1-130

4.6 DOLOČANJE POŠTENE VREDNOSTI IN FINANČNA TVEGANJA

Področje tveganja

Opis tveganja

Ukrepi za obvladovanje tveganja

Izpostavljenost

Kreditno tveganje

Nepravočasna poravnava zapadlih terjatev ali neporavnava.

Sprotna in ažurna izterjava, poglobljeno delo na področju kompenzacij, sklepanje dogovorov o poravnavi, čim ugodnejši koeficient obračanja terjatev. Preventivno delovanje s preverjanjem bonitet, postavljanjem kreditnih limitov in pridobivanjem instrumentov zavarovanja, aktivno spremljanje stanja naših terjatev, redno izvajanje postopkov izterjav, centralno obvladovanje kupcev za večje družbe v Skupini.

Majhna

Valutno tveganje

Vpliv sprememb tečajev tujih valut na poslovni izid.

Zaradi nizkega prometa v tuji valuti Skupina ukrepov, kot so varovanje valutnih tveganj, nakup drugih valut v trenutku oddaje, spremljanje kazalcev mednarodnih trgov, ni izvajala. Ni uporabljala valutnega ščitenja, saj Skupina sklepa predvsem pogodbe v stabilnih valutah. Opomba: Izjema sta odvisni družbi v Ukrajini, kjer so finančne obveznosti nominirane v EUR, poslovanje pa ni pretežno vezano na EUR in domača valuta ni stabilna.

Majhna

Obrestno tveganje

Nedoseganje obrestnih mer (OM) v skladu s planom zaradi povečanja zadolževanja in sprememb na trgu ter doseganje nižjih obrestnih mer iz naslova depozitov.

Razpršenost kreditov in depozitov med bankami ter aktivno sodelovanje z bankami, izdelan krizni scenarij v primeru zanihanja OM za 50 odstotkov.

Majhna

Tveganje plačilne sposobnosti

Neusklajena likvidnost oziroma dospelost sredstev in obveznosti do virov sredstev lahko povzroči plačilno nesposobnost.

Najem kreditov, nadzor nad izvedbo investicij, redna izterjava domačih in tujih kupcev, koriščenje depozitov. Vse aktivnosti Skupine so usmerjene v stalen nadzor, planiranje likvidnosti in urejene odnose do vseh deležnikov, zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, stalno spremljanje likvidnosti, napoved denarnega toka, ustrezno visoke kreditne linije za uravnavanje kratkoročnih likvidnostnih nihanj, primerno višino in ročnost dolgoročnih posojil, redne stike z bankami upnicami.

Majhna

Kreditno tveganje

Kreditno tveganje je tveganje, da bodo družbe v Skupini utrpele finančno izgubo, če stranka ne bo izpolnila pogodbenih obveznosti. Kreditno tveganje nastane predvsem zaradi terjatev do strank.

Zaradi družbenoekonomskega okolja in tudi vpliva COVIDA-19 posvečamo posebno pozornost kreditnemu tveganju. Skupina je tudi v letu 2020 aktivno spremljala terjatve do kupcev. Z enotnim vodenjem politike plačilnih pogojev in možne izpostavljenosti do posameznega kupca že v osnovi preprečujemo večje negativne odklone pri rednem poplačilu terjatev. Zaradi narave produktov, dejavnosti velikih kupcev, velike razpršenosti kupcev in intenzivne izterjave je naš položaj zaradi neporavnavanja finančnih obveznosti posameznega kupca v primerjavi z drugimi dejavnostmi ugodnejši.

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev (brez terjatev do zaposlenih, države in danih predujmov) je bila izpostavljena kreditnemu tveganju in je bila na datum poročanja naslednja:

V EUR

Pojasnilo

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Dana posojila in depoziti

6, 12

10.485.771

1.501.006

Popravek vrednosti danih posojil in depozitov

6, 12

-407.283

-1.607

Terjatve do kupcev

7, 13

75.482.792

77.424.277

Popravek vrednosti terjatev do kupcev

7, 13

-6.410.906

-7.455.812

Druge poslovne terjatve

7, 13

2.217.629

3.474.567

Popravek vrednosti drugih poslovnih terjatev

7, 13

-722.332

-812.473

Denar in denarni ustrezniki

16

77.550.619

50.603.445

Nezaračunani prihodki

10

11.355.189

7.993.479

Popravek vrednosti nezaračunanih prihodkov

10

-53.109

-64.400

Skupaj

169.498.370

132.662.482

Skupina svojih terjatev v glavnem ne zavaruje, razen terjatev do kupcev s slabšo bonitetno oceno. Višina zavarovanih terjatev v letu 2020 znaša 5.422.157 evrov in se pretežno nanaša na Skupino Intereuropa.

