1-91

4.3 KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

4.3.1 Konsolidiran izkaz finančnega položaja

V EUR

Pojasnilo

31. 12. 2020

31. 12. 2019

SREDSTVA

Nekratkoročna sredstva

Neopredmetena sredstva

1

5.890.010

5.774.610

Opredmetena osnovna sredstva

2

340.926.491

346.659.775

Naložbene nepremičnine

3

33.160.030

35.185.013

Finančne naložbe v pridružene družbe

4

2.694.918

2.558.615

Druge finančne naložbe

5

78.283

175.819

Finančne terjatve

6

475.082

489.399

Poslovne terjatve

7

509.613

624.079

Druga sredstva

8

506.648

609.262

Odložene terjatve za davek

40

9.158.595

9.671.334

393.399.670

401.747.906

Kratkoročna sredstva

Sredstva za prodajo

9

1.168.520

2.896.592

Sredstva iz pogodb s kupci

10

11.302.080

7.929.079

Zaloge

11

2.250.271

2.045.359

Finančne terjatve

12

9.603.406

1.010.000

Poslovne terjatve

13

75.250.781

73.918.328

Terjatve za davek od dohodka

14

215.699

243.492

Predujmi in druga sredstva

15

1.370.300

5.476.274

Denar in denarni ustrezniki

16

77.550.619

50.603.445

178.711.676

144.122.569

Sredstva skupaj

572.111.346

545.870.475

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

V EUR

Pojasnilo

31. 12. 2020

31. 12. 2019

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

Kapital

17

Osnovni kapital

121.472.482

121.472.482

Kapitalske rezerve

80.392.585

80.392.585

Zakonske rezerve

2.044.145

1.887.630

Rezerve za pošteno vrednost

-4.301.382

-2.667.722

Prevedbene tečajne razlike

-824.988

-264.000

Zadržani poslovni izid

95.627.457

86.826.955

Neobvladujoči delež

31.062.856

41.991.532

325.473.155

329.639.462

Nekratkoročne obveznosti

Rezervacije

18

23.754.235

21.896.575

Odloženi prihodki

19

318.161

320.009

Finančne obveznosti

20

116.887.035

45.746.768

Poslovne obveznosti

21

1.162.068

1.228.713

Odložene obveznosti za davek

40

12.592.104

12.771.958

154.713.603

81.964.023

Kratkoročne obveznosti

Finančne obveznosti

22

17.348.079

66.754.989

Poslovne obveznosti

23

58.431.433

56.309.437

Obveznosti za davek od dohodka

24

854.002

408.480

Obveznosti iz pogodb s kupci

25

737.732

638.820

Odloženi prihodki

26

228.496

349.271

Druge obveznosti

27

14.324.846

9.805.993

91.924.588

134.266.990

Obveznosti skupaj

246.638.191

216.231.013

Kapital in obveznosti skupaj

572.111.346

545.870.475

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

1-92

4.3.2 Konsolidiran izkaz poslovnega izida

V EUR

Pojasnilo

2020

2019

Poslovni prihodki

Prihodki od prodaje

29

410.694.634

277.857.007

Dobički in izgube, ki so posledica odprave pripoznanja poslovnih terjatev

-17.752

-81.375

Drugi prihodki

30

16.040.452

5.509.699

426.717.334

283.285.331

Poslovni odhodki

Nabavna vrednost prodanega blaga

31

1.570.084

2.742.304

Stroški materiala in energije

31

17.916.842

14.056.457

Stroški storitev

32

165.040.353

76.674.192

Stroški dela

33

199.717.426

161.710.361

Amortizacija

34

26.579.308

19.650.127

Izgube zaradi oslabitve terjatev (vključno z razveljavitvami izgub ali dobičkov zaradi oslabitve)

242.253

-45.055

Drugi odhodki

35

7.726.086

3.305.963

418.792.352

278.094.349

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA

7.924.982

5.190.982

Dobiček pri izpogajanem nakupu

36

-

59.951.321

Finančni prihodki iz deležev v dobičku odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb

37

682.782

544.605

Finančni prihodki

38

756.569

792.346

Finančni odhodki

39

2.640.124

1.050.300

POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA

-1.200.773

60.237.972

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO

6.724.209

65.428.954

Obračunani davek

40

1.131.158

192.668

Odloženi davek

40

417.997

-30.777

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

5.175.054

65.267.063

Čisti poslovni izid poslovnega leta, ki pripada:

