1-16

1.3 POROČILO NADZORNEGA SVETA

Poročilo o delu Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. v letu 2020

Nadzorni svet je v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. sestavljen iz šestih članov. Štiri člane imenuje ustanovitelj, dva člana pa imenuje svet delavcev družbe.

Nadzorni svet so v letu 2020 sestavljali Matjaž Šifkovič, predsednik, Dejan Kastelic, namestnik predsednika, Matjaž Fortič in Zdravko Selič, člana, ter Božidar Pograjc in Aleš Arnejčič, ki so ju izvolili predstavniki delavcev (do 12. januarja 2020), od 13. januarja 2020 pa Dijana Kos in Saša Gržinić. Člani nadzornega sveta so neodvisni in upoštevajo cilje družbe, katerim podredijo morebitne drugačne osebne ali posamične interese. Prav tako člani nadzornega sveta izvajajo vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili nasprotju interesov. Imajo potrebna ekonomska in druga strokovno-tehnična znanja, kar zagotavlja učinkovito in strokovno delo nadzornega sveta, prav tako pa se redno izobražujejo. V okviru revizijske in kadrovske komisije je nadzorni svet sodeloval s priznanima strokovnjakinjama s področja revizije, računovodenja in ekonomije ter upravljanja s človeškimi viri (HRM), ki sta zunanji članici komisij. Nadzorni svet je zaradi namere Pošte Slovenije po akviziciji družbe v okviru projekta MAX sodeloval tudi z zunanjim neodvisnim svetovalcem/strokovnjakom s področja vrednotenja podjetij in velikih investicij.

Nadzorni svet se je v letu 2020 sestal na devetih rednih sejah, eni izredni seji in izvedel štiri korespondenčne seje. Svoje naloge je opravljal v skladu z zakonskimi pristojnostmi in Aktom o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. ter načrtom dela nadzornega sveta, sprejetim za leto 2020. Seje je pisno skliceval in njihov dnevni red določil predsednik nadzornega sveta. Člani so v letu 2020 svojo funkcijo opravljali vestno, saj so se sej redno udeleževali upravičeno sta na eni seji manjkala samo Dejan Kastelic in Matjaž Šifkovič, udeležba preostalih članov nadzornega sveta na sejah je bila 100-odstotna, v razpravah ter pri odločanju pa so vsi člani nadzornega sveta aktivno sodelovali.

Nadzorni svet je v skladu z zakonodajo in skrbnostjo, ki se od njega zahteva, nadzoroval poslovanje družbe. V začetku leta se je seznanil z vsebino poroštvenih pogodb in poroštvene izjave ter podal soglasje k sklenitvi poslov, kjer Pošta Slovenije d. o. o. jamči kot porok za pogodbe, sklenjene med Intereuropo d. d. in bankama, ter sklenitvi poroštvene izjave z zavarovalnico. Predsednik nadzornega sveta je podpisal Aneks št. 2 k pogodbi, sklenjeni z zakonitim revizorjem, zaradi povečanega obsega dela pri reviziji letnega poročila Pošte Slovenije in razširjene Skupine Pošta Slovenije ter Aneks št. 3 zaradi spremembe termina izvedbe glavne revizije ter sprejel dokument Spremljanje kakovosti delovanja zakonitega revizorja s strani revizijske komisije nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. ob zaključku letnih računovodskih izkazov (»kakovost delovanja ZR«) in dokument »Smernice v zvezi z zagotavljanjem neodvisnosti revizorja računovodskih izkazov družb Skupine Pošta Slovenije«.

Skozi vse leto se je nadzorni svet redno seznanjal z obdobnimi informacijami o poslovanju družbe in Skupine Pošta Slovenije, o poslovanju odvisnih družb (brez odvisne družbe Intereuropa d. d.) ter s procesom nakupa družbe Intereuropa d. d., kjer je podal tudi potrebna korporativna soglasja glede nakupa delnic družbe Intereuropa d. d. Nadzorni svet je tudi soglašal z nakupom 45-odstotnega poslovnega deleža, ki ga je imel družbenik Mikrografija d. o. o. v družbi APS plus d. o. o., ter podal soglasje k sprejemu odločitve poslovodstva Pošte Slovenije d. o. o. v vlogi edinega družbenika družbe APS PLUS, napredne poštne rešitve, d. o. o. o razrešitvi direktorja družbe APS PLUS, napredne poštne rešitve, d. o. o. Boštjana Grudna in imenovanju Iztoka Renčlja za direktorja družbe APS PLUS, napredne poštne rešitve, d. o. o. za mandat petih let.

