1-144

5.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI POŠTE SLOVENIJE

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

5.3.1 Izkaz finančnega položaja

V EUR

Pojasnilo

31. 12. 2020

31. 12. 2019

SREDSTVA

Nekratkoročna sredstva

Neopredmetena sredstva

1

1.341.566

570.527

Opredmetena osnovna sredstva

2

174.894.305

177.289.301

Naložbene nepremičnine

3

7.459.240

8.337.887

Finančne naložbe v odvisne družbe

4

50.875.151

44.162.778

Finančne naložbe v pridružene družbe

5

111.009

111.009

Druge finančne naložbe

6

48.935

53.819

Finančne terjatve

7

422.111

421.441

Poslovne terjatve

8

264.212

369.941

Druga sredstva

9

477.093

426.144

Odložene terjatve za davek

39

2.487.134

2.329.860

238.380.756

234.072.707

Kratkoročna sredstva

Sredstva za prodajo

10

754.679

195.592

Sredstva iz pogodb s kupci

11

10.785.400

7.396.079

Zaloge

12

1.616.990

1.393.750

Finančne terjatve

13

7.300.000

-

Poslovne terjatve

14

42.263.933

39.438.066

Predujmi in druga sredstva

15

943.676

5.093.216

Denar in denarni ustrezniki

16

61.084.770

38.879.623

124.749.448

92.396.326

Sredstva skupaj

363.130.204

326.469.033

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

V EUR

Pojasnilo

31. 12. 2020

31. 12. 2019

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

Kapital

17

Osnovni kapital

121.472.482

121.472.482

Kapitalske rezerve

79.326.851

79.326.851

Zakonske rezerve

1.689.398

1.532.883

Rezerve za pošteno vrednost

-3.177.478

-2.325.347

Zadržani poslovni izid

19.366.230

16.521.707

218.677.483

216.528.576

Nekratkoročne obveznosti

Rezervacije

18

18.773.865

17.290.110

Odloženi prihodki

19

147.991

158.204

Finančne obveznosti

20

61.767.226

42.703.837

Poslovne obveznosti

21

877.504

935.293

81.566.586

61.087.444

Kratkoročne obveznosti

Finančne obveznosti

22

12.633.822

7.583.141

Poslovne obveznosti

23

35.991.639

31.441.372

Obveznosti za davek od dohodka

24

30.061

-

Obveznosti iz pogodb s kupci

25

171.512

89.048

Odloženi prihodki

26

193.716

313.271

Druge obveznosti

27

13.865.385

9.426.181

62.886.135

48.853.013

Obveznosti skupaj

144.452.721

109.940.457

Kapital in obveznosti skupaj

363.130.204

326.469.033

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

1-145

5.3.2 Izkaz poslovnega izida

V EUR

Pojasnilo

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Poslovni prihodki

Prihodki od prodaje

29

240.603.293

236.015.959

Drugi prihodki

30

9.488.586

1.667.512

250.091.879

237.683.471

Poslovni odhodki

Nabavna vrednost prodanega blaga

31

467.273

490.148

Stroški materiala in energije

31

11.779.101

10.841.299

Stroški storitev

32

60.196.307

61.412.374

Stroški dela

33

154.243.814

142.552.943

Amortizacija

34

17.934.995

16.366.513

Izgube zaradi oslabitve terjatev (vključno z razveljavitvami izgub ali dobičkov zaradi oslabitve)

35

-53.300

269.670

Drugi odhodki

35

5.393.250

1.955.785

249.961.440

233.888.732

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA

130.439

3.794.739

Finančni prihodki iz deležev v dobičku odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb

36

3.941.225

641.802

Finančni prihodki

37

817.935

512.334

Finančni odhodki

38

1.783.993

718.774

POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA

2.975.167

435.362

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO

3.105.606

4.230.101

Obračunani davek

39

30.061

-

Odloženi davek

39

-54.766

73.078

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

3.130.311

4.157.023

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

5.3.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

V EUR

Pojasnilo

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Čisti poslovni izid poslovnega leta

3.130.311

4.157.023

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

40

Aktuarski dobički/izgube od dolgoročnih zaslužkov

-1.079.028

-1.342.757

Odloženi davki v zvezi s postavkami, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

102.508

127.562

-976.520

-1.215.195

Postavke, ki bodo pozneje prerazvrščene v poslovni izid

40

Dobički, pripoznani za prevrednotenje finančnih naložb po pošteni vrednosti skozi drugi vseobsegajoči donos

-4.884

4.440

-4.884

4.440

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta

2.148.907

2.946.268

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

1-146

5.3.4 Izkaz denarnega toka

V EUR

Pojasnilo

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Denarni tokovi pri poslovanju

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

3.130.311

4.157.023

Prilagoditve za:

- amortizacijo (+)

34

17.934.995

16.366.513

- oslabitev in odpise opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (+)