- lastnikom obvladujoče družbe

4.516.421

65.532.990

- neobvladujočim deležem

658.633

-265.927

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

4.3.3 Konsolidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa

V EUR

Pojasnilo

2020

2019

Čisti poslovni izid poslovnega leta

5.175.054

65.267.063

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

41

Aktuarski dobički/izgube od dolgoročnih zaslužkov

-1.448.842

-1.502.986

Odloženi davki v zvezi s postavkami, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

29.910

127.562

Spremembe poštene vrednosti zemljišč

-79.164

-

Prenos aktuarske izgube v preneseni poslovni izid

-68.288

-

Obračunani davek iz prenesenega čistega poslovnega izida

-85.457

-

-1.651.841

-1.375.424

Postavke, ki bodo pozneje prerazvrščene v poslovni izid

41

Izguba, pripoznana za prevrednotenje finančnih naložb po pošteni vrednosti skozi drugi vseobsegajoči donos

-7.223

14.440

Druge spremembe poštene vrednosti

-

-219

Prevedbene tečajne razlike

-592.575

-264.000

-599.798

-249.779

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta

2.923.415

63.641.860

Vseobsegajoči donos poslovnega izida po obdavčitvi, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe

2.310.949

63.907.787

Vseobsegajoči donos poslovnega izida po obdavčitvi, ki pripada neobvladujočemu deležu

612.466

-265.927

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

1-93

4.3.4 Konsolidiran izkaz denarnega toka

V EUR

Pojasnilo

2020

2019

Denarni tokovi pri poslovanju

Čisti poslovni izid iz obračunskega obdobja

5.175.055

65.267.063

Prilagoditve za:

- amortizacijo (+)

34

26.579.308

19.650.126

- oslabitev in odpise in odpravo slabitve opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (+)

2.940.345

493.940

- dobiček (-) / izgubo (+) pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev

-1.316.438

-169.441

- izgubo zaradi oslabitev in odpisov terjatev (+)

362.542

-124.526

- prihodek (-) / odhodek (+) iz naslova rezervacij

999.471

2.182.334

-    finančne prihodke od obresti (-)

-119.948

-46.485

- druge finančne prihodke (-)

-790.950

-59.844.319

- finančne odhodke – stroške financiranja (+)

1.625.971

746.787

- druge finančne odhodke (+)

736.424

990

- davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki)

1.448.859

-98.025

Denarni tok iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in davki

37.640.639

28.058.444

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij

Sprememba sredstev iz pogodbe

-3.373.417

3.360.120

Sprememba terjatev

2.493.581

-5.607.045

Sprememba zalog

-204.522

-96.864

Sprememba drugih kratkoročnih sredstev

194.174

-117.440

Sprememba obveznosti iz pogodbe

36.231

99.367

Sprememba poslovnih obveznosti

2.004.384

1.930.217

Sprememba rezervacij

3.897.403

-2.443.661

Sprememba odloženih prihodkov

-6.976

238.373

Davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki)

-789.751

-147.950

Denarna sredstva iz poslovanja

41.891.746

25.273.561

Denarni tokovi pri naložbenju

Denarna sredstva pridobljena pri poslovni združitvi

-

7.482.000

Prejemki od dobljenih obresti

170.866

-

Prejemki od dobljenih dividend in deležev v dobičku

552.647

-

Prejemki od prodaje neopredmetenih sredstev

-

3.100

Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev

4.302.510

812.683

Prejemki od prodaje naložbenih nepremičnin

21.870

-

Prejemki iz danih posojil

6, 12

1.017.770

-

Prejemki iz odtujitve finančnih naložb

94.661

-

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-1.640.465

-895.242

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

-20.404.252

-22.653.462

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

-6.901

-54.993

Izdatki za dana posojila

6, 12

-9.603.406

-

Izdatki za pridobitev finančnih naložb

-7.351.172

-28.841.266

Denarna sredstva iz naložbenja

-32.845.872

-44.147.180

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki od vplačanega kapitala

-

-342.186

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti

20

86.423.552

29.324.317

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti

22

-62.908.776

-3.383.669

Izdatki za plačilo obresti do bank

-856.114

-330.589

Izdatki za plačila obveznosti iz najemov

22

-4.537.427

-2.978.466

Izdatki za plačila obresti iz najemov

-182.919

-203.359

Izdatki za izplačane deleže v dobičku

-10.471

-4.000.000

Denarna sredstva iz financiranja

17.927.845

18.086.048

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

16

50.603.445

51.391.016

Tečajne razlike iz denarnih sredstev

-26.545

-

Denarni izid v obdobju

26.973.719

-787.571

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

16

77.550.619

50.603.445

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

1-94

4.3.5 Konsolidiran izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala za leto 2020

Izkaz gibanja kapitala za leto 2019

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

V EUR

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Zakonske rezerve

Rezerve za pošteno vrednost

Prevedbene tečajne razlike

Preneseni čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Skupaj kapital lastnika obvladujočih deležev