Ažurno je spremljal aktivnosti, ukrepe in poslovanje v času epidemije COVIDA-19 ter zaradi izjemnih razmer, povezanih z epidemijo COVIDA-19, generalnemu direktorju, posledično pa tudi preostalima članoma poslovodstva družbe Pošta Slovenije d. o. o. začasno, od 25. marca do 31. maja 2020 znižal osnovno plačilo po pogodbi o zaposlitvi, in sicer za 15 odstotkov, enako, tudi za 15 odstotkov, je znižal osnovno bruto plačo direktorici Notranje revizije za isto časovno obdobje. Nadzorni svet je v času epidemije COVIDA-19 intenzivno spremljal ukrepe poslovodstva za zagotovitev vzdržnega poslovanja ter seznanil Slovenski državni holding, d. d. (SDH), regulatorja Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) z možnostjo izboljšanja poslovanja Pošte Slovenije d. o. o., kar bi bilo možno doseči s spremembo Zakona o poštnih storitvah, predhodno pa še s spremembo Splošnega akta o računovodskih informacijah in izračunu neto stroška obveznosti univerzalne poštne storitve: s spremembo prvega akta bi kompenzacijski sklad deloma ali v celoti nadomestil financiranje iz javnih sredstev (proračuna), s spremembo drugega akta pa bi metodologija izračuna neto stroška postala skladna z dobrimi praksami držav, ki so že ugotavljale in tudi priznale obstoj neto stroška, hkrati pa bi bili naslovniki seznanjeni z možnostjo izplačila državne pomoči družbi Pošta Slovenije d. o. o. Ker na poziv poslovodstva ni bilo odziva, je nadzorni svet ponovno opozoril SDH, d. d., na nedopustno pasivnost in neaktivnost AKOS-a ter pozval k aktivnemu sodelovanju z namenom, da se z ustrezno in primerno spremembo regulatornega okvira doseže oziroma zagotovi vzdržno poslovanje družbe Pošta Slovenije d. o. o. v prihodnje.

Seznanil se je tudi s statusom tožbe, vložene na upravno sodišče zoper odločbo AKOS-a o zavrnitvi vloge za refundacijo neto stroška, in s predlogom regulatornih sprememb v povezavi z dopisom Pošte Slovenije vodstvu AKOS-a.

Poglobljeno se je ukvarjal tudi s štirimi anonimnimi prijavami glede domnevnih nepravilnosti in ugotovil, da so vse domnevne nepravilnosti iz anonimnih prijav v celoti neutemeljene, o čemer je obvestil SDH, d. d.

Ves čas je spremljal delo revizijske in kadrovske komisije ter se seznanjal s poročili o njihovem delu. Četrtletno je dobival informacije o začetkih investicijske aktivnosti v zvezi z novimi predlogi iz poslovno-finančnega načrta za leto 2020 in poročila o izvajanju projektov iz »Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije do leta 2025« ter podrobnejši pregled ključnih projektov v družbi.

Obravnaval je Register tveganj družbe za leto 2020, četrtletna poročila o obvladovanju tveganj ter oceno ključnih tveganj v letu 2020. Seznanil se je z dodatnimi notranjimi kontrolami v sistemu korporativnega nadzora in upravljanja v procesih naročanja, investiranja in sklepanja pravnih poslov v okviru Skupine Pošta Slovenije.

Preveril je formalne vidike v zvezi z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 in ga potrdil ter ustanovitelju predlagal, da bilančni dobiček ostane nerazporejen. Določil je spremenljivi prejemek članov poslovodstva za leto 2019 ter pri tem upošteval določila Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

1-17

Na področju sodelovanja s socialnimi partnerji mu je poslovodstvo redno poročalo o statusih poteka socialnega dialoga kot tudi o pogajanjih s sindikati. Soglašal je z izplačilom poslovne uspešnosti za leto 2020 v Pošti Slovenije d. o. o. in IPPS d. o. o.