Struktura terjatev po zapadlosti je razvidna iz naslednje tabele.

1-131

Terjatve do kupcev (kratkoročne in nekratkoročne) po rokih, zapadlih za plačilo

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nezapadle terjatve

59.857.046

56.238.575

Zapadle terjatve

15.622.756

21.185.702

- do 30 dni

5.273.913

8.865.465

- od 31 do 60 dni

1.687.153

1.155.282

- od 61 do 90 dni

762.136

2.489.595

- od 91 do 180 dni

1.467.176

1.643.073

- od 181 do 365 dni

1.191.996

5.156.863

- nad 365 dni

5.240.382

1.862.424

Tečajne razlike

2.990

13.000

Skupaj

75.482.792

77.424.277

Terjatve za obresti in druge terjatve (kratkoročne in nekratkoročne) po rokih, zapadlih za plačilo

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Nezapadle terjatve

943.553

1.962.894

Zapadle terjatve

1.274.076

1.511.673

- do 30 dni

109.868

105.759

- od 31 do 60 dni

5.102

1.280

- od 61 do 90 dni

2.453

10.052

- od 91 do 180 dni

13.449

53.438

- od 181 do 365 dni

375.149

515.322

- nad 365 dni

768.055

825.822

Skupaj

2.217.629

3.474.567

Poslovne terjatve po rokih, zapadlih za plačilo, so izkazane v bruto vrednosti.

Gibanje popravka vrednosti poslovnih terjatev (nekratkoročnih in kratkoročnih)

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Stanje na koncu preteklega poslovnega leta

8.268.285

3.241.546

Prehod na MSRP 9

-

Stanje 1. 1.

8.268.285

3.241.546

Povečanje zaradi poslovne združitve

-

5.680.000

Drugo

-61.192

-

Odpisi

-1.299.321

-606.127

Plačila terjatev

-5.727

-7.964

Izguba zaradi oslabitve terjatev

358.424

394.632

Razveljavitev izgub zaradi oslabitve

-104.880

-431.801

Tečajne razlike

-22.351

-2.001

Stanje 31. 12.

7.133.238

8.268.285

Gibanje popravka vrednosti sredstev iz pogodb s kupci

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Stanje na koncu preteklega poslovnega leta

64.000

72.286

Stanje 1. 1.

64.000

72.286

Izguba zaradi oslabitve terjatev

-

-7.886

Razveljavitev izgub zaradi oslabitve

-11.291

-

Stanje 31. 12.

53.109

64.400

Gibanje popravka vrednosti finančnih terjatev (nekratkoročnih in kratkoročnih)

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Stanje na koncu preteklega poslovnega leta

405.813

404.206

Stanje 1. 1.

405.813

404.206

Izguba zaradi oslabitve terjatev

1.649

1.607

Razveljavitev izgub zaradi oslabitve

-514

Tečajne razlike

335

Stanje 31. 12.

407.283

405.813

1-132

Valutno tveganje

Obvladujoča družba Pošta Slovenije je kot vsi poštni operaterji vključena v mednarodni poštni promet, vendar pretežni del denarnega toka poteka v evrih. Obseg poslovanja v tujih valutah ni bistven, zato je izpostavljenost valutnim tveganjem zanemarljiva.