Kapital lastnika neobvladujočih deležev

Skupaj

Stanje 31. 12. 2018

121.472.482

80.392.585

1.684.281

-1.367.221

-

15.687.268

9.884.445

227.753.840

375.041

228.128.881

Prilagoditve za nazaj

-

-

-

-

-

23.814

23.814

23.814

Stanje 1. 1. 2019

121.472.482

80.392.585

1.684.281

-1.367.221

-

15.687.268

9.908.259

227.777.654

375.041

228.152.695

Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki

Izplačilo deleža v dobičku

-

-

-

-

-

-4.000.000

-

-4.000.000

-

-4.000.000

Prevzem zaradi poslovne združitve

-

-

-

-

-

-

-

-

41.896.464

41.896.464

Druge spremembe lastniškega kapitala

-

-

-

-

-

-

-

-

-4.883

-4.883

-

-

-

-

-

-4.000.000

-

-4.000.000

41.891.581

37.891.581

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja

-

-

-

-

-

65.532.990

65.532.990

-265.927

65.267.063

Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti

-

-

-

14.142

-

-

14.142

14.142

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja

-

-

-

-1.375.424

-264.000

79

-

-1.639.345

-

-1.639.345

-

-

-

-1.361.282

-264.000

79

65.532.990

63.907.787

-265.927

63.641.860

Spremembe v kapitalu

Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala

-

-

-

9.908.260

-9.908.260

-

-

Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora

-

-

215.502

-

24 

-212.068

458

-458 

-

Druge spremembe v kapitalu

-

-

-9.154 

60.781

-

-89.597

-

-37.970

-8.704 

-46.674

-

-

203.348

60.781

-

9.818.687

-10.120.328

-37.512

-9.162

-46.674

Stanje 31. 12. 2019

121.472.482

80.392.585

1.887.630

-2.667.722

-264.000

21.506.034

65.320.921

287.647.930

41.991.532

329.639.462

V EUR

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Zakonske rezerve

Rezerve za pošteno vrednost

Prevedbene tečajne razlike

Preneseni čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Skupaj kapital lastnika obvladujočih deležev

Kapital lastnika neobvladujočih deležev

Skupaj

Stanje 31. 12. 2019

121.472.482

80.392.585

1.887.630

-2.667.722

-264.000

21.506.034

65.320.921

287.647.930

41.991.532

329.639.462

Stanje 1. 1. 2020

121.472.482

80.392.585

1.887.630

-2.667.722

-264.000

21.506.034

65.320.921

287.647.930

41.991.532

329.639.462

Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki

Izplačilo deleža v dobičku

-

-

-

-

-

-

-

-10.471

-10.471

Obračun med lastniki

-

-

-

-

-

-315.942

-

-315.942

315.942

-

Druge spremembe lastniškega kapitala

-

-

-

-

 -

4.495.260

-

4.495.260

-11.846.613

-7.351.353

-

-

-

-

-

4.179.318

-

4.179.318

-11.541.142

-7.361.824

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja

-

-

-

-

-

4.516.421

4.516.421

658.633

5.175.054

Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti

-

-

-

-7.223

-

-

-7.223

-7.223

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja

-

-

-

-1.632.142

-560.988

-5.119

-

-2.198.249

-46.167

-2.244.416

-

-

-

-1.639.365

-560.988

-5.119

4.516.421

2.310.949

612.466

2.923.415

Spremembe v kapitalu

Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala

-

-

-

65.320.921

-65.320.921

-

-

Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora

-

-

156.515

-

-156.515

-

-

Druge spremembe v kapitalu

-

-

5.705

266.397

-

272.102

272.102

-

-

156.515

5.705

-

65.587.318

-65.483.164

272.102

-

272.102

Stanje 31. 12. 2020

121.472.482

80.392.585

2.044.145

-4.301.382

-824.988

91.267.551

4.359.906

294.410.299

31.062.856

325.473.155