1-55

2.9 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA SKUPINE POŠTA SLOVENIJE

Skupina Pošta Slovenije uporablja za merjenje uspešnosti poslovanja sistem kazalnikov/kazalcev glede na namen oz. cilj spremljanja. V okviru SRP-a se za spremljanje uspešnosti poslovanja definirajo strateški cilji in kazalniki (KPI), upoštevajoč metodologijo BSC, Strategy Maps. Za KUT se uporabljajo kazalniki/kazalci za merjenje uspešnosti realizacije ukrepov obvladovanja tveganj, spremljajo se profitni centri in stroškovna mesta. Izvajanje storitev se spremlja skozi obračun stroškov po aktivnostih poslovnega procesa in po metodi polno alociranih stroškov. Uspešnost trženja se spremlja s sistemom trženjskih kazalnikov/kazalcev in poročil. Sistem merjenja uspešnosti zaokrožujejo različni izkazi (poslovnega izida, drugega vseobsegajočega donosa, poslovnega izida po področnih odsekih, denarnega toka, gibanja kapitala, bilance stanja idr.).

2.9.1 Analiza poslovanja Skupine Pošta Slovenije

Izkaz poslovnega izida Skupine Pošta Slovenije

Tabela 4: Izkaz poslovnega izida Skupine Pošta Slovenije

V EUR

2020

2019

Indeks 2020/2019

Prihodki od prodaje

410.694.634

277.857.007

148

Drugi prihodki

16.022.699

5.428.324

295

Poslovni prihodki

426.717.333

283.285.331

151

Nabavna vrednost prodanega blaga

1.570.084

2.742.304

57

Stroški materiala in energije

17.916.842

14.056.457

127

Stroški storitev

165.040.353

76.674.192

215

Stroški dela

199.717.426

161.710.361

124

Amortizacija

26.579.308

19.650.127

135

Drugi odhodki

7.968.339

3.260.908

244

Poslovni odhodki

418.792.352

278.094.349

151

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA

7.924.981

5.190.982

153

Dobiček pri izpogajanem nakupu

0

59.951.321

-

Finančni prihodki iz deležev v dobičku odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb

682.782

544.605

125

Finančni prihodki

756.569

792.346

95

Finančni odhodki

2.640.124

1.050.300

251

POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA

-1.200.773

60.237.972

-

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO

6.724.208

65.428.954

10

Obračunan davek

1.131.158

192.668

587

Odloženi davek

417.997

-30.777

-

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

5.175.053

65.267.063

8

Čisti poslovni izid poslovnega leta, ki pripada:

- lastnikom obvladujoče družbe

4.516.421

65.532.990

- neobvladujočim deležem

658.633

-265.927

Skupina Pošta Slovenije je v letu 2020 ustvarila 426,7 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 51 odstotkov več kot v letu 2020. Prihodki Pošte Slovenije predstavljajo 56,4 odstotka vseh prihodkov Skupine Pošta Slovenije.

1-56

Graf 4: Struktura poslovnih prihodkov Skupine PS po segmentih v % za leto 2020

Poslovni odhodki Skupine Pošta Slovenije so v letu 2020 znašali 418,8 milijona EUR, kar je za 51 odstotkov več kot v letu 2019. Odhodki so porasli v Pošti Sloveniji in odvisnih družbah IPPS in APS Plus. Poslovni odhodki Pošte Slovenije predstavljajo 57,4 odstotka vseh poslovnih odhodkov Skupine Pošta Slovenije.

Graf 5: Struktura poslovnih odhodkov Skupine PS v % za leto 2020

Skupina Pošta Slovenije je v letu 2020 beležila dobiček v višini 5,2 milijona EUR, od tega je dobiček večinskega lastnika (Pošta Slovenije d. o. o.) 4,5 mio. EUR.