S ciljem zagotoviti uspešnost poslovanja je obravnaval nabor ukrepov za dvig uspešnosti poslovanja Skupine Pošta Slovenije ter še posebej pozorno spremljal poslovanje odvisnih družb ter aktivnosti v zvezi z upravljanjem in nadzorom družb v Skupini Pošta Slovenije ter poslovodstvu podelil potrebna soglasja k sprejemanju odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb. V aprilu je dal soglasje k odločitvi poslovodstva Pošte Slovenije d. o. o. v vlogi edinega družbenika družbe IPPS d. o. o., da Janeza Zidarja ponovno imenuje za direktorja družbe IPPS d. o. o. za naslednji petletni mandat, ter potrdil poslovni načrt družbe Posita d. o. o. V decembru pa je poslovodstvu družbe Pošta Slovenije d. o. o. v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. dal soglasje k odločitvi o spremembi imena, sedeža in poslovnega naslova družbe APS PLUS d. o. o. ter soglasje, da poslovodstvo v imenu in za račun družbe Pošta Slovenije d. o. o v vlogi zastopnika ustanovitelja in edinega družbenika družbe APS PLUS d. o. o. sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe APS PLUS d. o. o. in sklep za izvedbo naknadnega vplačila v obliki denarnega vložka ter sklep o spremembi oziroma izdaji novega Akta o ustanovitvi družbe APS PLUS d. o. o.

Nadzorni svet je z redno obravnavo »Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije do leta 2025« bedel tudi nad trajnostnim poslovanjem, usmeritvami in cilji trajnostnega razvoja ter se posebej angažiral za skrbno upravljanje okoljskega odtisa s spodbujanjem uvedbe dodatnih električnih vozil ter tehnoloških sprememb, potrebnih za trajnostni razvoj.

S ciljem spremljanja stroškov poslovanja je poslovodstvo zadolžil, da polletno pripravi analizo stroškov vzdrževanja, ki jih predstavljajo vse linijske naprave za zlaganje nenaslovljene direktne pošte, ter zahteval redno poročanje glede porabe sredstev v okviru ključnih projektov s pojasnili glede morebitnih odmikov.

Dal je soglasje k rebalansu poslovno-finančnega načrta Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2020 s projekcijo za leti 2021 in 2022 ter soglasje k poslovno-finančnemu načrtu Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije d. o. o. za leto 2021 s projekcijo za leti 2022 in 2023, pri čemer je poslovodstvu zadolžil, da pripravi bolj ambiciozne projekcije za leto 2023. Dal je tudi soglasje k predlagani novelirani projekciji »Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije do leta 2025« (november 2020).

Na zahtevo poslovodstva je odločal o soglasjih k sklenitvi pravnih poslov, za katere poslovodstvo potrebuje soglasje nadzornega sveta. Obravnaval je informacije o pomembnejših projektih, ki so bili/so v teku, predvsem o projektu POINT (projekt informacijske podpore procesom), o reorganizaciji Skupine Pošta Slovenije (spremljanje projekta v eksploataciji), o projektu Konsolidacija področja IT-storitev za trg v Skupini Pošta Slovenije (Posita) ter o projektu OPT PIS, ter se seznanil z učinki nekaterih že izvedenih projektov ter s projekti, ki bodo izvedeni v prihodnje.

Izvedel je postopek imenovanja člana poslovodstva družbe Pošta Slovenije d. o. o. ter na podlagi 6. točke 15. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. za člana poslovodstva Pošte Slovenije d. o. o. ponovno imenoval mag. Andreja Rihterja za mandatno dobo petih let.

Za transparentno delovanje je sprejel tudi okvirni načrt dela Nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. v letu 2020. V skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države je nadzorni svet v skladu s priporočili dobre prakse pristopil k izvedbi postopka vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega sveta v letu 2020, ki ga je premaknil na kasnejše obdobje zaradi obravnave pomembnejših vsebin. Zaradi odpoklica članov nadzornega sveta in imenovanja novih članov nadzornega sveta v začetku marca 2021 nadzorni svet vrednotenja dela v letu 2020 ni izvedel.

