1-64

2.10 DOGODKI PO ZAKLJUČKU DATUMA POSLOVNEGA LETA

SKUPINA POŠTA SLOVENIJE

Z januarjem 2021 se je pričela centralizacija določenih podpornih funkcij Pošte Slovenije in Intereurope. Tako se je del dejavnosti in s tem tudi del zaposlenih iz Intereurope preneslo na Pošto Slovenije in s 1. januarjem pričelo združeno delovati na šestih podpornih funkcijah na ravni Pošte Slovenije. Na Pošto Slovenijo kot novega delodajalca je skupno prešlo 16 sodelavcev iz dosedanjih podpornih služb Intereurope.

V skladu s strategijo razvoja storitev na področju informacijskih tehnologij smo začeli s poenotenjem ponudbe informacijskih storitev, ki smo jih doslej ponujali pod blagovnima znamkama Posita in APS PLUS. Družbo APS PLUS, napredne poštne storitve, smo preimenovali v družbo Posita, informacijske rešitve. Posita je postala blagovna znamka za celovito digitalno poslovanje. Na družbo Posita bomo v prihodnjem obdobju postopoma prenesli izvajanje vseh storitev informacijske infrastrukture ter računalništva v oblaku, ki jih ponujamo pod blagovno znamko Posita, ter storitev za digitalno poslovanje, kot so storitve zaupanja PoštarCA, akreditirana varna hramba ter izmenjava in vročanje elektronskih dokumentov. Družba bo ob tem ohranila izvajanje dosedanjega nabora informacijskih storitev podjetja APS PLUS, kot so brezpapirno poslovanje ter poslovne rešitve SAP.

V družbi Posita (APS PLUS) je Pošta Slovenije z vplačili v kapital v višini 5,3 milijona evrov, povečala osnovni kapital družbe.

V marcu 2021 je SDH sprejel spremembo Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. Nadzorni svet Pošte Slovenije ima po novem devet članov. Ustanovitelj imenuje šest članov, tri člane pa svet delavcev Pošte Slovenije.

V marcu 2021 je prišlo do zamenjave nadzornega sveta Pošte Slovenije. Predstavniki kapitala so Matjaž Fortič, Tomaž Kokot, Aleš Buležan, Franci Mihelič, Ervin Renko in Tomaž Kostanjevec, predstavnika sveta delavcev pa Dijana Kos in Saša Gržinić. Predsednik nadzornega sveta je postal Tomaž Kokot, njegov namestnik pa Franci Mihelič.

V mesecu aprilu je bila kot tretji član predstavnikov sveta delavcev izvoljena Vlasta Vidrih.

Vodenje Pošte Slovenije je s 1. aprilom 2021 prevzel dosedanji predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije Tomaž Kokot, ki ga je nadzorni svet na svoji seji 30. marca 2021 imenoval za začasnega generalnega direktorja.

Nadzorni svet družbe Intereuropa d. d. je 31. marca 2021 prejel odstopno izjavo mag. Borisa Novaka z mesta predsednika in člana nadzornega sveta družbe Intereuropa d. d.

Aprila 2021 je odvisna družba Intereuropa d. o. o. Zagreb sklenila pogodbo za nakup zemljišča v Industrijski coni Kukuljanovo za postavitev logističnega centra. Isti dan je tudi sklenila pogodbo za prodajo obstoječe lokacije Dražice, ki jo na osnovi najema še naprej uporablja za svojo dejavnost do preselitve v novi logistični center.

Epidemija COVIDA-19 se nadaljuje tudi v letu 2021 in s tem izvajanje vseh aktivnosti in ukrepov za preprečitev širjenja epidemije. COVID-19 bo vplival na poslovanje Skupine Pošta Slovenije tudi v letu 2021, ocenjujemo pa, da bo poslovni načrt za leto 2021 kljub temu dosežen.

Pošta Slovenije kot delodajalec in oba reprezentativna sindikata SDPZ in SPD so v marcu začeli pogajanja o novi Kolektivni pogodbi Pošte Slovenije d. o. o., kar je v skladu z zavezami 13. člena Dogovora o ukrepih za zagotovitev vzdržnosti poslovanja Pošte Slovenije d. o. o. in IPPS d. o. o. v letu 2020 in 2021, s katerim se je veljavnost sedanje kolektivne pogodbe podaljšala do 31. decembra 2021. Cilj pogajanj je sklenitev nove kolektivne pogodbe pred iztekom leta 2021, pri čemer se uravnotežijo pričakovanja socialnih partnerjev, upoštevajoč položaj družbe na trgu. Nova kolektivna pogodba bo veljala od 1. januarja 2022 in bo vplivala na nekoliko višje stroške poslovanja družbe.