1-57

Kazalniki Skupine Pošta Slovenije

Tabela 5: Kazalniki poslovanja Skupine Pošta Slovenije

V EUR

KAZALNIKI/KAZALCI

Leto

Indeks 2020/2019

2020

2019

Dodana vrednost (poslovni prihodki, zmanjšani za poslovne odhodke + amortizacija + prevrednotovalni poslovni odhodki + stroški dela)

238.004.847

187.168.204

127

Delež dodane vrednosti v poslovnih prihodkih v %

55,8

66,1

Dodana vrednost na zaposlenega (dodana vrednost, deljena s povprečnim številom zaposlenih na osnovi delovnih ur)*

32.292

30.822

105

Produktivnost dela (čisti prihodki od prodaje, deljeni s povprečnim številom zaposlenih na osnovi delovnih ur)**

55.722

57.183

97

Stroški dela na zaposlenega***

27.097

25.558

106

EBITDA - kosmati denarni tok (poslovni prihodki, zmanjšani za poslovne odhodke + amortizacija + prevrednotovalni poslovni odhodki)

38.181.701

25.431.493

150

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v %

8,9

9,0

EBIT - poslovni izid iz poslovanja (poslovni prihodki, zmanjšani za poslovne odhodke)

7.924.982

5.190.982

153

Delež EBIT v poslovnih prihodkih v %

1,9

1,8

E - čisti dobiček

5.175.054

65.267.063

7,9

E - čisti dobiček (obladajoči del)

4.516.421

65.532.990

6,9

Delež E v poslovnih prihodkih v %

1,2

23,0

Celotna ekonomičnost (celotni prihodki / celotni odhodki) v %

101,6

123,4

Ekonomičnost od poslovanja (poslovni prihodki / poslovni odhodki) v %

101,9

101,9

ROS - donosnost prodaje v % (čisti poslovni izid, deljen s čistimi prihodki od prodaje)

1,1

23,6

ROE - donosnost kapitala v % (čisti poslovni izid, deljen s povprečnim kapitalom)

1,4

26,6

ROA - donosnost sredstev v % (čisti poslovni izid, deljen s povprečnimi celotnimi sredstvi)

0,8

15,4

CAPEX - capital expenditure v % (vrednost investicijskih vlaganj, deljena s čistimi prihodki od prodaje)

1,5

8,2

* za leto 2019: (Dodana vrednost Skupine PS brez IE + dodana vrednost Skupine IE)/ (povp.št zaposlenih Skupina PS brez IE + povp.št. zaposlenih Skupina IE)

** za leto 2019: (Čisti prihodki od prodaje Skupine PS brez IE + čisti prihodki od prodaje Skupine IE)/ (povp.št zaposlenih Skupina PS brez IE + povp.št. zaposlenih Skupina IE)

** za leto 2019: (Stroški dela Skupine PS brez IE + čisti prihodki od prodaje Skupine IE)/ (povp.št. zaposlenih Skupina PS brez IE + povp.št. zaposlenih Skupina IE)

1-58

Izkaz finančnega položaja Skupine Pošta Slovenije

Tabela 6: Izkaz finančnega položaja Skupine Pošta Slovenije

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Indeks 2020/2019

SREDSTVA

Nekratkoročna sredstva

393.399.670

401.747.906

98

Neopredmetena sredstva

5.890.010

5.774.610

102

Opredmetena osnovna sredstva

340.926.491

346.659.775

98

Naložbene nepremičnine

33.160.030

35.185.013

94

Finančne naložbe v pridružene družbe

2.694.918

2.558.615

105

Druge finančne naložbe

78.283

175.819

45

Finančne terjatve

475.082

489.399

97

Poslovne terjatve

509.613

624.079

82

Druga sredstva

506.648

609.262

83

Odložene terjatve za davek

9.158.595

9.671.334

95

Kratkoročna sredstva

178.711.676

144.122.569

124

Sredstva za prodajo

1.168.520

2.896.592

40

Sredstva iz pogodb s kupci

11.302.080

7.929.079

143

Zaloge

2.250.271

2.045.359

110

Finančne terjatve

9.603.406

1.010.000

951

Poslovne terjatve

75.250.781

73.918.328

102

Terjatve za davek od dohodka

215.699

243.492

89

Predujmi in druga sredstva

1.370.300

5.476.274

25

Denar in denarni ustrezniki

77.550.619

50.603.445

153

Sredstva skupaj

572.111.346

545.870.475

105

Tabela 7: Izkaz finančnega položaja Skupine Pošta Slovenije

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Indeks 2020/2019

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

Kapital

325.473.155

329.639.462

99

Nekratkoročne obveznosti

154.713.603

81.964.023

189

Kratkoročne obveznosti

91.924.588

134.266.990

68

Obveznosti skupaj

246.638.191

216.231.013

114

Kapital in obveznosti skupaj

572.111.346

545.870.475

105

Povečanje dolgoročnih obveznosti zaradi prejetega dolgoročnega kredita - dodatno črpanje 30,8 mio. EUR ter refinanciranje kredita v Intereuropi (prenos iz kratkoročnega dela).

