1-53

2.8 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

2.8.1 Pregled upravljanja tveganj Skupine Pošta Slovenije

V Skupini Pošta Slovenije se zavedamo, da je v hitro spreminjajočem se in negotovem okolju prepoznavanje in obvladovanje tveganj pomemben dejavnik poslovnega uspeha. Obvladujemo jih v sklopu celovitega sistema korporativnega upravljanja s tveganji (v nadaljevanju: KUT), ki je organizacijsko umeščen v OE Kontroling Sistem stalno preverjamo in dopolnjujemo, da bi bila ključna tveganja, ki jim je Skupina Pošta Slovenije izpostavljena, pravočasno prepoznana, ovrednotena in ustrezno obvladovana.

Na podlagi analize Svet za KUT umesti tveganja, ključna za poslovanje, v Register tveganj. V njem so tveganja časovno opredeljena, ovrednotena, imajo določeno odgovorno osebo (t. i. skrbnike tveganj) in definiran način obvladovanja oz. ukrepe ter kazalnike oz. kazalce.

V skladu z metodologijo se ob pripravi poslovno-finančnega načrta Skupine pripravi letna ocena izpostavljenosti tveganjem, ki se med letom posodablja. Na podlagi letne ocene izpostavljenosti se četrtletno in letno pripravi poročilo o korporativnem upravljanju tveganj v Skupini PS, v katerem se za posamezno tveganje v poročilu Registra tveganj naredi ocena obvladovanja, ki lahko opredeljuje tveganja kot manj uspešno, dokaj uspešno in uspešno obvladovana, ali pa se zapiše, da tveganje ni bilo realizirano.

2.8.2 Obvladovanje tveganj v letu 2020 v Skupini Pošta Slovenije

V letu 2020 je bila Skupina PS izpostavljena številnim tveganjem, pri čemer izpostavljamo tveganja, povezana z epidemijo COVIDA-19, ki je med drugim zahtevala rebalans poslovno- finančnega načrta za 2020. Glede na rebalans poslovno-finančnega načrta za 2020 ocenjujemo, da smo tveganja glede na metodologijo ocenjevanja obvladovali uspešno.

V letu 2020 smo bili izpostavljeni naslednjim skupinam tveganj:

nabavnim in prodajnim tveganjem (izguba tržnega deleža, zagotavljanje resursov),

poslovnim tveganjem (strateške povezave in naložbe, upravljanje z nepremičninami, tveganje razvoja),

operativnim tveganjem (delovanje poštnega omrežja, delovanje informacijske infrastrukture, kadrovska tveganja, varnostna tveganja),

finančnim tveganjem (kreditno in obrestno tveganje),

zakonodajnim in regulatornim tveganjem.

Nabavna in prodajna tveganja

Med nabavna in prodajna tveganja smo uvrstili tveganja izgube tržnega deleža (makroekonomska situacija, splošni upad klasičnih storitev, delovanje konkurence, nedoseganja planirane rasti poslovanja, epidemija COVIDA-19) in tveganja zagotavljanja resursov. Ocenjujemo, da smo prodajna tveganja obvladovali uspešno. Pošta Slovenije se je na razmere, ki jih je povzročila pandemija COVIDA-19, odzvala hitro in je kljub pogosto precej oteženim pogojem dela uspela nemoteno zagotavljati poštne, paketne in ostale storitve. Izpad prihodkov od prodaje je med prvim valom epidemije znašal cca 9 milijonov evrov, saj je koronavirus upočasnil gospodarsko rast, vendar je bil upad med drugim valom epidemije tudi s pomočjo ukrepov za zajezitev COVIDA-19 ob koncu leta izničen. V Diviziji Pisma smo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije (zaprtje trgovin z nenujnim blagom) in pospešenega prehoda na e-substitute beležili upad, medtem ko je bil vpliv upada pri ostalih storitvah nižji in ni imel tako pomembnega vpliva na poslovanje podjetja. Visoko rast prihodkov zaradi vpliva epidemije smo beležili pri paketnih storitvah, kjer so se v prvem valu epidemije povišali prihodki zaradi ukrepov za zajezitev epidemije in posledično povečanih spletnih nakupov (segment B2C), nato se je rast postopoma upočasnila, vendar se je z drugim valom epidemije ponovno precej povišala. Porast prihodkov od paketnih storitev je bil ob koncu leta dovolj visok, da je pokril celotno izgubo prihodkov na vseh ostalih segmentih poslovanja. Nabavna tveganja smo uspešno obvladovali, saj je bila realizacija pod planirano vrednostjo. Enako uspešno se je na razmere, ki ga je povzročil COVID-19 odzvala skupina IE in ostale odvisne družbe Skupine PS, ki so s sprejetimi ukrepi uspele obvladati negativni vpliv COVID-19 na poslovanje.

Poslovna tveganja

Med poslovna tveganja smo uvrstili tveganja strateških povezav in naložb, upravljanje z nepremičninami ter tveganja razvoja. Pošta Slovenije se v segmentu strateških povezav srečuje s številnimi izzivi, zato je bilo v tem segmentu sprejetih precej organizacijskih, prodajnih in optimizacijskih ukrepov. Izvedba investicij v planirani višini predstavlja vsako leto znova izziv. Portfelj projektov Strateškega razvojnega programa smo optimizirali, na novo smo določili prioritete posameznih projektov, prav tako pa smo začeli z nekaterimi novimi projekti. Druge odvisne družbe so največjo izpostavljenost izkazovale na področju ciljev naložb predvsem zaradi časovnega zamika načrtovanih investicij.