Z vidika neodvisnosti svojih članov nadzorni svet ocenjuje, da so vsi člani nadzornega sveta v letu 2020 delovali kot neodvisni člani (vsi člani nadzornega sveta so izpolnili izjavo o neodvisnosti, ki je bila objavljena na spletni strani družbe). Nadzorni svet je izvajal tudi vse previdnostne ukrepe, da bi se člani nadzornega sveta izognili nasprotju interesov. V primeru člana nadzornega sveta, ki je razkril in pojasnil potencialno nasprotje interesov, je nadzorni svet ustrezno obvladal nasprotje interesov in sprejel primerne ukrepe. Iz solidarnosti in na podlagi priporočila SDH, d. d., so se vsi člani nadzornega sveta kot tudi zunanji članici komisij odpovedali 30 odstotkom prejemkov, ki jih sicer prejemajo iz naslova članstva v nadzornem svetu družbe, za čas od vključno marca do vključno maja 2020.

Nadzorni svet se je tudi seznanil z Izjavo o upravljanju Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije d. o. o. in jo potrdil.

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička

Bilančni dobiček družbe Pošta Slovenije d. o. o. je v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na dan 31. decembra 2020 znašal 19.366.230 evrov, kar je potrdil tudi pooblaščeni revizor. Poslovodstvo in nadzorni svet predlagata, da se del bilančnega dobička v višini 1.500.000 EUR nameni za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku Pošte Slovenije d. o. o.

Ocena sodelovanja s poslovodstvom

Poslovodstvo in nadzorni svet sta v letu 2020 imela korekten odnos, prav tako pa je bilo medsebojno sodelovanje članov nadzornega sveta in poslovodstva ustrezno ter na primerni ravni korporativnega komuniciranja, kar je nadzornemu svetu omogočalo sprejemanje kompetentnih odločitev v skladu z zakonodajo in pooblastili. Poslovodstvo je nadzornemu svetu pravočasno posredovalo dokumente, podatke in informacije, ki jih je nadzorni svet potreboval, ter poročila in gradiva, da so se člani lahko dobro pripravili na njihovo obravnavo na sejah in odločanje.

Poslovodstvo je poslovalo v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki mu jih dajeta zakonodaja in akt o ustanovitvi družbe, priporočila, ki jih je podal nadzorni svet, pa je upoštevalo ter jim sledilo. Nadzorni svet se je med poslovnim letom z delom poslovodstva seznanil predvsem iz poročanja poslovodstva na sejah nadzornega sveta in posredno iz poročil revizijske in kadrovske komisije nadzornega sveta. Komunikacijo s poslovodstvom nadzorni svet ocenjuje kot ustrezno za učinkovito opravljanje svoje nadzorne funkcije, saj je poslovodstvo nadzorni svet in predsednika nadzornega sveta redno obveščalo o najpomembnejših dogodkih ter se posvetovalo glede najpomembnejših vprašanj v družbi, kot so strategija, ključni projekti, planiranje, potek pomembnejših poslov itd.

1-18

Mnenje o delu poslovodstva

Poslovodstvo družbe je v letu 2020 nadaljevalo delo v sestavi: mag. Boris Novak, generalni direktor, mag. Andrej Rihter, član poslovodstva, in Vinko Filipič, član poslovodstva.

Pri spremljanju poslovanja družbe Pošta Slovenije d. o. o. v letu 2020 je nadzorni svet posebno pozornost namenil uspešnosti in učinkovitosti poslovanja in aktivnostim prestrukturiranja glede na obstoječe in pričakovane spremembe poslovnega okolja, v katerem družba deluje, ter integraciji pomembne akvizicije. Nadzorni svet ocenjuje, da je poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o. v letu 2020 poslovalo uspešno in je uresničilo pretežni del ključnih zastavljenih ciljev, pri čemer nadzorni svet pričakuje, da bo poslovodstvo v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti poskrbelo, da se bodo tudi v naslednjem letu potrebne aktivnosti prestrukturiranja poslovanja in integracije pomembne akvizicije nadaljevale hitro in učinkovito.

Delo revizijske in kadrovske komisije nadzornega sveta

Revizijska komisija nadzornega sveta je v letu 2020 delovala v sestavi: predsednik Matjaž Fortič, člana Zdravko Selič in Božidar Pograjc (predstavnik delavcev, član revizijske komisije do 12. januarja 2020) in član Dejan Kastelic (član revizijske komisije od 12. februarja 2020) ter zunanja članica Katarina Sitar Šuštar.