1-59

2.9.2 Analiza poslovanja v Pošti Slovenije d. o. o.

Izkaz poslovnega izida Pošte Slovenije

Tabela 8: Izkaz poslovnega izida Pošte Slovenije

V EUR

2020

2019

Indeks 2020/2019

Prihodki od prodaje

240.603.293

236.015.959

102

Drugi prihodki

9.488.586

1.667.512

569

Poslovni prihodki

250.091.879

237.683.471

105

Nabavna vrednost prodanega blaga

467.273

490.148

95

Stroški materiala in energije

11.779.101

10.841.299

109

Stroški storitev

60.196.307

61.412.374

98

Stroški dela

154.243.814

142.552.943

108

Amortizacija

17.934.995

16.366.513

110

Izgube zaradi oslabitve terjatev (vključno z razveljavitvami izgub ali dobičkov zaradi oslabitve)

-53.300

269.670

-

Drugi odhodki

5.393.250

1.955.785

276

Poslovni odhodki

249.961.440

233.888.732

107

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA

130.439

3.794.739

3

Finančni prihodki iz deležev v dobičku odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb

3.941.225

641.802

614

Finančni prihodki

817.935

512.334

160

Finančni odhodki

1.783.993

718.774

248

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO

3.105.606

4.230.101

73

Odloženi davek

-54.766

73.078

-

Davek iz dobička

30.061

0

-

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

3.130.311

4.157.023

75

Prihodki Pošte Slovenije

Razdeljeni so v dve glavni skupini, in sicer:

prihodki od poštnih storitev in

prihodki od ostalih storitev.

Prihodke od ostalih storitev pa delimo na:

prihodke od denarnih storitev in

ostale prihodke (prodaja blaga, telegramov, IT-storitev itd).

Med poslovne prihodke poleg zgoraj navedenih čistih prihodkov od prodaje štejemo še usredstvene lastne proizvode in storitve, prevrednotovalne prihodke, prihodke od subvencij, prihodke od odprave rezervacij in vkalkuliranih stroškov, prejete odškodnine in druge prihodke.

Graf 6: Struktura čistih prihodkov od prodaje v letu 2020

1-60

Največji, 88-odstotni delež predstavljajo prihodki od poštnih storitev. Sledijo jim prihodki od denarnih storitev, katerih delež pa se postopoma znižuje.

Poslovni prihodki v Pošti Slovenije so bili v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 višji za 5 odstotkov in so znašali 250,1 milijona EUR. V poslovnih prihodkih je vključenih 7,3 milijona evrov prihodkov od subvencij iz naslova ukrepov za ublažitev posledic epidemije COVIDA-19.

Prihodki od pisemskih storitev so v primerjavi z letom 2019 višji za 1 odstotek predvsem iz naslova dviga cen, medtem ko je indeks števila storitev 89 odstotkov. Padec števila storitev je predvsem posledica pospešenega prehoda na e-substitute in zmanjšanja gospodarske aktivnosti zaradi ukrepov, izvedenih za zajezitev COVIDA-19.

Velik upad beležimo pri prihodkih od direktne pošte in publikacij. V marcu, aprilu in maju smo beležili visok upad prihodkov zaradi ukrepov za zajezitev COVIDA-19, saj so pošiljke oddajala le podjetja, ki so poslovala. S preklicem epidemije in povečevanjem gospodarske aktivnosti smo v poletnih mesecih že beležili nekoliko večje oddaje nenaslovljene direktne pošte (količine podobne kot v enakem obdobju 2019), ki pa so z jesenskimi meseci ponovno upadle. Dodaten upad beležimo med drugim valom epidemije zaradi zapiranja trgovin z nenujnim blagom.