2.826.791

34.680

- dobiček (-) / izgubo (+) pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev

-771.975

-160.819

- izgubo zaradi oslabitev terjatev (+)

43.835

271.552

- prihodek (-) / odhodek (+) iz naslova rezervacij

999.471

2.630.540

- finančne prihodke od obresti (-)

-21.806

-22.414

- druge finančne prihodke (-)

-3.941.225

-648.935

- finančne odhodke - stroške financiranja (+)

751.686

503.066

- druge finančne odhodke (+)

638.799

1.609

- davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki)

-24.705

-54.484

Denarni tok iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in davki

21.566.177

23.078.331

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij

Sprememba sredstev iz pogodbe

-3.389.321

3.088.120

Sprememba terjatev

1.307.747

-3.171.150

Spremembe zalog

-223.240

-104.644

Sprememba drugih kratkoročnih sredstev

132.351

-219.290

Sprememba obveznosti iz pogodbe

82.463

55.733

Sprememba poslovnih obveznosti

4.555.143

207.375

Sprememba rezervacij

3.946.964

-2.645.224

Sprememba odloženih prihodkov

-128.491

236.155

Davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki)

-127.214

-

Denarna sredstva iz poslovanja

27.722.579

20.525.406

Denarni tokovi pri naložbenju

Prejemki od dobljenih obresti

21.297

23.698

Prejemki od prejetih dividend in deležev v dobičku

3.941.225

645.502

Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev

1.389.197

676.024

Prejemki od prodaje naložbenih nepremičnin

21.870

-

Prejemki iz odtujitve finančnih naložb

-

100.000

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-1.344.852

-619.460

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

-16.639.247

-20.736.987

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

-6.901

-34.993

Izdatki za dana posojila

13

-7.300.000

-

Izdatki za pridobitev finančnih naložb

4

-7.351.172

-28.841.266

Denarna sredstva iz naložbenja

-27.268.583

-48.787.482

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti

20

30.774.979

29.223.786

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti

22

-5.614.975

-2.142.857

Izdatki za plačilo obresti do bank

-435.297

-104.845

Izdatki za plačila obveznosti iz najemov

22

-2.806.224

-2.482.662

Izdatki za plačilo obresti iz najemov

-167.333

-172.197

Izdatki za izplačane deleže v dobičku

-

-4.000.000

Denarna sredstva iz financiranja

21.751.150

20.321.225

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

16

38.879.623

46.820.474

Denarni izid v obdobju

22.205.147

-7.940.851

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

16

61.084.770

38.879.623

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

1-147

5.3.5 Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020

V EUR

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Zakonske rezerve

Rezerve za pošteno vrednost

Preneseni čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Skupaj

Stanje 31. 12. 2019

121.472.482

79.326.851

1.532.883

-2.325.347

12.572.535

3.949.172

216.528.576

Začetno stanje poročevalskega obdobja

121.472.482

79.326.851

1.532.883

-2.325.347

12.572.535

3.949.172

216.528.576

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja

-

-

-

-

-

3.130.311

3.130.311

Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti

-

-

-

-4.884

-

-

-4.884

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja

-

-

-

-847.247

-129.273

-

-976.520

-

-

-

-852.131

-129.273

3.130.311

2.148.907

Spremembe v kapitalu

Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala

-

-

-

-

3.949.172

-3.949.172

-

Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora

-

-

156.515

-

-

-156.515

-

-

-

156.515

-

3.949.172

-4.105.687

-

Stanje 31. 12. 2020

121.472.482

79.326.851

1.689.398

-3.177.478

16.392.434

2.973.796

218.677.483

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

Izkaz gibanja kapitala za obdobje 1.1.2019 do 31.12.2019

V EUR

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Zakonske rezerve

Rezerve za pošteno vrednost

Preneseni čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Skupaj

Stanje 31. 12. 2018

121.472.482

79.326.851

1.325.032

-1.174.490

7.142.036

9.490.397

217.582.308

Začetno stanje poročevalskega obdobja

121.472.482

79.326.851

1.325.032

-1.174.490

7.142.036

9.490.397

217.582.308

Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki

Izplačilo deleža v dobičku

-

-

-

-

-4.000.000

-

-4.000.000

-

-

-

-

-4.000.000

-

-4.000.000

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja

-

-

-

-

-

4.157.023

4.157.023

Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti

-

-

-

4.440

-

-

4.440

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja

-

-

-

-1.155.297

-59.898

-

-1.215.195

-

-

-

-1.150.857

-59.898

4.157.023

2.946.268

Spremembe v kapitalu

Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala

-

-

-

-

9.490.397

-9.490.397

-

Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora

-

-

207.851

-

-

-207.851

-

-

-

207.851

-

9.490.397

-9.698.248

-

Stanje 31. 12. 2019

121.472.482

79.326.851

1.532.883

-2.325.347

12.572.535

3.949.172

216.528.576

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.