Operativna tveganja

Obvladovanje operativnih tveganj je pomembno za nemoteno delovanje in uspešen razvoj podjetja. V okviru operativnih tveganj spremljamo tveganja delovanja poštnega omrežja, delovanja informacijske infrastrukture, kadrovska tveganja in varnostna tveganja.

Na področju poštnega omrežja je največje tveganje nedoseganje predpisane kakovosti prenosa poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu po Splošnem aktu o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, ki je določena s Pravilnikom o kakovosti in načinu izvajanja univerzalne poštne storitve. Obvladujemo ga z dnevnim nadzorom procesa in toka pošiljk od oddaje do vročitve. Merjenje kakovosti prenosa poštnih pošiljk v notranjem poštnem prometu izvajamo v skladu z zahtevami standarda. Dosežena kakovost je bila kljub težavam z zagotavljanjem kadra in obsegom dela ustrezna.

1-54

Pošta Slovenije je zaradi velikega števila zaposlenih pomembno izpostavljena kadrovskim tveganjem, ki so povezana z usposobljenostjo ter napakami v delovnih procesih in delovnih postopkih, zlorabami in prevarami zaposlenih, nerazpoložljivostjo zaradi bolniških odsotnosti in visoke fluktuacije ter stavke. Tveganje stavke smo v letu 2020 uspešno obvladovali s socialnim dialogom in doslednim izvrševanjem zavez iz dogovorov, sklenjenih v letih 2019 in 2020. Izpostavljenost kadrovskim tveganjem pri drugih družbah skupine je z vidika števila zaposlenih nizka.

Tveganjem varnosti posvečamo zaradi narave dela (denarno poslovanje, obseg poslovanja, število zaposlenih, velikost IT-infrastrukture) veliko pozornosti. Na tem področju smo izvajali številna izobraževanja zaposlenih ter sprejeli raznovrstne ukrepe, kot so ukrepi fizičnega in tehničnega varovanja, samozaščitna ravnanja zaposlenih, delovanje lastnega nadzornega centra idr. Na področju informacijske varnosti smo v skladu z zakonodajnimi zahtevami in na podlagi lastne iniciative izvajali notranje in zunanje revizijske preglede posameznih segmentov informacijskega sistema ter izvajali še druge ukrepe, kot so dodeljevanje ustreznih pravic na centralnem nivoju, domensko ločena okolja (razvojno, testno in produkcijsko), beleženje incidentov, večnivojski požarni zidovi, uporaba centraliziranega sistema nadzora in upravljanja. V Skupini IE so bili najbolj izpostavljeni tveganju prevare s strani poslovodstev svojih odvisnih družb, ki so pa ga s sprejetimi ukrepi uspešno obvladali in znižali stopnjo izpostavljenosti.

Finančna tveganja

Zaradi razmer, ki jih je povzročil COVID-19, smo posebno pozornost posvečali kreditnemu tveganju. Skupina PS je tudi v letu 2020 aktivno upravljala terjatve do kupcev in ocenjuje, da je kreditno tveganje ustrezno obvladovano. Zaradi narave produktov, dejavnosti velikih kupcev, velike razpršenosti kupcev in intenzivne izterjave ima v tem segmentu ugoden položaj. Skupina IE tveganje zamud in neplačila kupcev obvladuje tako, da ima opredeljene kontrolne limite in mehanizme odobravanja izpostavljenosti kreditnega tveganja za največje kupce.

Pošta Slovenije je kot vsi poštni operaterji vpeta v mednarodni poštni promet, vendar pretežni del denarnega toka poteka v evrih. Obseg poslovanja v tujih valutah ni bistven, zato je izpostavljenost valutnim tveganjem v Pošti Slovenije zanemarljiva. Z vključitvijo Intereurope se je izpostavljenost do tega tveganja povečala, saj je v Intereuropi pripoznano kot tveganje s srednjo stopnjo izpostavljenosti. Izpostavljenost obrestnemu tveganju, ki predstavlja nevarnost sprememb obrestnih mer za depozite ali posojila, je bilo uspešno obvladovano oz. ni bilo realizirano. V začetku leta 2020 je Intereuropa uspešno refinancirala vse finančne obveznosti.

Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju, ki izhaja iz neusklajene dospelosti sredstev in obveznosti do virov sredstev v podjetju, kar lahko povzroči plačilno nesposobnost, je nizka oz. je uspešno obvladovano. Navedeno tveganje obvladujemo s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov (izdatki investicije, bančne garancije, črpanje kredita, obvladovanje kreditnega tveganja in tekočega poslovanja).

Zakonodajna in regulatorna tveganja

Tveganja zakonodaje smo uspešno obvladovali oz. niso bila realizirana. Ob spremembi Zakona o minimalni plači smo bili nizko izpostavljeni. Pri tveganjih regulative smo aktivno delovali in redno komunicirali z AKOS-om, vložili zahtevek za dvig cen USO-storitev, ki je bil odobren ter sodelovali s pristojnim ministrstvom. V skupini IE so bili v dveh odvisnih družbah visoko izpostavljeni tveganju izgube statusa carinskih terminalov, ki so jih z izvedenimi ukrepi uspešno obvladali in znižali stopnjo izpostavljenosti.