Visoko, 33-odstotno rast beležimo pri prihodkih od paketov. Ti so se v prvem valu epidemije povišali zaradi ukrepov za zajezitev epidemije ter porasta spletnih nakupov (segment B2C), nato se je rast postopoma upočasnila, vendar se je z drugim valom epidemije ponovno precej povišala. Povečal se je tudi delež teh storitev v čistih prihodkih od prodaje.

V segmentu prihodkov od logističnih storitev beležimo upad, kar je posledica prenosa storitev za avtomobilsko branžo na odvisno podjetje PS Logistika ter zmanjšanja prihodka zaradi epidemije COVIDA-19.

Nadaljnji upad prihodkov od denarnih storitev je posledica pričakovanega prehoda na druge oblike plačevanja, ponudbe alternativnih vplačilnih mest drugih ponudnikov plačilnega prometa, prodajnih mest posameznih izdajateljev računov in prehoda na storitev ODKBN; zaradi izrednih razmer, povezanih z zajezitvijo posledic koronavirusa, je bilo plačil s položnicami bistveno manj.

Prihodki od prodaje blaga in iger na srečo so v skladu s pričakovanji, sicer beležimo manjše upade pri večini storitev, kar je posledica manjšega obiska pošt zaradi izrednih razmer, povezanih z zajezitvijo posledic koronavirusa, kjer dalj časa nismo opravljali storitev za partnerje. Dodaten, neplaniran upad glede na leto 2019 pa je posledica dejstva, da je bila večina pošt ob sobotah zaprta. Zaradi omejitev gibanja se je povečalo število oddanih telegramov, višji je izkupiček pri prodaji pisemske in paketne embalaže, kjer smo na začetku leta dvignili cene, višja je prodaja pisarniških potrebščin.

Prihodki od informacijskih storitev so porasli pri storitvah računalništva v oblaku (NIC) ter E-arhiviranja.

Pošta Slovenije je v letu 2020 prejela 7,3 milijona evrov prihodkov od subvencij iz naslova ukrepov za blažitev posledic epidemije COVIDA-19.

Prevrednotovalni prihodki so v letu 2020 zaradi prodaje poslovne zgradbe v Kranju višji.

V primerjavi z letom 2019 so bili zaradi finančnih prihodkov iz deležev v Skupini (prejete dividende odvisnih družb PS Logistika, EPPS in PS Moj paket) višji finančni prihodki.

Odhodki Pošte Slovenije

Poslovni odhodki Pošte Slovenije so bili v letu 2020 za 7 odstotkov višji kot leta 2019 in so znašali 250 milijonov EUR. Največji, 62-odstotni delež predstavljajo stroški dela, sledijo stroški storitev in amortizacije.

Graf 7: Struktura poslovnih odhodkov v Pošti Slovenije

Stroški materiala so višji kot v letu 2019. To je predvsem posledica višjih stroškov zaradi nabave zaščitnega materiala zaradi epidemije COVIDA-19 (maske, rokavice, razkužila) in nabave pnevmatik ter materiala za vzdrževanje.

Stroški energije so v letu 2020 nižji zaradi nižjih cen pogonskih goriv predvsem v začetku leta in nižjih stroškov električne energije.

1-61

Stroški storitev so nižji kot v letu 2019 predvsem pri naslednjih postavkah:

stroški za delo študentov prek študentskega servisa nižji stroški, ker je bilo zaradi ukrepov, povezanih s COVIDOM-19, študentsko delo v času, ko so bili redni zaposleni na čakanju, popolnoma ukinjeno. Število ur študentskega dela je ponovno poraslo konec leta zaradi povečanega obsega dela;

stroški pogodbenih prevozov planirane dodatne logistične storitve niso bile v celoti izvedene, reorganizacija določenih prevozov (vezano predvsem na logistične storitve), dodatni prevozi so potekali v lastni režiji, manjše število dodatnih prevozov;

povračila stroškov za uporabo mopedov in koles v poslovne namene razlog za nižje stroške je v ukinitvi pogodb za uporabo dvokoles ter posledično prenehanje izplačevanja pavšalov oziroma nadomestil;

stroški najemnin manj je najemov osebnih vozil in opredmetenih osnovnih sredstev, viličarji se ne najemajo več.

