniško ustvarjanje pa združuje tako poštne delavce kot preostale ljubitelje umetnosti. Tako Pihalni orkester Pošta Maribor kot tudi moški pevski zbor beležita vrsto pomembnih mednarodnih priznanj. H glasbeni kulturi veliko prispeva tudi ljubiteljska glasbena šola, ki je s svojo več kot 40-letno tradicijo vzgojila in oblikovala veliko mladih talentov, ki so se kasneje pridružili pihalnemu orkestru. Skupina Pošta Slovenije tako nudi svojim zaposlenim in njihovim družinskim članom možnost vključevanja in aktivnega sodelovanja v društvu ter obiske koncertov in drugih prireditev, ki jih društvo organizira. Na ta način bogati kulturno življenje zaposlenih in vseh, ki so z društvom kakorkoli povezani.

Zaposleni se športno in kulturno udejstvujejo še v Kegljaškem klubu Poštar v Ljubljani, v Društvu za šport in kulturo Poštar Celje, v Društvu za šport in rekreacijo Poštar Maribor in v treh planinskih društvih Pošte in Telekoma v Celju, Ljubljani in Mariboru. Slednja organizirajo izlete, pohode in prireditve ter skrbijo za vzdrževanje planinskih poti ter Poštarskega doma pod Plešivcem in Poštarskega doma na Vršiču.

Za povezovanje upokojenih delavcev so dejavni klubi upokojenih delavcev Pošte po vsej Sloveniji.

Filatelistična društva in Filatelistična zveza Slovenije

Če je izdajanje znamk eno najlepših poslanstev Pošte Slovenije, je podpora tovrstnih dogodkov prav tako ena izmed naših najlepših nalog, ki jo z zadovoljstvom opravljamo.

Vsekakor je imela epidemija velik vpliv tudi na delovanje naše krovne organizacije Filatelistične zveze Slovenije in filatelističnih društev, čemur smo se skušali čim bolj prilagoditi. Pripravili smo številna strokovna predavanja na daljavo prek videokonferenčnega sistema ZOOM, prav tako smo se na ta način udeležili tudi mnogih mednarodnih dogodkov in izobraževanj.

V letu 2020 smo skupaj s filatelističnimi društvi kljub temu podprli več promocij poštnih znamk, filatelističnih razstav in ostalih dogodkov na filatelističnem področju:

v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije smo v času zimskih počitnic pripravili številne otroške delavnice,

oskrbovali in pomagali smo pri delovanju šolskih filatelističnih krožkov,

pripravili smo projekt zbiranja razglednic vseh krajev ob reki Savinji, katerega cilj je vključiti tudi druge osnovne šole v Savinjski dolini, domove za starejše, društva upokojencev ter župane posameznih občin,

ob izidu znamk iz serije Rastlinstvo smo pripravili predstavitev teh znamk v Botaničnem vrtu v Ljubljani,

75-letnico izdajanja poštnih znamk za Slovensko primorje smo obeležili s predstavitvijo znamk v Kopru.

Številne domače in tuje filatelistične razstave in prireditve, ki smo se jih nameravali udeležiti, so bile prestavljene v leto 2021. Kljub vsemu smo pripravili zelo aktualno razstavo Spomini na leto 1920, posvečeno stotim obletnicam požiga Narodnega doma v Trstu, koroškega plebiscita in podpisa Rapalske pogodbe, ki je bila postavljena v kulturnem domu v Gorenji vasi. Soorganizirali smo tudi filatelistično razstavo ob 100-letnici koroškega plebiscita v Celovcu ter pripravili razstavo Slovenska književnost na znamkah.

Izdajanje poštnih znamk gotovo ostaja eno najlepših poslanstev Pošte Slovenije, zato verjamemo, da bo v letu 2021 ponovno mogoče pripravljati tovrstne dogodke. Poštne znamke namreč povezujejo ne samo zbiratelje poštnih znamk, temveč različne generacije, narode in države.

Muzej pošte in telekomunikacij

V letu 2020 je tudi muzejsko dejavnost zaznamovala pandemija COVIDA-19. V Muzeju pošte in telekomunikacij smo se prilagodili danim razmeram in nagovorili naše obiskovalce tudi prek družbenih omrežij in spleta.

Ob stoti obletnici koroškega plebiscita smo v stalni razstavi Zgodovina pošte prikazali dragoceno zbirko priložnostnih znamk iz serije Verigarji, pretiskanih z napisom KGCA 1920. Dodali smo možnost vodenja po muzeju z avdio vodniki v angleškem jeziku.

Ob 30-letnici TOM-a (Telefona za otroke in mladostnike v stiski) smo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine pripravili občasno razstavo Odgovor je pogovor.

V muzeju skrbimo za bogat pedagoški in andragoški program, ki ga vsako leto dopolnjujemo. Spremenjene razmere so vplivale tudi na naše delo. Muzej je v času epidemije čez noč ostal brez svojih zvestih obiskovalcev, kajti šole in že napovedane skupine so odpovedovale obiske. Hitro smo odreagirali in naše vsebine prilagodili in nadgradili. Za osnovnošolske učitelje smo pripravili spletno učno gradivo za izvedbo tehniškega dne na daljavo za tri različna starostna obdobja. Obstoječa gradiva (virtualni sprehod po muzeju, posnete avdio vodnike, didaktičen pripomoček Muzej na obisku, e-knjige, zvoke in digitaliziran otroški vodnik) smo prilagodili učnemu načrtu ter jih kot zaključeno celoto 27. novembra v okviru projekta Noč ima svojo moč objavili na spletu in na družabnih omrežjih.