Iz naslednje tabele je razvidna izpostavljenost spremembam deviznih tečajev (brez terjatev in obveznosti do zaposlenih, države in za predujme)

V EUR

31. 12. 2020

EUR

USD

HRK

SDR*

OSTALO

Denar in denarni ustrezniki

77.550.619

71.431.709

490.414

5.331.632

-

296.864

Kratkoročne poslovne terjatve

70.011.836

61.583.682

357.254

3.732.774

2.412.815

1.925.311

Nekratkoročne poslovne terjatve

555.347

552.441

-

-

-

2.906

Kratkoročne finančne terjatve

9.603.406

9.602.640

-

-

-

766

Nekratkoročne finančne terjatve

475.082

422.111

-

39.279

-

13.692

Kratkoročne poslovne obveznosti

-34.482.974

-27.895.858

-488.798

-2.870.115

-1.300.105

-1.928.098

Nekratkoročne poslovne obveznosti

-151.736

-151.736

-

-

-

-

Kratkoročne finančne obveznosti

-17.348.079

-16.914.625

-

-57.542

-

-375.912

Nekratkoročne finančne obveznosti

-116.887.034

-115.827.658

-

-117.308

-

-942.068

Izpostavljenost izkaza finančnega položaja

-10.673.533

-17.197.294

358.870

6.058.720

1.112.710

-1.006.539

*SDR (Special Drawing Right) oz. DTS (Droit de tirage special) je posebna pravica črpanja, ki označuje denarno enoto, sestavljeno iz košarice valut, ki jo določa Mednarodni denarni sklad. V tej denarni enoti se praviloma obračunavajo mednarodne poštne storitve.

V EUR

31. 12. 2019

EUR

USD

HRK

SDR*

OSTALO

Denar in denarni ustrezniki

50.603.445

47.793.575

272.753

1.433.079

-

1.104.038

Kratkoročne poslovne terjatve

72.006.480

61.224.061

102.597

4.356.158

3.227.664

3.096.000

Nekratkoročne poslovne terjatve

624.079

612.079

-

-

-

12.000

Kratkoročne finančne terjatve

1.010.000

1.009.000

-

-

-

1.000

Nekratkoročne finančne terjatve

489.399

426.684

-

9.715

-

53.000

Kratkoročne poslovne obveznosti

-36.963.976

-29.810.315

-2.118

-4.241.288

-914.859

-1.995.396

Nekratkoročne poslovne obveznosti

-1.228.713

-1.228.713

-

-

-

-

Kratkoročne finančne obveznosti

-66.754.989

-65.897.315

-

-346.674

-

-511.000

Nekratkoročne finančne obveznosti

-45.746.768

-44.679.773

-

-759.995

-

-307.000

Izpostavljenost izkaza finančnega položaja

-25.961.043

-30.550.717

373.232

450.995

2.312.805

1.452.642

*SDR (Special Drawing Right) oz. DTS (Droit de tirage special) je posebna pravica črpanja, ki označuje denarno enoto, sestavljeno iz košarice valut, ki jo določa Mednarodni denarni sklad. V tej denarni enoti se praviloma obračunavajo mednarodne poštne storitve.

Neugodna sprememba tečaja EUR proti USD, HRK, SDR in RSD za 10 odstotkov na dan 31. decembra 2020 bi zmanjšala poslovni izid za 666.615 evrov.

Obrestno tveganje

Izpostavljenost obrestnemu tveganju, ki predstavlja nevarnost sprememb obrestnih mer, je razvidna iz spodnje tabele:

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Finančni instrumenti, obrestovani po fiksni obrestni meri