Na višje stroške dela so v letu 2020 so vplivali:

dogovor s sindikati kot posledica stavkovnih zahtev iz novembra 2019, na podlagi katerega se je v letu 2020 za delavce v prometu izplačeval poseben dodatek, ter sklep poslovodstva z dne 20. decembra 2019, s katerim je bil odobren tudi dodatek za zaposlene v strokovnih službah;

večje povprečno število zaposlenih;

izplačilo kriznega dodatka v višini 3,1 milijona evrov zaradi ukrepov za ublažitev posledic epidemije COVIDA-19;

izplačilo enkratne denarne nagrade vsem delavcem za prisotnost na delu v novembru 2020 zaradi dela v neugodnih pogojih in zaradi povečanega obsega dela v višini 1,8 milijona evrov (bruto II.) oz. povprečno 255 evrov (bruto I.) na delavca;

denarno nagrajevanje zaposlenih za stalno prisotnost na delu, da bi se zmanjšal absentizem v novembru in decembru;

izplačilo za poslovno uspešnost v letu 2020 v višini 1,6 milijona evrov.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so višji glede na 2019 zaradi slabitev opredmetenih osnovnih sredstev.

Finančni odhodki so bili v letu 2020 višji zaradi odhodkov od posojil, prejetih od bank.

Poslovni izid Pošte Slovenije

Epidemija COVIDA-19 je od marca 2020 vplivala na vse segmente poslovanja Pošte Slovenije, pri čemer je bil največji padec storitev in prihodkov zabeležen na področju pisem, medtem ko smo na področju paketov zabeležili rast. Rast prihodkov od paketnih storitev je ob koncu leta nadomestila celotno izgubo prihodkov na vseh ostalih segmentih poslovanja. Dodatno je na poslovanje Pošte Slovenije vplivala rast stroškov dela kot posledica izpolnjevanja dogovora s sindikati.

Kljub oteženemu poslovanju je Pošta Slovenije leto 2020 zaključila z dobičkom v višini 3,1 milijona evrov, kar je za 25 odstotkov manj kot v letu 2019.

Graf 8: Poslovni izid Pošte Slovenije v 000 EUR

1-62

Kazalniki poslovanja Pošte Slovenije

Tabela 9: Kazalniki poslovanja Pošte Slovenije

V EUR

KAZALNIKI/KAZALCI

Leto

Indeks 2020/2019

2020

2019

Dodana vrednost (poslovni prihodki, zmanjšani za poslovne odhodke + amortizacija + prevrednotovalni poslovni odhodki + stroški dela)

175.386.162

163.152.298

107

Delež dodane vrednosti v poslovnih prihodkih v %

70,1

68,6

Dodana vrednost na zaposlenega (dodana vrednost, deljena s povprečnim številom zaposlenih na osnovi delovnih ur)

31.828

29.932

106

Produktivnost dela (čisti prihodki od prodaje, deljeni s povprečnim številom zaposlenih na osnovi delovnih ur)

43.663

43.300

101

Stroški dela na zaposlenega

27.991

26.153

107

EBITDA - kosmati denarni tok (poslovni prihodki, zmanjšani za poslovne odhodke + amortizacija + prevrednotovalni poslovni odhodki)

21.036.628

20.573.006

102

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v %

8,4

8,7

EBIT - poslovni izid iz poslovanja (poslovni prihodki, zmanjšani za poslovne odhodke)

130.439

3.794.739

3

Delež EBIT v poslovnih prihodkih v %

0,1

1,6

E - čisti dobiček

3.130.312

4.157.023

75

Delež E v poslovnih prihodkih v %

1,3

1,7

Celotna ekonomičnost (celotni prihodki / celotni odhodki) v %

101,2

101,8

Ekonomičnost od poslovanja (poslovni prihodki / poslovni odhodki) v %

100,1

101,6

ROS - donosnost prodaje v % (čisti poslovni izid, deljen s čistimi prihodki od prodaje)

1,3

1,8

ROE - donosnost kapitala v % (čisti poslovni izid, deljen s povprečnim kapitalom)

