1-135

4.7 POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI

Posli s pridruženimi družbami

Stanje terjatev in obveznosti do pridruženih družb

V EUR

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Kratkoročne poslovne terjatve

Pridružena družba

11.501

87.245

Ostalo

-

116.000

Kratkoročne poslovne obveznosti

Pridružena družba

18.352

479.322

Prihodki in odhodki s pridruženimi družbami

V EUR

2020

2019

Prihodki od prodaje

Pridružena družba

224.454

584.738

Ostalo

-

110.000

Stroški storitev

Pridružena družba

-

479.322

Ostalo

-

1.574

Finančni prihodki iz deležev

Pridružena družba

552.648

610.342

Posli z drugimi povezanimi osebami

Obvladujoča družba Pošta Slovenije je v 100-odstotni lasti RS. Prek lastnika je povezana z vsemi družbami, ki so v pretežni državni lasti (najmanj 20-odstotni lastniški delež). Seznam teh družb je objavljen na spletni strani SDH (https://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/seznam-nalozb).

Skupna vrednost poslov z družbami, ki so v pretežni državni lasti, je prikazana v spodnjih tabelah.

Stanje terjatev in obveznosti na dan izkaza finančnega položaja

V EUR

2020

2019

Poslovne terjatve

2.791.637

2.672.884

Finančne terjatve

-

82.054

Sredstva

2.791.637

2.754.938

Poslovne obveznosti

2.448.706

3.936.116

Finančne obveznosti

111.376.647

66.420.771

Obveznosti

113.825.353

70.356.887

Promet terjatev in obveznosti

V EUR

2020

2019

Promet terjatev

13.598.359

15.257.122

Promet obveznosti

17.424.839

20.214.356

Skupaj

31.023.198

35.471.477

Stanje terjatev in obveznosti na dan izkaza finančnega položaja za povezane osebe poslovodnih oseb

V EUR

2020

2019

Poslovne terjatve

655

24.498

Finančne terjatve

-

-

Sredstva

655

24.498

Poslovne obveznosti

1.693

4.234

Finančne obveznosti

-

-

Obveznosti

1.693

4.234

Promet terjatev in obveznosti za povezane osebe poslovodnih oseb

V EUR

2020

2019

Promet terjatev

68.067

166.414

Promet obveznosti

15.461

20.782

Skupaj

83.528

187.196