Revizijska komisija se je v letu 2020 sestala na osmih rednih sejah in eni korespondenčni seji. Na prvi seji v letu 2020 je revizijska komisija opredelila prioritete za delovanje v letu 2020 in podroben načrt dela, izvedla samooceno dela za leto 2019, se seznanila s prvo verzijo Načrta delovanja Notranje revizije za leto 2020 ter pripravila dokument Spremljanje kakovosti delovanja zakonitega revizorja s strani revizijske komisije nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. ob zaključku letnih računovodskih izkazov (»kakovost delovanja ZR«), ki ga je nadzorni svet potrdil in sprejel.

Revizijska komisija se je na sejah redno seznanjala z informacijami o poslovanju Skupine Pošta Slovenije, redno/četrtletno je obravnavala poročila o delu Notranje revizije, poročila o dobičkonosnosti ter tveganja, pri čemer si je prizadevala za tesnejše sodelovanje med ključnimi organizacijskimi enotami v družbi s ciljem izdelave analitike tveganj ter priprave ključnih tveganj v Skupini Pošta Slovenije ter redno na vsaki seji spremljala revizijske in nerevizijske storitve ter vse posle, ki se sklepajo z zakonitim revizorjem družbe Pošta Slovenije v katerikoli družbi v Skupini Pošta Slovenije. Naročila je tudi izvedbo zunanje presoje delovanja Notranje revizije v Pošti Slovenije ter pripravila dokument »Smernice v zvezi z zagotavljanjem neodvisnosti revizorja računovodskih izkazov družb Skupine Pošta Slovenije«, ki ga je nadzorni svet potrdil in sprejel.

Revizijska komisija je obravnavala nerevidirano in revidirano letno poročilo za leto 2019 in se seznanila s predlogom poslovodstva o razporeditvi dobička ter s poročilom v skladu z metodologijo »Stroškovnega modela v Pošti Slovenije d. o. o.«. Seznanila se je z osnutkom predloga poslovno-finančnega načrta Skupine Pošta Slovenija in Pošte Slovenija za leto 2021 s projekcijami za leti 2022 in 2023. Po potrebi je obravnavala problematiko pri poslovanju posameznih odvisnih družb in posamezne segmente poslovanja ter poročila o določenih pomembnih projektih. Revizijska komisija se je brez poslovodstva sestajala z zakonitim revizorjem ter redno presojala revizorjevo neodvisnost pri izvajanju storitev revidiranja. V oktobru je revizijska komisija skupaj s pristojnima organizacijskima enotama Nabava in nepremičnine ter Finance in računovodstvo pristopila k aktivnostim za izvedbo postopka naročanja storitve revidiranja družb Skupine Pošta Slovenije za poslovna leta od 2021 do 2025, pri čemer so aktivnosti izbora še v teku.

S poročilom o delu Notranje revizije v letu 2019 se je revizijska komisija seznanila na svoji prvi seji v letu 2020. Revizijska komisija je v aprilu predlagala nadzornemu svetu, naj poda soglasje k Načrtu delovanja Notranje revizije za leto 2020, ter nadzornemu svetu predlagala, da poda soglasje k Pravilniku o delovanju Notranje revizije. Revizijska komisija se je na svojih sejah seznanjala s četrtletnimi poročili Notranje revizije in po potrebi z vsebino posameznih notranjerevizijskih pregledov. Z vodjo Notranje revizije se je revizijska komisija sestajala brez prisotnosti poslovodstva.

Revizijska komisija je Notranji reviziji naložila izvedbo dveh izrednih notranjerevizijskih pregledov, kar je bila posledica anonimnih prijav o domnevnih nepravilnosti, pri čemer je po izvedbi teh pregledov revizijska komisija ugotovila, da so bile domnevne nepravilnosti v celoti neutemeljene.

Na področju upravljanja tveganj se je revizijska komisija sproti seznanjala z obdobnimi poročili o obvladovanju tveganj ter z Registrom tveganj, ki je bil pripravljen ob pripravi poslovnega načrta za leto 2021.