V Muzeju pošte in telekomunikacij so na ogled stalni zbirki Zgodovina pošte in Zgodovina telekomunikacij, razstava Telekomunikacije nekoč, danes, jutri, Zgodovina Polhograjske graščine ter Krajevni muzej in muzejska pot Dotakni se!, ki je namenjena slepim in slabovidnim obiskovalcem. V letu 2020 je bil muzej zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVIDA-19 pol leta zaprt za obiskovalce. Zabeležili smo 2.800 obiskovalcev, kar je 53,3 odstotka manj kot leto pred epidemijo.

3.4.3 Okoljski steber trajnostnega razvoja

Trajnost je pomemben del korporacijske strategije Skupine Pošta Slovenije

V Skupini Pošta Slovenije si prizadevamo skrbno upravljati svoj okoljski odtis v skladu s Strategijo energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenija do leta 2025, ki je zajeta tudi v ciljih korporativne strategije trajnostnega razvoja v okviru SRP-a 2025, katere ključna strateška usmeritev je:

Skupina Pošta Slovenije je prepoznana kot podjetje z dobro razvito organizacijsko kulturo, ki skrbi za socialno in naravno okolje, v katerem deluje.

1-80

Slika 8: Področje upravljanja okoljskega odtisa

Strategija energetske učinkovitosti opredeljuje smernice, ukrepe in finančne zaveze Skupine Pošta Slovenije na področju upravljanja energetske učinkovitosti sistema (nepremičnine, oprema, vozni park) z vidika ciljev trajnostnega razvoja.

Strategija energetske učinkovitosti sledi usmeritvam iz državnih in mednarodnih iniciativ, kot je Nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, ciljem trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov »Global Compact« (Globalni dogovor OZN pobuda OZN za povezovanje podjetij, dela in civilne družbe glede etičnih načel in standardov), sporazumu »European Green Deal« (Evropski zeleni sporazum), ki ga je sprejela Evropska komisija v decembru 2019, in iniciativi Delivering a Sustainable European Post (Zagotavljanje trajnostne evropske pošte) Združenja evropskih javnih poštnih operaterjev PostEurop.

Pošta Slovenija je zelo aktivna v PostEuropu. V okviru področja Družbena odgovornost podjetij (Corporate Social Responsibility) predseduje delovni skupini Okolje (Working Group Enviroment), prav tako aktivno sodeluje v forumu Zelena mobilnost (Green Mobility Forum). Med 67 poslovnimi praksami, ki so bile v letu 2020 prijavljene na razpis PostEuropa »Utrip srca« (Coup de Cour), je bilo izbranih 20 finalistov. Na področju okolja je bil med njimi tudi projekt Skupine PS »Strategija energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja«. V juniju in novembru 2020 pa smo organizirali virtualna srečanja delovne skupine Okolje.

V okviru foruma Zelena mobilnost smo predstavili izkušnje z uvajanjem električnih vozil v vozni park Pošte Slovenije, izzive, s katerimi smo se pri tem soočali, ter strategijo elektrifikacije voznega parka do leta 2025.

Svetovna poštna zveza je v letu 2020 uvrstila Skupino PS v prvo kategorijo držav članic, ki z ukrepi okoljskega upravljanja zmanjšuje negativne vplive na okolje in o tem tudi ustrezno poroča.

Ključna stebra okoljskega upravljanja Skupine Pošta Slovenije sta implementacija krožnega gospodarstva (obvladovanje snovnih tokov) in učinkovito upravljanje z energijo (posledično zmanjševanje ogljičnega odtisa), kar vključuje tudi uporabo obnovljivih virov energije.

Energetska učinkovitost v Skupini Pošta Slovenije

Zavedanje o omejitvi naravnih virov ter ohranjanju okolja, ogroženega zaradi emisij pri uporabi fosilnih goriv, predstavlja že nekaj časa področje, ki mu Pošta Slovenije posveča veliko pozornost. Zmanjšanje obremenitev okolja s povečanjem energetske učinkovitosti predstavlja za Pošto Slovenije del družbene odgovornosti. Kot gospodarska družba si Pošta Slovenije ob upoštevanju okoljevarstvenih zahtev in širšega družbenega okolja prizadeva za učinkovito poslovanje ter obvladovanje stroškov poslovanja. Zato smo pristopili k uvajanju sistema upravljanja energije in že leta 2018 pridobili mednarodni standard ISO 50001, ki ga vsako leto potrjuje akreditirana zunanja institucija.

Ravnanje z odpadki je v letu 2020 potekalo v skladu z zakonodajo in smernicami Načrta gospodarjenja z odpadki Skupine Pošta Slovenije, kjer so definirani ustrezni postopki za odgovorno ravnanje z odpadki. Odpadkov, ki smo jih prepustili pooblaščenim podjetjem in zanje tudi prejeli evidenčne liste, je bilo skupaj za 2.102 ton, od tega