1,4

1,9

ROA - donosnost sredstev v % (čisti poslovni izid, deljen s povprečnimi celotnimi sredstvi)

0,9

1,3

CAPEX - capital expenditure v % (vrednost investicijskih vlaganj, deljena s čistimi prihodki od prodaje)

7,5

8,4

Izkaz finančnega položaja Pošte Slovenije

Tabela 10: Izkaz finančnega položaja Pošte Slovenije sredstva

V EUR

Na dan31. 12. 2020

Delež v %

Na dan31. 12. 2019

Delež v %

Indeks 2020/2019

SREDSTVA

363.130.204

100,0

326.469.033

100,0

111

Nekratkoročna sredstva

238.380.756

65,6

234.072.707

71,7

102

Neopredmetena sredstva

1.341.566

0,4

570.527

0,2

235

Opredmetena osnovna sredstva

174.894.305

48,2

177.289.301

54,3

99

Naložbene nepremičnine

7.459.240

2,1

8.337.887

2,6

89

Finančne naložbe v odvisne družbe

50.875.151

14,0

44.162.778

13,5

115

Finančne naložbe v pridružene družbe

111.009

0,0

111.009

0,0

100

Druge finančne naložbe

48.935

0,0

53.819

0,0

91

Finančne terjatve

422.111

0,1

421.441

0,1

100

Poslovne terjatve

264.212

0,1

369.941

0,1

71

Druga sredstva

477.093

0,1

426.144

0,1

112

Odložene terjatve za davek

2.487.134

0,7

2.329.860

0,7

107

Kratkoročna sredstva

124.749.448

34,4

92.396.326

28,3

135

Sredstva za prodajo

754.679

0,2

195.592

0,1

386

Sredstva iz pogodb s kupci

10.785.400

3,0

7.396.079

2,3

146

Zaloge

1.616.990

0,4

1.393.750

0,4

116

Finančne terjatve

7.300.000

2,0

0

0,0

0

Poslovne terjatve

42.263.933

11,6

39.438.066

12,1

107

Predujmi in druga sredstva

943.676

0,3

5.093.216

1,6

19

Denar in denarni ustrezniki

61.084.770

16,8

38.879.623

11,9

157

Stanje sredstev je na dan 31. decembra 2020 za 11 odstotkov višje v primerjavi s koncem leta 2019. Najpomembnejša postavka v strukturi sredstev ostajajo opredmetena osnovna sredstva v višini 48,2 odstotka vseh sredstev.

1-63

Neopredmetena osnovna sredstva so se povišala iz naslova aktiviranja licenc, kar je povezano z uvajanjem novega informacijskega sistema. Slabitev zgradb v višini 2,9 milijona evrov je vplivala k znižanju opredmetenih osnovnih sredstev. Povečale so se naložbe v odvisne družbe z nakupom dodatnega deleža Intereurope d. d., nakupom delnic AD Intereuropo Srbija in Zetatrans AD. Nižje so kratkoročne poslovne terjatve zaradi vračila varščine za naložbo v Zetatrans. V sklopu presoje poštenih vrednosti je bila v letu 2020 izvedena slabitev naložbe v APS PLUS. Denarna sredstva so se povišala zaradi črpanja dolgoročnega kredita.

Tabela 11: Izkaz finančnega položaja Pošte Slovenije kapital in obveznosti

V EUR

Na dan31. 12. 2020

Delež v %

Na dan31. 12. 2019

Delež v %

Indeks 2020/2019

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

363.130.204

100,0

326.469.033

100,0

111

Kapital

218.677.483

60,2

216.528.576

66,3

101

Rezervacije

18.773.865

5,2

17.290.110

5,3

109

Nekratkoročne obveznosti

62.792.721

19,2

43.797.334

13,4

143

Kratkoročne obveznosti

62.886.135

17,3

48.853.013

15,0

129

Stanje obveznosti do virov sredstev je na dan 31. decembra 2020 za 11 odstotkov višje v primerjavi s koncem leta 2019. Na osnovi aktuarskega izračuna smo dodatno oblikovali rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine. Povišale so se finančne obveznosti iz naslova črpanja kredita (povezava Intereuropa).