Člani revizijske komisije so se v letu 2020 udeležili izobraževanj v skupnem obsegu cca 18 ur, ki sta jih organizirala SDH, d. d., in Združenje nadzornikov Slovenije.

Predsednik revizijske komisije je o delu komisije redno poročal na sejah nadzornega sveta.

Kadrovsko komisijo nadzornega sveta so sestavljali Matjaž Šifkovič, predsednik, Zdravko Selič, član, in Aleš Arnejčič, član od 1. januarja 2020 do vključno 12. januarja 2020, ko mu je potekel mandat, ter Jasna Brovč Potokar, zunanja članica. Za potrebe poročanja o svojem delu ali o drugih zadevah na sejah nadzornega sveta in v okviru svojih pristojnosti komisija pripravlja gradiva in predloge sklepov nadzornemu svetu, ne more pa odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

Komisija se je v letu 2020 sestala na dveh rednih in eni korespondenčni seji, kjer se je seznanila s poročili o izvršitvi sklepov prejšnjih sej komisije, preučila program dela in življenjepise vseh kandidatov za direktorje odvisnih družb, katerim je v letu 2020 potekel mandat oziroma jih je poslovodstvo Pošte Slovenije d. o. o. predlagalo za kandidate. Pripravila je strokovne podlage za nadzorni svet glede poteka in načina izvedbe izbornega postopka za funkcijo člana poslovodstva ter pregledala pogodbo o zaposlitvi za izbranega člana poslovodstva in potrdila njeno vsebino, saj je ugotovila, da je skladna z veljavnimi predpisi in omejitvami za sklepanje tovrstnih pogodb. Prav tako je komisija preučila Merila za izračun spremenljivega prejemka članov poslovodstva Pošte Slovenije d. o. o. in nadzornemu svetu predlagala izplačilo spremenljivega dela plače za leto 2019 ter nadzorni svet opozorila, da se na podlagi določil Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), natančneje 99. člena, v letu 2020 poslovodstvu Pošte Slovenije d. o. o. ne sme izplačati zadržani del spremenljivega dela plače za leto 2017.

Sej kadrovske komisije so se v letu 2020 redno udeležili vsi člani komisije. Člani nadzornega sveta, ki niso člani komisije, so bili o njenem delu seznanjeni z zapisniki sej, do vseh gradiv za seje kadrovske komisije lahko dostopajo na portalu SHP NS, poleg tega pa je predsednik kadrovske komisije o delu komisije redno poročal na sejah nadzornega sveta.

1-19

Revizorjevo poročilo

Nadzorni svet je skrbno pregledal revizorjevo poročilo, ki vsebuje njegovo mnenje brez pridržka. Glede na vsebino in dodatne informacije ugotavlja, da je revizor opravil svoje delo strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo ter poslovno prakso. Na revizorjevo poročilo nadzorni svet nima pripomb.

Stališče nadzornega sveta do letnega poročila za poslovno leto 2020

Nadzorni svet je skrbno pregledal od poslovodstva predloženo »Letno poročilo družbe Pošta Slovenije d. o. o. in Skupine Pošta Slovenije za poslovno leto 2020«. Letno poročilo je sestavljeno jasno in pregledno. Nadzorni svet ocenjuje, da izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovnega izida v letu 2020. Nanj nima nobenih pripomb, ki bi ga kakor koli zadrževale pri sprejetju odločitve o potrditvi letnega poročila. Zato je nadzorni svet v skladu s tretjim odstavkom 282. člena ZGD-1 potrdil »Letno poročilo družbe Pošta Slovenije d. o. o. in Skupine Pošta Slovenije za poslovno leto 2020«. Navedeno poročilo je sprejel v odprtem roku, tj. pred iztekom enega meseca od dneva, ko je poslovodstvo družbe predložilo letno poročilo za leto 2020 nadzornemu svetu.

Poročilo o preveritvi letnega poročila družbe Pošta Slovenije d. o. o. in Skupine Pošta Slovenije za poslovno leto 2020 in predlog za delitev dobička poslovnega leta je nadzorni svet izdelal v skladu z določili ZGD-1 in je namenjeno edinemu družbeniku družbe Pošta Slovenije d. o. o.