Finančne terjatve

10.013.488

1.434.399

Denar in denarni ustrezniki

77.550.619

50.603.445

Finančne obveznosti

-10.869.443

-12.484.930

Neto finančni instrumenti po fiksni obrestni meri

76.694.664

39.552.914

Finančni instrumenti, obrestovani po variabilni obrestni meri

Finančne terjatve

65.000

65.000

Finančne obveznosti

-123.365.671

-100.016.827

Neto finančni instrumenti po variabilni obrestni meri

-123.300.671

-99.951.827

Analiza občutljivosti in vpliv na poslovni izid iz rednega poslovanja

V EUR

Posojilo na dan 31. 12. 2020

Porast OMza 0,1 odst. točke

Porast OM za 0,25 odst. točke

Porast OM za 0,5 odst. točke

6 M EURIBOR

67.715.875

-

-

-

3 M EURIBOR

54.850.000

-

-

-

1 M BELIBOR*

799.796

-800

-1.999

-3.999

Skupaj

123.365.671

-800

-1.999

-3.999

*Referenčna obrestna mera na srbskem medbančnem trgu

1-133

Analiza prikazuje, za koliko bi se spremenil poslovni izid Skupine, če bi se obrestna mera, ki je veljavna na 31. decembra 2020, spremenila za 0,1 odstotne točke, 0,25 odstotne točke in 0,5 odstotne točke. Ker sta 6-mesečni in 3-mesečni EURIBOR na dan 31. decembra 2020 znašala manj kot 0,5 odstotka, vpliva spremembe obrestne mere na poslovni izid na dan 31. decembra 2020 ne bi bilo. Sprememba mesečnega BELIBOR-a pa bi povzročila spremembo poslovnega izida, kot je razvidno iz zgornje tabele. Mesečni BELIBOR je na dan 31. decembra 2020 znašal 0,6 odstotka.

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje, ki izhaja iz neusklajene dospelosti sredstev in obveznosti do virov sredstev, lahko povzroči plačilno nesposobnost (pomanjkanje denarnih sredstev za poravnavanje zapadlih obveznosti). Zaradi negativnih gibanj gospodarskih aktivnosti, v letu 2020 povezanih predvsem s pandemijo COVIDA-19, je to tveganje tesno povezano s kreditnim tveganjem. Navedeno tveganje Skupina obvladuje s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov (investicije, obvladovanje kreditnega tveganja in tekočega poslovanja).

V EUR

Knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2020

Pogodbeni denarni tokovi skupaj

Od 0 do 6 mesecev

Od 6 do 12 mesecev

Od 1 do 5 let

Nad 5 let

Prejeta posojila od bank in drugih

123.276.143

128.266.698

6.927.795

7.471.495

84.499.783

29.367.625

Finančne obveznosti iz najema

10.533.884

10.558.115

2.525.978

1.918.358

6.113.779

-

Obveznosti za dividende in druge deleže

425.086

425.087

5.142

419.945

-

-

Obveznosti do dobaviteljev

29.324.299

30.080.067

29.939.610

24.647

93.098

22.712

Druge poslovne obveznosti*

5.310.410

5.310.410

5.146.229

12.445

151.736

-

Skupaj

168.869.822

174.640.376

44.544.754

9.846.890

90.858.396

29.390.337

*Brez obveznosti do zaposlenih, države in prejetih predujmov

V EUR

Knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2019

Pogodbeni denarni tokovi skupaj

Od 0 do 6 mesecev

Od 6 do 12 mesecev

Od 1 do 5 let

Nad 5 let

Prejeta posojila od bank in drugih

99.855.609

101.405.120

59.884.819

3.137.716

26.495.790

11.886.795

Finančne obveznosti iz najema

12.208.148

12.884.517

3.262.472

1.723.473

7.898.572

-

Obveznosti za dividende in druge deleže

438.000

438.000

438.000

-

-

-

Obveznosti do dobaviteljev

32.795.345

33.592.345

33.383.345

69.000

71.000

69.000

Druge poslovne obveznosti*

5.397.345

5.411.344

4.384.567

-

1.026.777

-

Skupaj

150.694.451

153.731.326

101.353.203

4.930.189

35.492.139

11.955.795

*Brez obveznosti do zaposlenih, države in prejetih predujmov

Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve Skupine in razčlenitve je treba določiti poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti.

Poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je Skupina določila na način, ki je opisan v nadaljevanju.

Zemljišča in naložbene nepremičnine

Poštena vrednost zemljišč in naložbenih nepremičnin je za pretežni del teh nepremičnin ugotovljena na podlagi izdelanih cenitev, pri katerih je bila ugotovljena nadomestljiva tržna vrednost.

Druge nekratkoročne finančne naložbe

Poštena vrednost drugih nekratkoročnih finančnih naložb se določa glede na zaključni borzni tečaj na dan poročanja.

Finančne obveznosti

Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil glavnice in obresti, diskontiranih po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja.

Poslovne in druge terjatve

Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti prihodnjih izplačil glavnice in obresti, diskontiranih po tržni obrestni meri na datum poročanja.

