1-26

1.6 VPLIV COVIDA-19 NA POSLOVANJE SKUPINE

POŠTA SLOVENIJE V LETU 2020

Ob izbruhu pandemije koronavirusa SARS-Cov-2 (v nadaljevanju: COVID-19) v marcu 2020 se je Skupina Pošta Slovenije odzvala hitro in takoj začela izvajati vse ukrepe, potrebne za zaščito zdravja zaposlenih. Kljub pogosto precej oteženim pogojem dela ji je uspelo nemoteno zagotavljati poštne, paketne, logistične in ostale storitve.

V zvezi s pojavnostjo COVIDA-19 smo v Pošti Slovenije aktivnosti, povezane z obvladovanjem epidemije COVIDA-19, izvajali organizirano (in jih še izvajamo), v sklopu Skupine za odziv na izredne dogodke (v nadaljevanju: SOID), ki se je organizirala in delovala skladno z Načrtom odziva na izredne dogodke Pošte Slovenije d. o. o. ter drugimi dokumenti v sistemu upravljanja neprekinjenega poslovanja Pošte Slovenije. Cilj teh prizadevanj je bil, da z organiziranim in aktivnim spremljanjem razvoja dogodkov v zvezi s pojavnostjo COVIDA-19 na nivoju posameznih organizacijskih enot načrtujemo in z ostalimi organizacijskimi enotami ustrezno usklajujemo izvajanja aktivnosti in ukrepov, da bi v največji možni meri zaščitili varnost in zdravje zaposlenih in strank ter zagotovili neprekinjeno poslovanje.

Sprejeli smo preventivne ukrepe za preprečevanje širitve okužb. Objavljali smo informacije in navodila za izvajanje storitev v času epidemije COVIDA-19 (brezkontaktna dostava, spremenjena pravila pri vročanju posameznih vrst pošiljk na dostavi, neizvajanje določenih storitev, kot je dostava z vnosom v stanovanje, odvoz starega blaga z vnosom v stanovanje, odvoz reklamiranega blaga z vnosom v stanovanje; poziv uporabnikom storitev, da pri plačilu blaga v spletni trgovini uporabljajo spletne načine plačil; priprava pošiljk pri strankah na način, ki omogoča brezkontaktni prevzem in dostavo). Sprejeli smo dodatne varnostno-zaščitne ukrepe (posamični vstopi na pošto, namestitev sredstev za razkuževanje v prostore strank, varna hramba pošiljk, postopni prihodi pismonoš na delovno mesto, prilagajanje delovnega procesa in delovnih časov pošt spremenjenim razmeram). Poskrbeli smo za dezinfekcijska sredstva za pismonoše, poslovalnice in razkužila za površine, za zaščitne maske za zaposlene in razkuževanje prostorov. Omogočili smo delo od doma za delovna mesta, kjer delovni proces to omogoča.

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ZIUZEOP in Zakon o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev ZIUOPOK. Skupina Pošta Slovenije je izkoristila zakonodajne možnosti za pomoč gospodarstvu po obeh zakonih, ZIUOPOK in ZIUZEOP. Skupina Pošta Slovenije je iz tega naslova izkazala za 8,8 milijona evrov prihodkov, na drugi strani pa za 3,6 milijona evrov višje stroške dela iz naslova izplačila kriznega dodatka. Stroški za preventivna sredstva so znašali 1,6 milijona evrov.

Zaradi posledic pandemije COVIDA-19 in z njo povezanih ukrepov smo v juniju 2020 sprejeli rebalans poslovnega načrta za leto 2020. Izbruh epidemije COVIDA-19 v 2020 je od Skupine Pošta Slovenije zahteval tudi pregled in evalvacijo vseh že začetih in načrtovanih investicij in strateških projektov ter osredotočenje na ključne razvojne investicije, ki smo jih v veliki meri izpeljali.

Tako kot v mnogih drugih gospodarskih družbah je tudi v Skupini Pošta Slovenije epidemija COVIDA-19 v letu 2020 v veliki meri vplivala na poslovanje. V Pošti Slovenije smo beležili upad pisemskih pošiljk in storitev iz poslovne mreže, po drugi strani pa smo beležili hitro rast paketov zaradi rasti spletnega nakupovanja. Ponovna razglasitev epidemije v drugi polovici oktobra 2020 in z njo povezani ukrepi za zajezitev širjenja COVIDA-19 so znatno vplivali na povečanje oddaje paketnih pošiljk, kar je vplivalo na težave v predelavi paketov in v poštni mreži. Rast prihodkov od paketnih storitev je ob koncu leta pokrila celotno izgubo prihodkov na vseh ostalih segmentih poslovanja.

Padec svetovne gospodarske aktivnosti kot posledica ukrepov za zajezitev širjenja COVIDA-19 je negativno vplival tudi na poslovanje Skupine Intereuropa (v nadaljevanju tudi: Skupina IE) , ki se odraža v 6-odstotnem padcu prihodkov od prodaje glede na leto 2019.

Izvajanje aktivnosti in ukrepov, potrebnih za preprečitev širjenja COVIDA-19, se nadaljuje tudi v letu 2021.