1-134

Poštena vrednost

2020

2019

V EUR

Knjigovodska vrednost

Poštena vrednost

Knjigovodska vrednost

Poštena vrednost

Nekratkoročne finančne naložbe

2.773.201

2.773.201

2.734.434

2.734.434

Naložbene nepremičnine

33.160.030

33.160.030

35.185.013

35.185.013

Nekratkoročne finančne terjatve

475.082

475.082

489.399

489.399

Nekratkoročne poslovne terjatve

509.613

509.613

624.079

624.079

Kratkoročne finančne terjatve

9.603.406

9.603.406

1.010.000

1.010.000

Kratkoročne poslovne terjatve

75.250.781

75.250.781

73.918.327

73.918.327

Denar in denarni ustrezniki

77.550.619

77.550.619

50.603.445

50.603.445

Nekratkoročne finančne obveznosti

-116.887.035

-116.887.035

-45.746.768

-45.746.768

Nekratkoročne poslovne obveznosti

-1.162.068

-1.162.068

-1.228.713

-1.228.713

Kratkoročne finančne obveznosti

-17.348.079

-17.348.079

-66.754.988

-66.754.988

Kratkoročne poslovne obveznosti

-59.169.165

-59.169.165

-56.948.257

-56.948.257

Skupaj

4.756.385

4.756.385

-6.114.029

-6.114.029

Poštena vrednost sredstev

V EUR

2020

2019

1. raven

2. raven

3. raven

1. raven

2. raven

3. raven

Sredstva, merjena po pošteni vrednosti

Nekratkoročne finančne naložbe

44.400

-

2.728.801

49.284

-

2.685.150

44.400

-

2.728.801

49.284

-

2.685.150

Sredstva, za katera je poštena vrednost razkrita

Nekratkoročne finančne terjatve

-

-

475.082

-

-

489.399

Nekratkoročne poslovne terjatve

-

-

509.613

-

-

624.079

Kratkoročne finančne terjatve

-

-

9.603.406

-

-

-1.010.000

Kratkoročne poslovne terjatve

-

-

75.250.781

-

-

73.918.327

Denar in denarni ustrezniki

77.550.619

-

-

50.603.445

-

-

77.550.619

-

85.838.882

50.603.445

-

76.041.805

Skupaj

77.595.019

-

88.567.683

50.652.729

-

78.726.955

Poštena vrednost naložbenih nepremičnin

V EUR

2020

2019

1. raven

2. raven

3. raven

1. raven

2. raven

3. raven

Sredstva, za katera je poštena vrednost razkrita

Naložbene nepremičnine

33.160.030

-

-

35.185.013

Skupaj

33.160.030

-

-

35.185.013

Poštena vrednost obveznosti

V EUR

2020

2019

1. raven

2. raven

3. raven

1. raven

2. raven

3. raven

Sredstva, za katera je poštena vrednost razkrita

Nekratkoročne finančne obveznosti

-

-

116.887.035

-

-

45.746.768

Nekratkoročne poslovne obveznosti

-

-

1.162.068

-

-

1.228.713

Kratkoročne finančne obveznosti

-

-

17.348.079

-

-

66.754.988

Kratkoročne poslovne obveznosti

-

-

59.169.165

-

-

56.948.257

Skupaj

-

-

194.566.347

-

-

170.678.726

Sredstva in obveznosti uvrščamo glede na izračun njihove poštene vrednosti v tri ravni:

prva raven sredstva po tržni ceni (uporaba objavljenih cen, ki se pojavljajo na aktivnem trgu za enaka sredstva in obveznosti),

druga raven sredstva, ki se ne uvrščajo v prvo raven, njihova vrednost pa je določena neposredno ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov,

tretja raven sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov in jih zato ni mogoče uvrstiti v prvo ali drugo raven.

Poštena vrednost kratkoročnih sredstev in obveznosti je enaka njihovi knjigovodski vrednosti. Poštena vrednost naložbenih nepremičnin se ugotavlja na podlagi cenitev, ki jih pripravijo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin. Za naložbene nepremičnine, katerih poštena vrednost je bila ocenjena, je cenilec uporabil metodo tržnih primerjav ter na donosu zasnovan način, pri čemer so bili podatki o primerljivih prodajah korigirani glede na lastnosti posamezne nepremičnine (velikost, lokacija, namen itd.).